Till innehåll på sidan

Kvalitet och framställning

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet

Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken. I Kvalitetsdeklaration finns information om statistikens ändamål, innehåll, tillförlitlighet, aktualitet, tillgänglighet och jämförbarhet.

Statistikens framställning

Hur statistiken tas fram beskrivs från och med 2018 i Statistikens framställning, för tidigare år i SCBDOK. Där kan du läsa om vårt arbete med att genomföra den statistiska undersökningen och att skapa ett statistikregister. Följ hela statistikprocessen genom undersökningsdesign, så som insamling, bearbetning, granskning, skattningsförfarande samt genomförande. Dokumentet används vid arkivering av data hos Riksarkivet för att möjliggöra återanvändning i framtiden.

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikens detaljerade innehåll redovisas i MetaPlus. Där hittar du vilka objekt statistiken beskriver, vilken referenstid en uppgift avser och varifrån den härrör och hur den definieras. Du kan också jämföra objekt, referenstider, källor, definitioner med mera mellan olika statistiska undersökningar.

Arbetskraftsundersökningar

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsorsakade besvär

Arbetsskador

Arbetsskador

Funktionsnedsättning

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Löner och arbetskostnader

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI)

Konjunkturlöner för privat och offentlig sektor

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Konjunkturstatistik, löner för kommuner (KLK)

Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)

Konjunkturstatistik, löner för regioner (KLR)

Konjunkturstatistik, löner för statlig sektor (KLS)

Labour cost index (LCI)

Labour Cost Survey (LCS)

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Lönestrukturstatistik, kommuner

Lönestrukturstatistik, privat sektor (SLP)

Lönestrukturstatistik, regioner

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Structure of Earnings Survey (SES)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Lönesummor

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Sjuklöner

Konjunkturstatistik över sjuklöner (KSju)

Sysselsättning, förvärvsarbete och arbetstider

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Vakanser och arbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Övrigt

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll

Longitudinell Integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens detaljerade innehåll