Till innehåll på sidan

Utveckling av arbetsmarknadsstatistiken

Här beskriver vi hur SCB planerar att utveckla den del av arbetsmarknadsstatistiken som vi har statistikansvar för.

Inom ramen för utvecklingsarbetet Ämnesdesign Arbetsmarknad har SCB under åren 2019–2021 sett över den del av arbetsmarknadsstatistiken som SCB har statistikansvar för. Arbetet har bedrivits i samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet och resulterade i en plan för hur SCB ska utveckla sin del av arbetsmarknadsstatistiken kommande år.

Framtidens arbetsmarknadsstatistik – slutrapport

I maj 2021 presenterades slutrapporten för arbetet. Här kan du ta del av den och de tillhörande huvudbilagorna:

SCB Ämnesdesign Arbetsmarknad slutrapport maj 2021 (pdf)

In English:
SCB Subject Area Design Labour Market Final report May 2021 (pdf)

SCB Huvudbilaga 1 - Uppdrag och genomförande (pdf)

SCB Huvudbilaga 2 - Användarbehov inom arbetsmarknadsstatistiken (pdf)

SCB Huvudbilaga 3 - Internationell utblick med fokus på internationella data (pdf)

SCB Huvudbilaga 4 - FURBAS slutrapport (pdf)

SCB Informationsbehov inom arbetsmarknadsstatistiken - ett ramverk (pdf) 

Befolkningens arbetsmarknadsstatus införs 2022

Det första steget i planen är att införa en ny, i huvudsak registerbaserad, statistikprodukt med namn Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS). I BAS kommer befolkningen att redovisas indelad i sex arbetsmarknadsstatusar: registerbaserat sysselsatta, registerbaserat arbetslösa, registerbaserat studerande, registerbaserade pensionärer, registerbaserat sjuka och registerbaserat övriga.

BAS bygger på administrativa data från Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket och Socialstyrelsen.

SCB planerar att redovisa BAS som statistik under uppbyggnad under andra kvartalet 2022. Under 2023 är planen att BAS blir officiell statistik. Då ersätter BAS bland annat Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS). För referensåren 2020 och 2021 kommer det att vara möjligt att jämföra BAS med RAMS, eftersom BAS även kommer att tas fram för åren 2020 och 2021. 

Fortsatt utredningsarbete krävs inför nästa steg

Parallellt med att införa BAS kommer SCB under 2022 även att vidta steg för att förverkliga den fortsatta planen för utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken. Två större utredningar kommer att genomföras med fokus på statistik över efterfrågan på arbetskraft ("Anställningar" respektive "Behov av arbetskraft"). Mer information finns i slutrapporten för Ämnesdesign Arbetsmarknad.

Tidigare material

I augusti 2021 arrangerade SCB ett webbinarium för användare av arbetsmarknadsstatistiken då slutrapporten och kommande steg presenterades.

Här kan du ta del av presentationen som SCB höll på webbinariet: 

Externt webbinarium 24 augusti

I december 2020 höll SCB fördjupade användardialoger i syfte att få input till arbetet med utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken. Ett av ämnena som diskuterades var ett första utkast av BAS.

Här kan du ta del av den rapport som utgjorde diskussionsunderlag för de fördjupade användardialogerna:

SCB Befolkningens arbetsmarknadsstatus baserad på administrativa data december 2020

I oktober 2020 arrangerade SCB tillsammans med svenska ILERA-föreningen ett webbinarium, där SCB, Arbetsmiljöverket och Medlingsinstitutet presenterade några möjliga inriktningar för framtidens statistik.

Här kan du ta del av presentationen som SCB höll på webbinariet:

SCB Presentation på ILERA-webbinarium 21 oktober 2020 (pdf)

Framtidens arbetsmarknadsstatistik - ett diskussionsunderlag (pdf)

Kontakt

Cecilia Stenbjörn

Enhetschef Arbetsmarknad och utbildning
E-post
cecilia.stenbjorn@scb.se