Till innehåll på sidan

Miljö

Undersökningar om Miljö

Skogsdata – aktuella uppgifter om de svenska skogarna

Statistiken visar bland annat landareal, skogsmarksareal, produktiv skogsmarksareal, virkesförråd, årlig tillväxt och skogsskador per län och landsdel.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Miljö Produktion Skog Skogsmark Träd

Arealförhållanden

Statistiken visar bland annat landareal och skogsmark per län fördelad på ägoslag enligt skogsvårdslagen, produktiv skogsmarksareal per län fördelad på åldersklasser respektive huggningsklasser och areal äldre skog.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Etiketter: Areal Miljö Skog Skogsmark

Biotopskydd och naturvårdsavtal på skogsmark

Statistiken visar antal och areal för områden som har formellt skydd som biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Syftet med statistiken är bland annat att följa upp vilken miljöhänsyn som tagits i samband med föryngringsavverkning. Hänsynstagande vid föryngringsavverkning är centralt i den svenska skogspolitiken.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Miljö Skog Skogsmark

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Miljö Utsläpp Klimatgaser Växthusgaser

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar och vattendrag samt skog

Sedan 2013 har försäljningsstatistiken för kalk upphört. Statistiken omfattade försäljningen av kalkprodukter till jord- och trädgårdsbruket och till kalkning av sjöar, vattendrag och skogar. För uppgifter om spridning av kalk på åkermark, se Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket samt Statistiskt meddelande.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Jordbruk Kalk Miljö

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Gödsel Jordbruk Miljö Odling

Miljöskyddskostnader

Miljöskydd är aktiviteter som har som mål att behandla eller förebygga utsläpp. Kopplat till detta finns kostnader inom områdena luft, vatten, avfall, skydd av mark och grundvatten, buller, biologisk mångfald, skydd mot strålning, forskning och utveckling och övrigt miljöskydd (information och utbildning).

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Avfall Grön ekonomi Miljö

Miljöräkenskaper

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bränsle Grön ekonomi Konsumtion Miljö Skatt Utsläpp Klimatgaser Växthusgaser

Avfall, elutrustning och batterier

Statistiken visar sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier. Behandlingen kan exempelvis vara återanvändning, materialåtervinning eller deponi. Det är Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för att uttjänt elutrustning och batterier samlas in och behandlas. Det är deras uppgifter som ligger till grund för statistiken.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Avfall El Kemikalier Miljö

Avfall, gränsöverskridande transporter

Statistiken visar gränsöverskridande transporter av anmälningspliktigt avfall. Anmälningspliktigt avfall kan t ex vara farligt avfall, hushållsavfall och bygg- och rivningsavfall. Naturvårdsverket tar emot uppgifter om transporter av anmälningspliktigt avfall som förs in i och ut ur Sverige. Innan en transport av anmälningspliktigt avfall kan starta måste Naturvårdsverket och andra behöriga myndigheter godkänna transporten ifråga. Statistiken bygger på uppgifter som verksamhetsutövarna har rapporterat in till Naturvårdsverket.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Avfall Import och export Miljö