Till innehåll på sidan

Avlopp

Undersökningar om Avlopp

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Etiketter: Avlopp Utsläpp

Etiketter