Till innehåll på sidan

Råvaror

Undersökningar om Råvaror

Industrins förbrukning av inköpta varor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen avser industrins råvaruförbrukning specificerat på varugruppsnivå. Syftet är att ge ett bättre underlag för beräkning av BNP. Med hjälp av statistiken erhålls den detaljerade information som krävs av underlaget till nationalräkenskapernas input-outputtabeller för industrin.

Industri, Industriproduktion, Produktion, Råvaror