Till innehåll på sidan

Sjöar

Undersökningar om Sjöar

Det yrkesmässiga fisket i sötvatten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar fångstkvantiteter och fångstvärden uppdelat på Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och övriga inlandsvatten.

Fiske, Sjöar, Yrkesfiske

Sötvatten – miljötillstånd miljögifter

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om miljögifter i sötvatten i Sverige varje år. Denna statistik består av arsenik i grundvatten, bly i grundvatten , kadmium i grundvatten och zink i grundvatten och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Sjöar, Vatten

Land- och vattenarealer

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar land- och vattenarealer för kommuner, län och riket. Vattenarealerna är uppdelade på inlandsvatten (sjöar och vattendrag), de fyra stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren) och havsvatten ut till territorialgränsen.

Areal, Hav, Land, Landyta, Sjöar

Sötvatten – miljötillstånd

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar miljösituationen i relativt opåverkade vatten, baserat på tidsseriedata av växtplankton i sjöar, fisk, fosfor och kväve i sjöar och vattendrag samt försurningspåverkan, alkalinitet, klorid och nitrat i grundvatten.

Sjöar, Vatten

Tillförsel av fosfor till kusten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar tillförsel av fosfor från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Hav, Sjöar

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Statistiken visar tillförsel av kväve från svenska vattendrag samt från punktkällor vid kusten till havsområdena Bottenhavet, Bottenviken, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

Hav, Sjöar