Till innehåll på sidan

Sysselsatta

Undersökningar om Sysselsatta

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknad Sysselsatta Ungdomsarbetslöshet

Konjunkturstatistik över vakanser (KV)

Statistiken baseras på en urvalsundersökning till företag och ger information om efterfrågan på outnyttjad arbetskraft och lediga jobb fördelat på näringsgren, region och storleksklass. Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekryteringsgrad och vakansgrad.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbetskraft Arbetslöshet Konjunktur Sysselsatta

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbetskraft Personalomsättning Sjukfrånvaro Sysselsatta

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbete Företag Pendling Sysselsatta

Sysselsättningsprognos

Sysselsättningsprognosen görs ungefär vart tredje år. Prognosen är långsiktig och tidsperspektivet är vanligen 20-25 år. I prognosen görs beräkningar över hur antal förvärvsarbetande (sysselsättningen) och antal arbetade timmar (timvolymen) kommer att utvecklas i framtiden. En annan viktig del är att visa på vad dessa förändringar i sysselsättning får på den framtida försörjningsbördan. I grunden för beräkningarna ligger SCB:s befolkningsprognos.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetskraft Sysselsatta

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Åtgärds- och sysselsättningsstatistik småskaligt skogsbruk

Statistiken visar sysselsättning (självverksamhet), avverkning och skogsvårdsåtgärder inom småskaligt skogsbruk.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Sysselsättning i skogsbruket

Statistiken visar antal anställda, antal sysselsatta samt arbetsskador och viss inkomststatistik för skogsbruket (SNI 02) och skogsindustrin (SNI 16 och 17). Utöver det finns även statistik om självverksamheten inom skogsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Skogsentreprenörer

Statistiken visar antal sysselsatta och antal arbetstimmar fördelat på anställda och ägare samt män och kvinnor.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Sysselsatta Skog

Sysselsättning i jordbruket

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Jordbruk Sysselsatta

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmiljö Boende Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Inkomst Sysselsatta Utbildning Välfärd Funktionsnedsättning

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke