Till innehåll på sidan

Bebyggelse

Undersökningar om Bebyggelse

Markanvändningen i Sverige

Statistiken ger en samlad beskrivning av hur marken i Sverige utnyttjas för olika ändamål och hur markutnyttjandet har förändrats över tid. Bland annat redovisas uppgifter om hur stora arealer mark som används för jordbruk, skogsbruk samt bebyggelse och infrastruktur av olika slag.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Markanvändning Markägande

Detaljhandelns geografi

Statistiken beskriver detaljhandelns utbredning i Sverige, med siffror över markanvändning och tillgänglighet. SCB:s egen avgränsning av Handelsområden ringar in samlingar av arbetsställen för detaljhandel.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Handel Handelsområde Markanvändning Tätorter

Grönytor i och omkring tätorter

Statistiken beskriver grönstrukturen i de större tätorterna samt i vilken omfattning befolkningen har tillgång till grönområden. Statistiken produceras genom en kombinerad analys av satellitbilder och registerdata.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Grönområden Markanvändning Tätorter

Fritidshusområden

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 fritidshus. Fritidshus är småhus utan fast befolkning.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Fritidshus Markanvändning

Tätorter

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Befolkning Demografi Markanvändning Småorter Tätorter

Strandnära markanvändning

Statistiken beskriver arealer, bebyggelse och befolkning för områden nära vatten. Statistiken avser både Sveriges kust och områden längs med sjöar och vattendrag, samt på öar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Bebyggelse Befolkning Kust Öar

Verksamhetsområden

Statistiken visar antal anställda, antal arbetsställen, branscher och arealer för verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och vårdinrättningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Bebyggelse Markanvändning