Till innehåll på sidan

Omsorg

Undersökningar om Omsorg

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar hur många personer som fått kommunal hälso- och sjukvård bland annat fördelat på ålder och kön.

Hälsa och ohälsa, Hälso- och sjukvård, Omsorg, Äldreomsorg

Statistik om insatser till vuxna personer med missbruk och beroende

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser avseende bistånd för boende, individuellt behovsprövade öppna insatser, frivillig institutionsvård, familjehemsvård och tvångsvård på institution för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblem.

Omsorg, Missbruk och beroende, Socialtjänst

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser för äldre

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet äldre personer med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet och korttidsplats.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst

Statistik om socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar antalet personer med funktionsnedsättning med insatser enligt socialtjänstlagen. Insatser som presenteras är bland annat boendestöd, hemtjänst och boende.

Omsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning

Statistik om socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning efter regiform

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till äldre samt till personer i åldern 0–64 år med funktionsnedsättning. I statistiken syns fördelningen mellan insatser utförda i enskild och kommunal regi.

Omsorg, Äldreomsorg, Socialtjänst, Funktionsnedsättning

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner.

LSS, Omsorg, Funktionsnedsättning