Till innehåll på sidan

Persontransport

Undersökningar om Persontransport

Luftfartsstatistik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen i den svenska luftfartssektorn utifrån trafik och transporter, infrastruktur, luftfartyg samt olyckshändelser.

Flygplatser, Godstransport, Persontransport, Flyg

Bantrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen för järnvägar, spårvägar och tunnelbana.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Järnvägstransporter

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver huvuddragen av utvecklingen i järnvägstransporterna.

Godstransport, Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik

Sjötrafik

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Trafikanalys gör granskningar, analyser, uppföljningar och utvärderingar inom området sjöfart. Vår statistik innehåller bland annat fartyg, varu- och passagerartrafik, svenska hamnar och uppgifter om sjöfartsföretagens ekonomi.

Godstransport, Persontransport

RVU Sverige

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar det dagliga resande utanför det egna hemmet, vid vilka tidpunkter resorna görs, vilka färdsätt som används och vad som är syftet/ärendet för resan. Alla resor inom Sverige kartläggs liksom resor till och från utlandet.

Persontransport

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Ekonomi, Persontransport, Kollektivtrafik

Punktlighet på järnväg

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Statistiken beskriver utvecklingen av punktligheten och tillförlitligheten i persontransporterna på järnväg i Sverige.

Järnvägar, Persontransport, Kollektivtrafik