Till innehåll på sidan

Ekonomi

Undersökningar om Ekonomi

Hushållens ekonomi (HEK)

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Inkomst Utgifter Välfärd

Longitudinell individdatabas (LINDA)

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som i första hand riktar sig till forskare. Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Data finns för åren 1968–2018. LINDA uppdateras inte längre.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Skatt Välfärd

Hushållens tillgångar och skulder

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999–2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Förmögenhet Tillgångar och skulder Välfärd

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi FASIT Hushåll Inkomst Simulering

Inkomster och skatter

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Lön Pension Skatt Välfärd

Hushållens utgifter (HUT)

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Hushåll Konsumtion Utgifter Välfärd

Hushållens ekonomi allmän statistik

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Bidrag Ekonomi Hushåll Taxor Äldreomsorg

Finansräkenskaper, kvartal och år

Statistiken visar olika samhällssektorers finansiella sparande och finansiella förmögenhet fördelat på olika finansobjekt och visar var i samhällsekonomin finansiella överskott och underskott uppstår, hur överskotten placeras och hur underskotten finansieras.

Statistikansvarig myndighet: Finansinspektionen

Etiketter: Ekonomi Finanser Förmögenhet Sparande Tillgångar och skulder Transaktioner

Finansmarknadsstatistik

Statistiken visar tillgångar och skulder för monetära finansinstitut (MFI, ett samlingsnamn för bland annat banker, bostadsinstitut och finansbolag), utvecklingen av penningmängd, ut- och inlåning till hushåll och företag, MFI:s fordringar och skulder mot utlandet och ut- och inlåningsräntor.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Hushåll Lån Räntor Tillgångar och skulder

Utrikeshandel med varor

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med varor fördelat efter länder och olika typer av varuindelningar. Kombinerade nomenklaturen (KN) ger mest detaljerad nivå med cirka 9 400 varugrupper. SITC och SPIN är mer översiktliga varuindelningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel Varor

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket

Statistiken visar olika kostnader inom det så kallade storskaliga skogsbruket.

Statistikansvarig myndighet: Skogsstyrelsen

Etiketter: Ekonomi Skog Skogsmark

Trädgårdsundersökningen. Kvantiteter och värden i trädgårdsproduktionen

Statistiken visar den svenska trädgårdsproduktionens värde baserat på avräkningspriser och sålda kvantiteter. I trädgårdsproduktionen ingår yrkesmässigt odlade köksväxter (utom potatis och konservärter), frukt, bär, plantskoleväxter (utom skogsplantor) och prydnadsväxter.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Statistiken visar värdet av jordbrukssektorns produktion, kostnaderna för denna produktion och den totala ekonomiska utvecklingen inom den jordbrukssektorn.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Ekonomi Odling Produktion

Televerksamhet

Statistiken beskriver operatörer, tjänster, volymer, servicenivåer, användning med mera för telemarknaden och dess utveckling som underlag för att analysera problem, åtgärder och dess effekter.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Ekonomi

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs.

Statistikansvarig myndighet: Trafikanalys

Etiketter: Ekonomi Persontransport Kollektivtrafik

Statistik om ekonomiskt bistånd

Statistiken ger en samlad bild av omfattningen av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och utbetald introduktionsersättning för flyktingar (introduktionsersättning redovisas mellan åren 1993–2011).

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Bidrag Ekonomi Hushåll Inkomst Välfärd

Regionalräkenskaper

Regionalräkenskaperna är den regionala motsvarigheten till nationalräkenskaperna. Statistiken omfattar bruttoregionprodukter (BRP), lönesummor, medelantal sysselsatta, fasta bruttoinvesteringar och hushållens disponibla inkomster per region.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Nationalräkenskaper, tidigare definitioner

I september 2014 övergick Sverige till att beräkna nationalräkenskaperna enligt EU-förordningen ENS 2010. Nationalräkenskapernas tidigare definitioner avser beräkningar enligt de tidigare regelverken ENS 1995 och SNA 1968, samt tabeller från före den allmänna översynen 2019.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Offentliga förvaltningens sparande och bruttoskuld enligt EU:s konvergenskriterier

Statistiken visar den offentliga förvaltningens finansiella sparande och bruttoskuld enligt reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten. Se också Eurostats webbplats avseende offentliga finanser och förfarandet vid alltför stora underskott (Excessive Deficit Procedure, EDP).

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi EU:s konvergenskriterier Finansiellt sparande Maastrichtskuld Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter och tillägg till EU:s konvergenskriterier

EU-direktiv 2011/85 specificerar ett antal krav på medlemsländernas budgetramverk. Budgetuppgifter för staten och sociala trygghetsfonder publiceras månadsvis, för kommuner och regioner kvartalsvis samt tilläggsuppgifter årsvis där syftet är att fånga upp transaktioner där offentliga finanser skulle kunna påverkas.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Offentlig ekonomi Stabilitets- och tillväxtpakten Statsbudget

Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv

Publikationen ger en bild av läget i den svenska ekonomin varje månad. Här finns också fördjupande artiklar med utgångspunkt i den ekonomiska statistiken. Publikationen vänder sig till dem som är intresserade av att följa den ekonomiska utvecklingen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: BNP Ekonomi Konjunktur

Företagens ekonomi

Statistiken innehåller företagsekonomiska uppgifter såsom antal företag och antal anställda, nettoomsättning, produktions- och förädlingsvärde, tillgångar, brutto- och nettoinvesteringar, intäkts- och kostnadsuppgifter och rörelseresultat.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Balansräkning Ekonomi Förädlingsvärde Nettoomsättning Resultaträkning

Konsumentprisindex (KPI)

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Index Inflation Prisbasbelopp Priser Konsumentprisindex

Kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och skulder

Statistiken visar kommunernas och regionernas finansiella tillgångar och låneskulder samt deras förändring över tiden. Statistiken visar också vilka placerings- och låneformer som kommunerna och regionerna har valt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Tillgångar och skulder

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och regioner. Uppgifterna kommer från kommunernas och regionernas bokslut.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Offentlig ekonomi

Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen

Statistiken är en samlad redogörelse om finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg, verksamheter som också bedrivs av andra än offentliga utförare, även om det finansiella ansvaret ligger kvar hos det offentliga.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi

Kommunalekonomisk utjämning och utjämning av LSS-kostnader

Kommunalekonomisk utjämning utjämnar för skillnader i skatteintäkter samt strukturella behovs- och kostnadsskillnader mellan kommuner respektive regioner. LSS-utjämningen utjämnar för kostnadsskillnader i kommunernas LSS-verksamhet. Statsbidrag gällande Maxtaxa beräknas på uppdrag av Skolverket.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomstutjämning Kostnadsutjämning LSS Maxtaxa

Den svenska statsskulden

Statistiken visar statsskuldens storlek, sammansättning och förändring över tid.

Statistikansvarig myndighet: Riksgälden

Etiketter: Ekonomi Lån Tillgångar och skulder

Taxeringsutfallet

Taxeringsutfallet sammanfattar utfallet av inkomsttaxeringen för respektive taxeringsår.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Ekonomi Inkomst Skatt Taxering

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)

Statistiken beskriver levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen 16 år och äldre i olika avseenden: boende, ekonomi, hälsa, fritid, medborgerliga aktiviteter, sociala relationer, sysselsättning och arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbetsmiljö Boende Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Inkomst Sysselsatta Utbildning Välfärd Funktionsnedsättning

Undersökningarna av barns levnadsförhållanden

Statistiken visar hur barn i åldern 12–18 år har det (10–18 år före 2015). Vi frågar barnen bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Barn Ekonomi Fritid Hälsa och ohälsa Skola

Utrikeshandel med tjänster

Statistiken visar Sveriges utrikeshandel med tjänster fördelat efter tjänsteslag (kontopost) och värdemässigt största länder. Denna statistik ingår i såväl statistiken om Betalningsbalansen som i Nationalräkenskaperna.

Statistikansvarig myndighet: Sveriges riksbank

Etiketter: Ekonomi Handel Import och export Utrikeshandel