Till innehåll på sidan

Familj

Undersökningar om Familj

Demografisk analys

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Befolkning, Demografi, Familj, Fruktsamhet, In- och utvandring

Statistik om amning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik om amning av barn under det första levnadsåret vid sex mättillfällen.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Amning

Assisterad befruktning

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Nedlagd sedan 2008. Sista redovisningsår avser 2005.

Barn, Familj, Fruktsamhet, Hälso- och sjukvård, Reproduktion

Statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar alla graviditeter som lett till förlossning i Sverige med uppgifter om mödrarna (såsom ålder, rökvanor, BMI, läkemedel, förlossningssätt, smärtlindring, graviditetslängd, diagnoser och åtgärder) och de nyfödda barnen (såsom börd, födelsevikt, längd, Apgar och diagnoser).

Barn, Familj, Fruktsamhet, Födda och döda, Hälso- och sjukvård

Statistik om familjerätt

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistiken innehåller uppgifter om kommunernas insatser inom familjerätten enligt bestämmelserna i föräldrabalken och socialtjänstlagen. Det kan till exempel röra sig om fastställande av faderskap, vårdnadsutredning och adoptionsutredningar. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om familjerätt. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Barn, Familj

Insatser för barn och unga – mängduppgifter

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar socialtjänstens insatser för barn och unga och innehåller uppgifter om individinriktade insatser för barn och unga som görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Insatser för barn och unga enligt SoL och LVU

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Statistiken visar omfattningen av omedelbara omhändertaganden och placering för vård utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) för barn och unga i åldern 0–20 år.

Barn, Familj, Omsorg, Socialtjänst

Statistik om kommunal familjerådgivning

Statistikansvarig myndighet: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Statistiken innehåller mängduppgifter om rådgivning som bedrivits eller bekostats av samtliga kommuner i Sverige. Syftet med statistiken är att visa omfattningen av den kommunala familjerådgivningen. År 2017 blir sista året Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om kommunal familjerådgivning. Från och med 2018 publiceras den istället av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Familj, Separationer, Socialtjänst

Barn- och familjestatistik

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken handlar om barns familjer, separationer mellan föräldrar, gemensam och ensam vårdnad, geografiskt avstånd mellan barn och föräldrar, barn med svensk/utländsk bakgrund och adoptioner. Det finns också uppgifter om barns boende, föräldrars förvärvsarbete och ekonomiska förhållanden.

Barn, Familj, Separationer, Syskon

Statistik om spädbarnsföräldrars rökvanor

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Rapporten omfattar statistik över föräldrars rökvanor vid två tillfällen, när barnet är mellan noll och fyra veckors ålder och andra gången när barnet är cirka åtta månader.

Barn, Familj, Hälsa och ohälsa, Rökning