Till innehåll på sidan

Arbete

Undersökningar om Arbete

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetskraft Arbetslöshet Arbetsmarknad Sysselsatta Ungdomsarbetslöshet

Arbetsorsakade besvär

Statistiken visar besvär som människor kopplar till sitt arbete, var i kroppen besvären finns och vad i arbetet som kan ha orsakat dem. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Etiketter: Arbete Arbetsmiljö

Arbetsmiljöundersökningen

Statistiken visar de fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och hur de ändrats över tid. Resultatet redovisas per yrke, näringsgren, socioekonomisk indelning, ålder och kön. Undersökningen är en tilläggsundersökning till Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Etiketter: Arbete Arbetsmiljö

Arbetsskador

Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan. Arbetsskadeanmälan ger bland annat uppgifter om den skadade och arbetsgivaren samt skadans omfattning och orsaker.

Statistikansvarig myndighet: Arbetsmiljöverket

Etiketter: Arbete Arbetsmiljö

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Anställda Arbete Företag Pendling Sysselsatta

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Yrke

Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Undersökningen visar situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av undersökningen redovisas främst utifrån personer som har en funktionsnedsättning respektive en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och jämförelser görs med befolkningen.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Funktionsnedsättning

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960–1990 (FoB)

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det gäller definitioner och värdemängder.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Befolkning Boende Bostäder Hushåll

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Statistiken visar antal legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal och innehavare av specialistbevis fördelat på arbetsmarknadsstatus och näringsgren. Denna statistik ingår i Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter arbetsmarknadsstatus. Därför uppdateras inte denna sida med ny statistik.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke

Sysselsättning i jordbruket

Statistiken visar kön, ålder och antal arbetstimmar i jordbruket för företagaren och dennes maka/make, övriga familjemedlemmar och andra stadigvarande eller tillfälligt sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Jordbruk Sysselsatta

Jordbruksekonomiska undersökningen

Statistiken visar bland annat intäkter, kostnader och resultat för olika typer av jordbruksföretag, markanvändning, medelantal djur och arbetsinsats i jord- och skogsbruk uppdelat på personalkategorier.

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Etiketter: Arbete Djur Företagsekonomi

Integration – statistik och analys

Statistiken visar situationen för olika grupper av utrikes och inrikes födda inom områden som arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, boende, hälsa och demokrati. Statistiken publiceras i Statistikdatabasen och i årliga analysrapporter.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Arbetsmarknad Demografi Demokrati Hälsa och ohälsa In- och utvandring Inkomst Integration

Verksamhetsområden

Statistiken visar antal anställda, antal arbetsställen, branscher och arealer för verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Exempel på verksamhetsområden är flygplatser, gruvor och täkter, områden med industri, företagsparker och logistik eller områden med högskolor, universitet och vårdinrättningar.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Arbete Bebyggelse Markanvändning

Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetsmarknadsstatus

Statistiken innehåller arbetsmarknadsstatus för samtlig legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och specialistbevisinnehavare, samt inom vilken näringsgren de är sysselsatta.

Statistikansvarig myndighet: Socialstyrelsen (SoS)

Etiketter: Anställda Arbete Hälsa och ohälsa Hälso- och sjukvård Sysselsatta Yrke