Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling

Undersökningar om Forskning och utveckling

Personal vid universitet och högskolor

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Anställda Forskare Forskning och utveckling Universitet och högskola Lärare

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Doktorander Examen Forskning och utveckling Studenter Universitet och högskola Utbildning

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Etiketter: Forskning och utveckling Omsättning Universitet och högskola

Forskning och utveckling i Sverige

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskare Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Innovation i företagssektorn

Statistiken belyser innovationsverksamhet i svenska företag med 10 eller fler anställda. Bland annat illustreras vilken typ av innovation företagen introducerat och vilka innovationsrelaterade aktiviteter som genomförts under en referensperiod om tre år.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Innovationer Omsättning Utgifter

Statliga anslag till forskning och utveckling

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Etiketter: Forskning och utveckling Investeringar Utgifter

Forskning och utveckling i internationella företag

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Etiketter: Forskning och utveckling Internationella företag