Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling

Undersökningar om Forskning och utveckling

Personal vid universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar antal anställda vid universitet och högskolor indelade efter anställningskategori, forskningsområde, forskningsämnesgrupp, ålder, kön, utbildningsnivå och anställningsform.

Anställda, Forskare, Forskning och utveckling, Universitet och högskola, Lärare

Doktorander och examina i högskoleutbildning på forskarnivå

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar förändringar av nybörjare, doktorander och examina vad gäller antal, kön, ålder, studiefinansiering, studietid med mera inom olika forskningsämnesområden och universitet/högskolor.

Doktorander, Examen, Forskning och utveckling, Studenter, Universitet och högskola, Utbildning

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Statistikansvarig myndighet: Universitetskanslersämbetet

Statistiken visar insatta ekonomiska resurser för högskolans verksamhet och beskriver universitetens och högskolornas ekonomi.

Forskning och utveckling, Omsättning, Universitet och högskola

Forskning och utveckling i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken belyser ekonomiska och personella satsningar på forskning och utveckling (FoU). Den ger en översiktlig bild av FoU-verksamheten i Sverige, hur den fördelar sig mellan olika sektorer och regionalt.

Forskare, Forskning och utveckling, Investeringar, Utgifter

Forskning och utveckling inom företagssektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar satsningar på FoU i Sverige bland företag med 10 eller fler anställda, bland annat företagens utgifter för FoU-arbete de själva utför, om antal personer som är sysselsatta med FoU och om hur mycket resurser företagen lägger på att köpa eller understödja FoU-arbete i andra organisationer.

Forskare, Forskning och utveckling, Investeringar, Utgifter

Forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket ekonomiska resurser som universitet och högskolor använder till FoU och hur mycket tid den personal som är anställd vid universitet och högskolor använder till FoU-verksamhet.

Forskare, Forskning och utveckling, Investeringar, Universitet och högskola, Utgifter

Forskning och utveckling inom den privata icke-vinstdrivande sektorn

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket FoU-verksamhet den privata icke vinstdrivande sektorn bedriver i egen regi och hur mycket medel som delas ut till andra i form av uppdrag och understöd till FoU-verksamhet. Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskare, Forskning och utveckling, Investeringar, Utgifter

Innovationsverksamhet i Sverige

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en bild av de aktiviteter och utgifter svenska företag med 10 anställda eller fler har utfört och haft i sin innovationsverksamhet. Bland annat visas vilka typer av innovationer företagen introducerat under en treårsperiod fördelat på produkt-, process-, marknadsförings- och organisatoriska innovationer.

Forskning och utveckling, Innovationer, Omsättning, Utgifter

Statliga anslag till forskning och utveckling

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat beräknade FoU-medel i statsbudgeten efter utgiftsområde, ändamål och mottagande enheter och beräknade FoU-medel från forskningsstiftelser efter ändamål och mottagande enheter. Undersökningen har genomförts sedan 1970-talet.

Forskning och utveckling, Investeringar, Utgifter

Forskning och utveckling i offentlig sektor

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar hur mycket medel som den offentliga sektorn lägger på forskning och utveckling som antal personer, årsverken och totala utgifter. Undersökningen genomförs vartannat år.

Forskare, Forskning och utveckling, Investeringar, Utgifter

Forskning och utveckling i internationella företag

Statistikansvarig myndighet: Tillväxtanalys

Statistiken belyser omfattningen och förändringen av den forskning och utveckling (FoU) som bedrivs i Sverige och utomlands av de 20–30 största svenskägda koncernerna. Statistiken belyser även samtliga internationella företags FoU i Sverige.

Forskning och utveckling, Internationella företag