Till innehåll på sidan

Grundskola

Undersökningar om Grundskola

Grundskolan: elever per 15 oktober

Statistikansvarig myndighet: Skolverket

Statistiken omfattar skolformerna förskoleklass, grundskola respektive sameskola. Innehållet visar bl.a. elevantal, antal skolenheter, språkval, berättigade och deltagande i modersmålsundervisning och förekomst av särskilt stöd.

Elever, Grundskola

Elevpaneler för longitudinella studier

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Undersökningen har genomförts sedan början av 1980-talet och följer ett urval av elever genom grundskolan från och med årskurs 3. Statistiken visar bland annat deltagande i stödundervisning och åldersintegrerad undervisning efter kön, typ av skolhuvudman och skolår.

Elever, Grundskola, Modersmål, Stödundervisning

Befolkningens utbildning

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat utbildningens nivå och inriktning efter kön, ålder och nationell bakgrund. För in- och utvandrare visas även utflyttningsland och invandringsår respektive inflyttningsland och utvandringsår.

Grundskola, Gymnasieskola, Migration, Universitet och högskola, Utbildningsnivå

Kostnader för utbildningsväsendet

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar bland annat kostnader för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola samt total kostnad per skolform/verksamhet och som andel av BNP.

BNP, Grundskola, Gymnasieskola, Universitet och högskola, Utgifter