Till innehåll på sidan

Gödsel

Undersökningar om Gödsel

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn och havre per län, produktionsområde och riket.

Gödsel, Jordbruk, Odling

Skörd för ekologisk och konventionell odling

Statistikansvarig myndighet: Jordbruksverket

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd för vete, råg, korn, havre och matpotatis i ekologisk och konventionell odling per län och produktionsområde.

Ekologi, Gödsel, Jordbruk, Odling

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar den regionala försäljningen av kväve, fosfor, kalium och svavel i mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruket.

Gödsel, Jordbruk, Miljö

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Gödsel, Jordbruk, Miljö

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Gödsel, Jordbruk, Miljö, Odling