Till innehåll på sidan

Finland och Irak de två vanligaste födelseländerna bland utrikes födda

Publicerad: 2016-09-07

Invandringen till Sverige har under en längre tid varit större än utvandringen och det har medfört att gruppen utrikes födda i landet har ökat. Under 2015 växte gruppen med 72 713 personer, och vid årsskiftet var antalet utrikes födda knappt 1,7 miljoner personer. Det vanligaste födelselandet bland kvinnorna var Finland och bland männen Irak.

Antalet och andelen utrikes födda i Sverige har ökat konstant under 2000-talet. I början av perioden var andelen 11,3 procent och i slutet av 2015 var den 17,0 procent. Antalsmässigt motsvarar det en ökning med 672 466 personer eller 67,0 procent.

Antal utrikes födda i Sverige under 2000-talet

Diagram: Antal utrikes födda i Sverige under 2000-talet

Flest är födda i Europa

Gruppen utrikes födda består av personer som kommit till Sverige av olika anledningar och under en lång tid. Det kan vara flyktingar, studenter, arbetskraftsinvandrare, adopterade eller personer som vill förenas med anhöriga.

De kommer från olika delar av världen, men nästan hälften är födda i ett annat europeiskt land. Europa följs av Asien och Afrika, med 34 respektive 11 procent av de utrikes födda.

Andel utrikes födda 2015 efter världsdel

Diagram: Andel utrikes födda 2015 efter världsdel

Det vanligaste födelselandet bland utrikes födda i befolkningen 2015 var Finland, som stod för 9 procent. Därefter kom Irak och Syrien med 8 respektive 6 procent. Bland kvinnorna var det vanligaste födelselandet Finland men för männen var det Irak. Drygt 200 födelseländer finns representerade i Sverige, men hela 60 procent av de utrikes födda kvinnorna respektive männen härstammar från något av de femton vanligaste födelseländerna för sitt kön.

Andel kvinnor och män bland de 15 vanligaste födelseländerna per kön, 2015

Kvinnor Män
Födelseland Andel Födelseland Andel
Finland 11,1 Irak 8,6
Irak 7,2 Finland 7,5
Polen 5,5 Syrien 6,8
Syrien 4,9 Polen 4,7
Jugoslavien 3,9 Iran 4,3
Iran 3,9 Jugoslavien 4,1
Thailand 3,6 Somalia 3,7
Somalia 3,6 Bosnien och Hercegovina 3,4
Bosnien och Hercegovina 3,4 Turkiet 3,1
Tyskland 3,1 Tyskland 2,8
Norge 2,8 Danmark 2,7
Turkiet 2,5 Afghanistan 2,3
Danmark 2,3 Norge 2,3
Kina 2,0 Storbritannien och Nordirland 2,0
Chile 1,6 Eritrea 1,9
Övriga länder 38,6 Övriga länder 39,9
Totalt 100 Totalt 100

Totalt var gruppen utrikes födda jämnt fördelad mellan könen. Men för vissa enskilda länder var situationen en annan. Om man tittar på könsfördelningen för de 15 vanligaste länderna stod Thailand för den största andelsmässiga skillnaden. Bland personer födda i Thailand var närmare åtta av tio kvinnor. Bland personer födda i Afghanistan var sex av tio män.

Situationen i olika länder i världen påverkar om och varför människor utvandrar. Till exempel medför oroligheter att människor kan känna sig tvingade att söka skydd i ett annat land. Var oroligheter pågår påverkar vilka födelseländer som är vanliga bland invandrare till Sverige. Det återspeglas i att många som invandrat de senaste åren är födda i Syrien och Somalia.

Många av personerna som är födda i Jugoslavien, eller något annat land som tidigare tillhörde Jugoslavien, har kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare eller som flyktingar under inbördeskriget. Sedan 1950-talet har det varit fri rörlighet mellan de nordiska länderna och flyttningar inom Norden har varit och är relativt vanliga. Finland, Norge och Danmark finns alla med bland de 15 vanligaste födelseländerna bland utrikes födda.

De 15 vanligaste födelseländerna totalt efter antal, andel och kön, 2015

  Antal Andel
Födelseland Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
Finland 94 077 61 968 156 045 60,3 39,7
Irak 61 073 70 815 131 888 46,3 53,7
Syrien 41 515 56 701 98 216 42,3 57,7
Polen 46 907 38 610 85 517 54,9 45,1
Iran 33 126 35 941 69 067 48,0 52,0
Jugoslavien 33 382 33 808 67 190 49,7 50,3
Somalia 30 329 30 294 60 623 50,0 50,0
Bosnien och Hercegovina 29 172 28 533 57 705 50,6 49,4
Tyskland 26 174 23 412 49 586 52,8 47,2
Turkiet 20 853 25 520 46 373 45,0 55,0
Norge 23 387 18 687 42 074 55,6 44,4
Danmark 19 653 22 217 41 870 46,9 53,1
Thailand 30 349 8 443 38 792 78,2 21,8
Afghanistan 12 558 18 709 31 267 40,2 59,8
Eritrea 12 724 15 892 28 616 44,5 55,5
Totalt 848 237 828 027 1 676 264 50,6 49,4

Annan ålderstruktur än de inrikes födda

Vid utgången av 2015 var 17 procent av Sveriges befolkning född utomlands. Gruppen utrikes födda har en annan ålderstruktur än gruppen inrikes födda. De två största åldersgrupperna för utrikes födda var 25-34 år respektive 35-44 år, vilka tillsammans stod för 38,8 av den utrikes födda befolkningen. Motsvarande andel för den inrikes födda befolkningen var 23,4 procent. Den absolut största åldersgruppen för sverigefödda var 65 år eller äldre, som stod för 20,8 procent.

Åldersfördelning i procent för utrikes respektive inrikes födda personer, 2015

  Andel
Åldersgrupp Utrikes födda Inrikes födda
0–4 1,3 6,9
5–14 6,7 12,5
15–24 10,7 12,2
25–34 19,9 11,8
35–44 18,9 11,5
45–54 15,9 12,7
55–64 12,0 11,5
65– 14,5 20,8
Totalt 100 100

I de yngre åldergrupperna av utrikes födda, upp till och med 25-34 år, fanns det fler män än kvinnor och i de äldre åldergrupperna var situationen den omvända. Störst skillnad mellan könen var det i den äldsta åldersgruppen, 65 år och äldre, där kvinnorna stod för 56 procent av gruppen. Det beror främst på att kvinnorna lever längre.

Antal utrikes födda efter åldersgrupp och kön, 2015

Diagram: Antal utrikes födda efter åldersgrupp och kön, 2015

Storstadsregionerna lockar

Det är skillnad på var i Sverige man bosätter sig beroende på varifrån i världen man kommer. Det vanligaste födelselandet i riket, Finland, var även vanligast i Stor-Stockholm, men var bara tredje vanligaste i Stor-Göteborg. I Stor-Malmö var Finland inte ens bland de tre vanligaste födelseländerna.

De tre vanligaste födelseländerna, bland utrikes födda, per region 2015

Region Vanligaste
födelselandet
Näst vanligaste
födelselandet
Tredje vanligaste
födelselandet
Riket Finland (156 045) Irak (131 888) Syrien (98 216)
Stor-Stockholm Finland (51 965) Irak (41 278) Polen (33 086)
Stor-Göteborg Irak (15 292) Iran (14 826) Finland (11 187)
Stor-Malmö Irak (14 079) Danmark (12 470) Polen (11 840)
Mellansverige i övrigt Finland (36 813) Irak (27 114) Syrien (21 459)
Västsverige i övrigt Syrien (12 874) Finland (12 863) Jugoslavien (10 428)
Sydsverige i övrigt Syrien (22 158) Jugoslavien (17 660) Irak (17 411)
Norra Sverige Finland (28 322) Syrien (12 379) Norge (11 979)

Inom parentes anges antal utrikes födda från respektive födelseland.

I norra Sverige var 15,6 procent av den utrikes födda befolkningen från Finland, medan motsvarande andel i Sydsverige (exklusive Stor-Malmö) inte var mer än 4,7 procent. I Sydsverige (exklusive Stor-Malmö) var personer födda i Danmark istället fler än personer födda i Finland, 5,4 procent av de utrikes födda var från Danmark, medan den siffran endast var 1,2 procent i norra Sverige.

Generellt sett är det vanligare bland utrikes födda att bo i storstadsområdena än i övriga delar av landet. Mer specifikt är det regionerna Stor-Stockholm och Stor-Malmö som har en större andel utrikes födda. I Stor-Stockholm utgjorde den utrikes födda befolkningen 23,4 procent av den totala folkmängden och i Stor-Malmö var motsvarande andel 22,5. I Stor-Göteborg var 18,4 procent av den totala folkmängden född utanför Sverige.

I övriga delar av Sverige utgjorde den utlandsfödda befolkningen mellan 10,5 och 15,9 procent. Lägst andel utlandsfödda fanns i norra Sverige. Men trots att norra Sverige som region hade lägst andel utrikes födda fanns kommunen med högst andel utrikes födda här, nämligen Haparanda i Norrbotten som gränsar till Finland. Där var 40,4 procent av befolkningen född utanför Sverige, och av dem var närmare nio av tio födda i Finland. Även i Botkyrka var andelen utrikes födda över 40 procent.

Lägst andel utrikes födda hade Lekebergs kommun, med 4,7 procent, följt av Öckerö och Piteå, med 5,0 respektive 5,2 procent. För de tio kommunerna med lägst andel utrikes födda var det vanligaste födelselandet antingen Finland eller Norge.

De tio kommunerna med högst andel utrikes födda, 2015, samt vanligaste födelseland per kommun

Kommun Andel
utrikes
födda
Vanligaste
födelseland
Haparanda 40,4 Finland
Botkyrka 40,1 Turkiet
Södertälje 37,4 Irak
Malmö 31,6 Irak
Sigtuna 29,7 Finland
Burlöv 29,4 Jugoslavien
Sundbyberg 28,9 Iran
Huddinge 28,1 Irak
Solna 27,6 Iran
Upplands Väsby 27,0 Finland

De tio kommunerna med lägst andel utrikes födda, 2015, samt vanligaste födelseland per kommun

Kommun Andel
utrikes
födda
Vanligaste
födelseland
Lekeberg 4,7 Finland
Öckerö 5,0 Norge
Piteå 5,2 Finland
Söderköping 5,6 Finland
Gotland 5,7 Finland
Rättvik 5,9 Finland
Hammarö 6,2 Norge
Gagnef 6,4 Finland
Habo 6,4 Finland
Mörbylånga 6,5 Finland

Fakta

Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten. Politiska och geografiska förändringar kan i efterhand ändra födelselandet om humanitära skäl åberopas vid ansökan om förändring. 

Kontakt

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se