Till innehåll på sidan

Rysk olja viktig för Sverige

Publicerad: 2016-11-15

Sverige är världens 22:a största importör av råolja. Under förra året kom över 40 procent av oljan från Ryssland. De totala utsläppen av växthusgaser från oljeprodukter som till exempel bensin och eldningsolja har minskat med cirka 7 miljoner ton sedan 2008.

I Sverige har vi flera raffinaderier som framställer oljeprodukter som bensin och diesel från råolja. Det raffineras så mycket att Sverige faktiskt exporterar mer bensin och diesel än vi importerar.

Före oljekriserna på 1970-talet var det vanligast att oljan som importerades till Sverige kom från Mellanöstern. Därefter har våra grannländer Norge och även Danmark varit viktiga för tillgången på olja i svenska raffinaderier.

Under de senaste 10 åren har dock Ryssland blivit den enskilt största exportören av råolja till Sverige. Under 2015 kom 44 procent av oljeimporten från Ryssland. Mätt i kubikmeter importerade Sverige nästan 10 miljoner kubikmeter olja från Ryssland 2015.

Norge är det näst största ursprungslandet för oljan, 26 procent av svensk oljeimport kommer därifrån. Danmark står för 13 procent, Nigeria för 10 procent och Venezuela för 7 procent.

Den totala svenska importen av råolja från alla länder var mer än 23 miljoner kubikmeter 2015. Det skulle kunna fylla upp Globen i Stockholm 33 gånger.

Rysk olja viktig för svenska raffinaderier

Svensk import av råolja 2015 uppdelat per ursprungsland, kubikmeter olja

Diagram: Svensk import av råolja 2015 uppdelat per ursprungsland, kubikmeter olja

Källa: SCB

Ryssland världens största producent av råolja

Med hjälp av statistik från Joint Oil Database Initiative (JODI) kan internationella jämförelser göras som visar att Sverige är världens 22:a största importör av råolja. Detta kan ställas i relation till Sveriges folkmängd, där vi i en jämförelse baserat på FN:s skattning av alla länders population hamnar på plats 89. De länder som importerar mest olja är USA, Kina och Indien.

Den internationella statistiken mäts antingen i tunnor eller i ton. Världens största producent av råolja är Ryssland som framställer nästan 1,4 miljoner ton råolja per dag. Saudiarabien producerar närmare 1,3 miljoner ton per dag och USA strax under 1,2 miljoner ton. Därefter sker ett större hopp ner till den fjärde största producenten, Kina, som framställer 0,6 miljoner ton per dag. Norge, det land som Sverige importerar näst mest olja ifrån, är väldens 15:e största oljeproducent med cirka 0,2 miljoner ton. I Sverige sker ingen produktion av råolja.

Ryssland producerar mest olja i världen

Produktion av råolja per dag, 2014, tusen ton

Diagram: Produktion av råolja per dag, 2014, tusen ton

Källa: Joint Oil Database Initiative (JODI)

Oljeprodukter står för över hälften av utsläppen

Förbränningen av oljeprodukter orsakar bland annat utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser har olika stark effekt på den globala uppvärmningen. När man ska mäta utsläppen används därför den jämförande enheten koldioxidekvivalenter. Förbränningen av oljeprodukter inom den svenska ekonomin och bland hushållen stod enligt SCB:s Miljöräkenskaper för utsläpp motsvarande 36 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2014. Det motsvarar 58 procent av de totala utsläppen. Övriga 42 procent är utsläpp från andra bränslen, industriprocesser, djur och odlingsmark inom jordbruket samt avfallshantering.

Statistiken från 2014 är den senaste när det gäller utsläpp uppdelat efter bränsleslag som till exempel oljeprodukter.

Diesel står ensamt för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från oljeprodukter. Bensin är den näst största källan. Eldningsoljor, som till största delen används inom sjöfarten men även för uppvärmning av bostäder och lokaler, kommer på tredje plats.

Utsläpp från olja har minskat sedan 2008

Situationen har förändrats de senaste åren. Genom SCB:s Miljöräkenskaper kan jämförelser göras tillbaka till 2008. Även då var diesel den enskilt största utsläppskällan av oljeprodukterna, men bensin stod för nästan lika mycket. Även eldningsoljorna orsakade mer utsläpp än idag. Sedan 2008 har användningen av bensin och eldningsolja minskat medan dieseloljan har ökat.

De minskade utsläppen från bensin beror på att andelen bensindrivna fordon sjunker. Istället ökar andelen dieselfordon och andelen fordon som drivs med biobränslen och el. Användningen av eldningsolja har minskat till följd av variationer inom sjöfarten. Totalt har utsläppen av växthusgaser från oljeprodukter minskat med cirka 7 miljoner ton sedan 2008, från 43 till 36 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Oljeprodukter som används i svensk ekonomi och hushåll orsakar stora utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser från oljeprodukter 2014 och 2008, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Diagram: Utsläpp av växthusgaser från oljeprodukter 2014 och 2008, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Källa: SCB, Miljöräkenskaper

Kontakt

Sebastian Constantino

Telefon
010-479 44 37
E-post
sebastian.constantino@scb.se

Frida Hagström

Telefon
010-479 67 52
E-post
frida.hagstrom@scb.se