Till innehåll på sidan

Svenskfödda flest bland utvandrarna 2016

Publicerad: 2017-10-19

2016 utvandrade färre än 50 000 personer. Detta för första gången sedan 2010. Totalt utvandrade 45 878 personer, en minskning med 18 procent jämfört med året innan då 55 830 personer utvandrade. Flest personer flyttade till Danmark, men bland svenskfödda var Norge det vanligaste landet att flytta till.

Flest personer utvandrade från de tre storstads­kommunerna, Stockholm (8 244 personer), Malmö (3 921 personer) och Göteborg (3 839 personer), men i förhållande till befolkningen hade Haparanda (1,5 procent) flest utvandrare följt av Strömstad, Danderyd och Eda (1,3 procent).

Utvandring under 2000-talet efter kön och totalt

Diagram: Utvandring under 2000-talet efter kön och totalt.

Under 2016 utvandrade 45 878 personer från Sverige, bland dessa var Sverige det vanligaste födelselandet. Svenskfödda utgjorde 37 procent (16 818 stycken) av alla utvandrare.

Totalt minskade utvandringen med 18 procent jämfört med förra året. De grupper som minskade mest bland de 20 vanligaste födelse­länderna under 2016 var personer från Kina som minskade med 60 procent följt av personer födda i Iran och Thailand som minskade med 45 respektive 42 procent. 

En anledning till att utvandringen har minskat jämfört med 2015 är att Skatteverket avregistrerat personer i folkbokföringsregistret som man har skäl att tro inte längre befinner sig i landet. Denna avregistrering skiljer i antal från år till år. Antalet utvandrare till ett okänt land 2015 var nästan 10 500 personer jämfört med drygt 4 000 under 2016. Detta påverkar jämförelsen av utvandringen mellan olika år.

Det var fler män än kvinnor som utvandrade från Sverige. Av de som utvandrade var 54 procent (24 798 stycken) män och 46 procent (21 080 stycken) kvinnor. Störst köns­skillnad bland de 20 vanligaste födelse­länderna var det bland de utvandrare som var födda i Thailand. 76 procent av dem var kvinnor, närmast följt av Turkiet där männen var i majoritet, 67 procent.

De vanligaste födelseländerna bland de utvandrade 2016 efter kön

  Födelseland Antal Andel
    Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
  Totalt 21 080 24 798 45 878 46 54
1 Sverige 8 081 8 737 16 818 48 52
2 Finland 1 127 881 2 008 56 44
3 Indien 604 1 134 1 738 35 65
4 Danmark 761 958 1 719 44 56
5 Polen 678 847 1 525 44 56
6 Irak 607 808 1 415 43 57
7 Norge 672 617 1 289 52 48
8 Tyskland 630 651 1 281 49 51
9 Kina 504 621 1 125 45 55
10 USA 476 476 952 50 50
..            
13 Turkiet 215 442 657 33 67
..            
18 Thailand 344 111 455 76 24
  Övriga länder 6 381 8 515 14 896 43 57

Populärt att flytta till Danmark

Under 2016 utvandrade 4 018 personer till Danmark vilket gjorde det till det populäraste landet att utvandra till. Även Norge, Stor­britannien och USA var populära länder att lämna Sverige för. Bland svensk­födda var Norge det vanligaste utvand­rings­landet följt av Stor­britannien och USA.

För de flesta av de 10 vanligaste länderna att utvandra till var utvandringen jämnt fördelad mellan män och kvinnor. De största köns­skill­naderna var för dem som utvandrade till Indien, Kina och Polen där 62, 57 och 56 procent av utvandrarna var män. Till Stor­britannien var situationen det omvända och 54 procent av utvandrarna var kvinnor.

De vanligaste länderna att utvandra till har varierat något under de senaste åren. Norge som var det vanligaste inflytt­nings­landet från 2007–2015 har sett en minskning de senaste åren och 2016 gick Danmark om Norge som det vanligaste landet att utvandra till. Stor­britannien och USA har sedan 2010 varit de tredje respektive fjärde vanligaste länderna att utvandra till.

De vanligaste länderna att utvandra till 2016

Diagram: De vanligaste länderna att utvandra till 2016.

Åldern spelade roll för valet av utvandringsland

Män utvandrar i större utsträckning i högre åldrar jämfört med kvinnor. Den största skillnaden mellan könen är för ålders­gruppen 20–24 år. I dessa åldrar utvandrar 11 procent av kvinnorna jämfört med 7 procent av männen.

Antal utvandringar efter ålder och kön 2016

Diagram: Antal utvandringar efter ålder och kön 2016.

Vilket land som utvandrarna väljer att flytta till skiljer sig åt beroende på ålder och var man är född. Bland svensk­födda personer i åldrarna 20–64 år var Norge det vanligaste inflytt­nings­landet förra året, 15 procent av utvandrarna flyttade dit, andra populära länder för denna grupp var Stor­britannien och USA. Bland utrikes­födda i samma ålder flyttade flest till Danmark följt av Norge.

Ju äldre man blir desto mindre benägen tycks man vara att göra långväga flyttningar. Under 2016 var endast 5 procent av alla utvandrare 65 år eller äldre. Svensk­födda personer i pensions­åldern flyttade gärna söderut till sol och värme. De vanligaste utvand­rings­länderna för denna grupp var Spanien och Portugal. Cirka 4 av 10 utvandrare i denna ålders­grupp flyttade till dessa båda länder. Bland utrikes­födda i samma ålder var istället Finland och Norge de vanligaste länderna att utvandra till.

De vanligaste länderna för utrikes- och svenskfödda att utvandra till efter ålder 2016

Ålder 20–64
Svenskfödda

Utrikesfödda

Utvand-
ringsland
Antal Andel Utvand-
ringsland
Antal Andel
Norge 1 659 15 Danmark 2 068 9
Storbritannien 1 290 12 Norge 1 469 6
USA 1 117 10 Finland 1 434 6
Danmark 1 020 9 Tyskland 1 354 6
Spanien 537 5 Storbritannien 1 347 6
Övriga 5 199 48 Övriga 15 779 67
Totalt 10 822 100 Totalt 23 451 100
Ålder 64+
Svenskfödda Utrikesfödda
Utvand-
ringsland
Antal Andel Utvand-
ringsland
Antal Andel
Spanien 130 23 Finland 231 15
Portugal 93 16 Norge 215 14
Thailand 57 10 Danmark 138 9
Frankrike 40 7 Tyskland 96 6
Finland 23 4 Spanien 87 6
Övriga 234 41 Övriga 733 49
Totalt 577 100 Totalt 1 500 100

Källa: registret över totalbefolkning (RTB) 2016

Fakta

Födelseland

Födelseland är det land där personen uppges vara född enligt folkbok­föringen. En person tillåts registrera exempelvis Bosnien-Hercegovina eller Estland som födelse­land även om det aktuella landet inte fanns som själv­ständig stat då personen föddes.

Utvandring

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man meddelar Skatte­verket att man har för avsikt att vara bosatt utomlands i minst tolv månader. Vid utflytt­ning till ett annat nordiskt land gäller folkbok­förings­reglerna i det land man flyttar till.

Invandrare

Med invandrare avses personer som redovisas som inflyttade från utlandet i folkbok­föringen. Det inkluderar även personer som åter­vänder till Sverige efter en tids vistelse utomlands. För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppe­hålls­till­stånd/uppe­hålls­rätt (gäller inte nordiska medborgare) och folk­bokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha till­stånd för att invandra till Sverige.

Kontakt

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

E-post
befolkning@scb.se