Till innehåll på sidan

Syrien vanligaste födelselandet bland invandrade 2016

Publicerad: 2017-10-16

Invandringen ökade för femte året i rad och var under 2016 den högsta som någonsin uppmätts. Det är oftast fler män än kvinnor som invandrar, så även förra året. Av de som invandrade under 2016 var 56 procent (91 146 personer) män och 44 procent kvinnor (71 859 personer), vilket är den största könsskillnaden sedan 1966.

Under 2016 invandrade 163 005 personer till Sverige, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med året innan då 134 240 personer invandrade. En orsak till ökningen är att många flytt från kriget i Syrien.

Flest invandrare bosatte sig i någon av de tre storstads­kommunerna, Stockholm (17 178 personer), Göteborg (10 032 personer) och Malmö (7 813 personer) medan Ljusnarsberg och Hultsfred är de kommuner som under 2016 tagit emot flest invandrare i förhållande till sin folkmängd. Ljusnarsberg tog emot 403 personer vilket motsvarar 8,1 procent av befolkningen och Hultsfred tog emot 1 050 personer, vilket motsvarar 7,4 procent av befolkningen. Hammarö, Bollebygd, Habo, Gagnef och Bjurholm var de kommuner som tog emot minst antal invandrare i förhållande till sin folkmängd (0,4 procent).

Antal invandringar till Sverige 2000–2016

Diagram: Antal invandringar till Sverige 2000–2016

Stor ökning av invandringen 2006

I diagrammet ovan syns en kraftig ökning av invandringen under 2006. Den stora ökningen berodde till stor del på lagändringar, ökad rörlighet inom EU och en negativ utveckling i framför allt Mellan­östern och Afrikas horn. 14 566 personer fick uppehålls­tillstånd på grund av en tillfällig lagändring som gav möjlighet till ny generösare prövning av tidigare beslut om av- och utvisning. Bland dessa personer var inflyttade från Irak, Serbien och Somalia de största grupperna.

Invandringen ökade också från många EU-länder. Under 2004 blev många länder i Central- och Östeuropa EU-medlemmar. Totalt ökade Invandringen från EU-länder (utom Norden) från 12 095 år 2005 till 18 254 år 2006 och av dessa länder hade Polen störst ökning, från 3 525 personer år 2005 till 6 442 personer år 2006.

Syrienfödda största invandrargruppen

Bland de invandrade under förra året var cirka 190 födelseländer representerade. Vanligen är den största invandrar­gruppen svenskfödda personer som återvänt efter en tids bosättning utomlands, men för tredje året i rad utgjorde personer födda i Syrien den största invandrar­gruppen. Knappt en tredjedel (32 procent) av de invandrade under förra året var födda i Syrien. Totalt invandrade 51 540 personer från Syrien vilket är en ökning på 68 procent jämfört med året innan.

Den födelse­land­grupp som minskade mest bland invandrarna var personer födda i Polen som minskade med 9 procent. (Avser de länder med fler än 1 000 invandrade personer under 2015 eller 2016.)

Om man jämför de födelseländer från vilka minst 500 personer invandrade så representerade Förenade Arabemiratens den största procentuella förändringen då invandringen ökade med 73 procent följt av Sudan (71 procent ökning) och Syrien (68,5 procent ökning).

Det är vanligtvis fler män än kvinnor som invandrar, så även förra året. Av de som invandrade under 2016 var 56 procent (91 146 personer) män och 44 procent kvinnor (71 859 personer), den största köns­skill­naden sedan 1966.

För många födelse­länder var invandringen jämnt fördelad mellan könen, men för vissa enskilda länder var situationen en annan. Bland de vanligaste födelse­länderna stod Thailand för den största andels­mässiga skillnaden, närmare åtta av tio var kvinnor. För svensk­födda som flyttade till Thailand så var situationen det omvända, 8 av 10 var män.

Bland personer födda i Afghanistan var närmare sju av tio män och av dessa män var 55 procent unga män i åldern 15–19 år. Även från Stor­britannien skiljer sig invandringen mellan män och kvinnor. 63 procent av personer födda i Stor­britannien var män. Av de svenskfödda som flyttade till Stor­britannien var istället 58 procent kvinnor.

Invandring till Sverige 2016 efter de vanligaste födelseländerna för de invandrade och kön

    Antal Andel
  Födelseland Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män
  Totalt 71 859 91 146 163 005 44 56
1 Syrien 20 553 30 987 51 540 40 60
2 Sverige 7 401 7 917 15 318 48 52
3 Eritrea 2 674 3 906 6 580 41 59
4 Polen 2 006 3 072 5 078 40 60
5 Irak 2 211 2 690 4 901 45 55
6 Indien 1 668 2 579 4 247 39 61
7 Somalia 2 001 1 793 3 794 53 47
8 Afghanistan 1 152 2 455 3 607 32 68
9 Finland 1 759 1 210 2 969 59 41
10 Tyskland 1 379 1 287 2 666 52 48
15 Storbritannien 761 1 286 2 047 37 63
19 Thailand 1 223 340 1 563 78 22
  Övriga länder 27 071 31 624 58 695 46 54

Nästan dubbelt så många pojkar som flickor invandrade i åldrarna 15–19

Antalet invandringar skiljer sig mellan könen och för olika åldersgrupper. Den största andelsmässiga köns­skillnaden fanns i ålders­gruppen 15–19 år. I denna åldersgrupp invandrade nästan dubbelt så många pojkar som flickor, 10 049 pojkar och 5 388 flickor.

40 procent av de invandrade pojkarna var ensam­kommande (4 055 stycken) och de vanligaste födelse­länderna bland dem var Syrien, Afghanistan och Eritrea. Från Afghanistan invandrade 1 353 pojkar, av dem var 91 procent ensam­kommande och från Syrien invandrade 3 964 pojkar, av dem var 31 procent ensam­kommande. Antalet ensam­kommande flickor var betydligt färre, i åldern 15–19 var 13 procent av de invandrade flickorna ensam­kommande. De vanligaste födelse­länderna bland ensam­kommande flickor var Eritrea och Syrien. Från Eritrea invandrade 441 flickor, av dem var 53 procent ensam­kommande och från Syrien invandrade 1 771, av dem var 9 procent ensam­kommande.

Antal invandringar till Sverige efter åldersgrupp och kön, 2016

Diagram: Antal invandringar till Sverige efter åldersgrupp och kön, 2016

Flykt vanligaste anledningen till flytt

Det finns många anledningar till varför personer flyttar till Sverige. Migrations­verket registrerar anledningar till varför man flyttar till Sverige för personer som söker uppe­hålls­till­stånd, det gäller för personer som är ej EU/EES-medborgare. 2016 var den vanligaste anledningen för flytt till Sverige i Migrations­verkets register att personerna var skydds­behövande/flykt­ingar, en annan vanlig anledning var anhörig­invandring. Andra anledningar till varför man invandrar är studier eller för arbete.

Bland de som inte ingår i denna statistik, alltså Nordiska och EU-medborgare, är det många som flyttar hit för arbete eller studier, dessa kategorier blir därför underskattade. Bland de vanligaste födelse­länderna för invandrade 2016 (icke nordiska och icke EU medborgare) var flykt eller anhörig invandring vanliga anledningarna för flytt. Men även invandring för studier och arbets­marknad var vanligt bland invandrade från Kina och Indien.

Grund för bosättning invandrade 2016

Diagram: Grund för bosättning invandrade 2016

Invandringsöverskott sedan 1974

Invandringsöverskott är ett demografiskt mått som visar skillnaden mellan invandring och utvandring. Ett land med fler invandrare än utvandrare kallas ett invand­rings­land. I det omvända förhållandet är det ett utvand­rings­land. Alla år sedan 1974 har Sverige haft större invandring än utvandring. För första gången sedan 2011 utvandrade färre än 50 000 personer, 45 878 personer. 163 005 personer gav det ett invand­rings­över­skott på 117 127 personer. Det gick mer än tre invandrare på varje utvandrare under 2016. Bland personer födda i Sverige utvandrade dock 1 500 personer fler än invandrade.

Invandring, utvandring och invandringsöverskott År 2000–2016

Diagram: Invandring, utvandring och invandringsöverskott År 2000–2016Invandrare är generellt sett yngre än utvandrare. Medelåldern för invandring var 2016 cirka 27 år och medelåldern för utvandring var cirka 32 år. Flest invandringar och utvandringar sker i åldersgruppen 25–29 år.

Andel invandringar/utvandringar av totala antalet in- och utvandrare efter åldersgrupp, 2016

Diagram: Andel invandringar/utvandringar av totala antalet in- och utvandrare efter åldersgrupp, 2016

Fakta

Invandrare

Med invandrare avses personer som redovisas som inflyttade från utlandet i folkbok­föringen. Det inkluderar även personer som återvänder till Sverige efter en tids vistelse utomlands. För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppe­hålls­till­stånd/uppe­hålls­rätt (gäller inte nordiska medborgare) och folk­bokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige.

Ensamkommande flyktingbarn

En person som kommer till Sverige och som vid asyl­sök­nings­till­fället är yngre än 18 år och saknar vård­nads­havare, räknas som ensam­kommande flyktingbarn.

Flykting

En person som har fått sin asylansökan beviljad av Migrations­verket eller Migrations­domstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i landet. Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlännings­lagen (2005:716).

Grund för bosättning – vad som ingår under varje kategori

Studier

 • studerande EJ EU/EES-medborgare
 • studerande EU/EES-medborgare

Arbete

 • arbetsmarknad EJ EU/EES-medborgare
 • arbetstagare EU/EES-medborgare
 • egna företagare EU/EES-medborgare

Anhörig

 • anhöriga till ej EU/EES-medborgare
 • anhöriga arbetsmarknad till ej EU/EES-medborgare
 • anhöriga till EU/EES-medborgare

Övrigt/okänd

 • övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare
 • okänt
 • adoptivbarn ej EU/EES-medborgare
 • ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land
 • tillstånd enligt tillfällig lag EJ EU/EES-medborgare
 • permanent uppehållsrätt
 • tillräckliga medel EU/EES-medborgare

Flykting/Skyddsbehövande/ömmande omständigheter

 • övriga tillstånd, flyktingar EJ EU/EES-medborgare
 • synnerligen ömmande omständigheter
 • konventionsflyktingar
 • skyddsbehövande
 • anhöriga till flyktingar

Födelseland

Födelseland är det land där personen uppges vara född enligt folkbok­föringen. En person tillåts registrera exempelvis Bosnien-Hercegovina eller Estland som födelse­land även om det aktuella landet inte fanns som själv­ständig stat då personen föddes.

Invandringsöverskott

Invandringsöverskott är ett demo­grafiskt mått som visar skillnaden mellan invandring och utvandring. Ett land med fler invandrare än utvandrare kallas ett invand­rings­land. I det om­vända förhåll­andet är det ett utvand­rings­land.

Kontakt

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se