Till innehåll på sidan

Kort analys

Äldre har ökat sitt semesterresande över tid

Senast uppdaterad: 2020-07-07

Före coronapandemin, mellan 2008–2019, ökade många i riskgruppen över 70 år sitt resande. Bland kvinnor 75–84 år ökade semesterresandet från 30 till 38 procent. Bland männen i samma åldersgrupp ökade andelen från 33 till 44 procent.

Bland kvinnor 16 år och äldre ökade semesterresandet något mellan 2008-2019, från 58 till 61 procent. Bland männen i samma åldersgrupp har semesterresandet däremot varit oförändrat under samma period, runt 60 procent.

Ökat resande i åldersgruppen 75-84 år

Semesterresandet är betydligt mindre utbrett bland personer 75 år och äldre jämfört med i åldersgrupperna upp till 74 år. Detta hänger troligen samman med sämre hälsoförhållanden, sämre ekonomi och kanske också avsaknad av någon att resa tillsammans med på äldre dar.

Men bland både kvinnor och män i åldersgruppen 75–84 år har andelen som gjort någon semesterresa ökat under perioden 2008–2019. Andelen bland kvinnorna ökade från 29 procent till 38 procent, och bland männen ökade andelen från 33 procent till 44 procent.

Även för kvinnor 65–74 år ökade semesterresandet, från 52 procent till 60 procent. Bland männen 65–74 år går det däremot inte att utläsa någon ökning av resandet.

Bland de allra äldsta, personer 85 år och äldre, är resandet mindre utbrett. Under åren 2008–2019 har andelen som gjort någon semesterresa på minst en vecka de senaste 12 månaderna varierat runt 12–13 procent både bland kvinnor och män.

Andel som gjort någon semesterresa på minst en vecka under de senaste 12 månaderna, uppdelat på kvinnor och män, i utvalda åldersgrupper

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

De sammanboende äldre står för ökningen

Ökningen av semesterresandet bland 75–84-åringarna gäller enbart de sammanboende, inte de ensamstående. Skillnaden mellan ensamstående och sammanboende syns inte för övriga åldersgrupper.

Den positiva utvecklingen mot ökad livslängd, bättre hälsa samt ökad andel sammanboende bland de äldre kan ha lett till att man i högre uträckning än tidigare kunnat resa på semester.

Fritidshus istället för semesterresa?

Det finns flera möjliga orsaker till att omfattningen av semesterresandet varierar mellan olika befolkningsgrupper. En av dem skulle kunna vara att en utebliven semesterresa istället ersätts med vistelse i fritidshus.

Men statistiken visar att samma befolkningsgrupper som i stor utsträckning rest på semester, även i stor utsträckning haft tillgång till fritidshus under samma tid. Och omvänt, att de grupper som uppvisar ett mindre utbrett semesterresande, i mindre utsträckning även haft tillgång till fritidshus.

Fakta om statistiken

I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC) ställs frågan om man gjort någon semesterresa – i Sverige eller utomlands - under minst en veckas tid de senaste 12 månaderna.

Med semesterresande avses här resor av rekreationskaraktär i Sverige eller utomlands. Intervjufrågan ställs enligt följande:
Har du under de senaste 12 månaderna varit borta på semester i Sverige eller utomlands under minst en veckas tid?. Ja/Nej.