Till innehåll på sidan

Kort analys

Sämre ekonomi för personer med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 2022-09-28

Personer med funktionsnedsättning har sämre ekonomi jämfört med övriga befolkningen. Bland dem är det vanligare att inte kunna betala oväntade utgifter och att avstå semesterresor och fritidsaktiviteter för att man inte har råd.

Den disponibla inkomsten är lägre för personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen. Det är också vanligare att personer med funktionsnedsättning har låg ekonomisk standard, det vill säga en disponibel inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen när hänsyn tagits till hushållets försörjningsbörda. Det gäller 25 procent av personer med funktionsnedsättning jämfört med 12 procent i den övriga befolkningen. De sämre ekonomiska förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning gäller både för kvinnor och för män.

Skillnaderna i ekonomiska förutsättningar kan ha flera orsaker. Det kan exempelvis bero på om man förvärvsarbetar eller inte, och bland de som arbetar kan det bero på vilket yrke man arbetar inom och om man arbetar heltid eller inte. Det kan också hänga samman med vilka familjeförhållanden man har, eftersom de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt exempelvis mellan ensamstående och sammanboende. Det finns också skillnader mellan personer i olika åldrar. Denna analys är avgränsad till personer i åldrarna 25–64 år.

Att personer har sämre ekonomiska förutsättningar har betydelse för hur man upplever sin ekonomi och vad man har möjlighet att göra på sin fritid.

42 procent är oroliga för hushållets ekonomi

Personer med funktionsnedsättning upplever i större utsträckning att det är svårt eller mycket svårt att få hushållets ekonomi att gå ihop. Det gäller 20 procent av personer med funktionsnedsättning. I den övriga befolkningen är motsvarande andel 7 procent. 38 procent av personer med funktionsnedsättning kan inte klara av att betala en oväntad utgift på 13 000 kronor inom en månad utan att låna eller be om hjälp. Motsvarande andel i den övriga befolkningen är 17 procent.

Det är 16 procent av personer med funktionsnedsättning och 5 procent av den övriga befolkningen som har kommit efter med betalningar under det senaste året. Det innebär att man, på grund av ekonomiska svårigheter, kommit efter med exempelvis betalning av hyran för bostaden, räkningar för el eller liknande eller andra avbetalningar.

Personer med funktionsnedsättning är också i större utsträckning oroliga för hur det ska gå med hushållets ekonomi. 42 procent i denna grupp uppger att de är oroliga för hur det ska gå med det egna hushållets ekonomi under det närmaste året, jämfört med 20 procent i den övriga befolkningen.

Andel personer 25–64 år med ekonomiska svårigheter

imageesqo.png

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden, 2021.

Den sämre ekonomin visar sig också genom vad man har möjlighet att göra på sin fritid. Det är vanligare för personer med funktionsnedsättning att avstå olika slags aktiviteter för att man inte har råd. Exempelvis är det 20 procent av personer med funktionsnedsättning som inte har råd att åka på minst en veckas semester varje år. Motsvarande andel i den övriga befolkningen är 7 procent. Det är också vanligare för personer med funktionsnedsättning att avstå från fritidsaktiviteter som kostar pengar för att man inte har råd.

Andel personer 25–64 år som inte har råd att åka på semester samt inte har råd med fritidsaktivitet

imagelbud8.png

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden, 2021.

Fakta om statistiken och definitioner

Låg ekonomisk standard är en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som understiger 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen.

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster och transfereringar (exklusive kapitalvinster, enligt riktlinjer från EU) minus skatt.

Konsumtionsenhet: För att göra jämförelser av exempelvis disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där inkomsten relateras till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den vikt som gäller för hushållet. I ULF används EU:s konsumtionsenhetsskala enligt följande:

Ensamstående: 1,0
Ytterligare person 14 år och äldre: 0,5
Barn 0–13 år: 0,3

Definition av funktionsnedsättning

I denna text omfattar gruppen personer med funktionsnedsättning de som svarat ”stora svårigheter” eller ”kan inte alls” på minst en av följande frågor…

  • Har du svårt att se, även om du använder glasögon eller linser?
  • Har du svårt att höra, även om du använder hörapparat?
  • Har du svårt att gå eller att gå i trappor?
  • Har du svårt att komma ihåg eller att koncentrera dig? Räkna inte med tillfälliga svårigheter du har på grund av t.ex. stress.
  • Har du svårt att ta hand om dig, t.ex. att tvätta dig eller klä dig?
  • Har du svårt att kommunicera, t.ex. med att förstå andra eller att själv bli förstådd?
  • …och/eller har svarat ja på frågan Har du någon fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning?

Med denna definition omfattar gruppen personer med funktionsnedsättning 16,2 procent av befolkningen 16 år och äldre. I åldern 25–64 år är andelen 13,5 procent.

Regeringsuppdrag angående statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

SCB arbetar under åren 2021–2024 med ett regeringsuppdrag som gäller statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. En del i uppdraget är att SCB ska ta fram och redovisa statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning.