Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 2:a kvartalet 2017:

Sysselsättningen bland utrikes födda fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2017-08-29 9.30

Under andra kvartalet 2017 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 5 034 000 personer, en ökning med 99 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Antalet anställda ökade med 86 000 till 4 536 000. Detta var en ökning i både privat och kommunal sektor. Antalet arbetslösa uppgick till 394 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Enligt säsongrensade och utjämnade data fortsätter sysselsättningen att öka och arbetslösheten att minska i jämförelse med de föregående kvartalen.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet sysselsatta ökade med 99 000 till 5 034 000 andra kvartalet 2017, jämfört med samma kvartal året innan. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, uppgick till 68,1 procent, en ökning med 0,6 procentenheter. Bland männen var den 70,1 procent, en ökning med 0,7 procentenheter och för kvinnorna var den 65,9 procent. För inrikes födda var sysselsättningsgraden 69,7 procent. För utrikes födda var sysselsättningsgraden 62,1 procent, en ökning med 2,1 procentenheter. Bland utrikes födda män ökade sysselsättningsgraden med 2,5 procentenheter till 66,3 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 58,2 procent.

Samtidigt visar säsongrensade och utjämnade data att både antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden fortsätter att öka, jämfört med närliggande kvartal.

För sjätte kvartalet i rad ökar antalet sysselsatta inom näringsgrenen Byggverksamhet. Även antalet sysselsatta inom Information och kommunikation ökade under årets andra kvartal.

Bland de sysselsatta finns personer som vill och kan arbeta mer än vad de vanligen gör, så kallade undersysselsatta. Under det andra kvartalet 2017 minskade antalet undersysselsatta med 21 000 till 240 000. Det var åttonde kvartalet i rad som antalet undersysselsatta minskade.

Jämfört med andra kvartalet 2016 ökade antalet anställda med 86 000 till 4 536 000. Antalet fast anställda ökade med 76 000 till 3 764 000. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 32 000 till 1 839 000 och antalet fast anställda män ökade med 44 000 till 1 925 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 771 000 personer. För sjunde kvartalet i rad ökade antalet anställda i privat sektor och uppgick till 3 021 000 personer, en ökning med 37 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Även antalet kommunalt anställda ökade, med 54 000 till 1 176 000 personer.

Under andra kvartalet 2017 var 60,6 procent av befolkningen 15-74 år i arbete. För männen var andelen 64,2 procent, medan motsvarande siffra bland kvinnorna var 56,8 procent. Bland de utrikes födda var 55,7 procent i arbete, en ökning med 1,8 procentenheter.

Under andra kvartalet 2017 var antalet arbetade timmar i genomsnitt 155,4 miljoner timmar per vecka. Kalenderkorrigerat innebär detta en ökning med 0,8 procent jämfört med det andra kvartalet 2016.

Under andra kvartalet 2017 var 394 000 personer i åldern 15-74 år arbetslösa. Arbetslösheten uppgick till 7,3 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar att antalet och andelen arbetslösa minskar i jämförelse med de föregående kvartalen. Den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten uppgick till 6,6 procent.

I åldersgruppen 15-24 år var 147 000 personer arbetslösa under andra kvartalet 2017, vilket var en minskning med 13 000 personer jämfört med samma period föregående år. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 21,8 procent av arbetskraften.

Bland de äldre i åldern 65-74 år uppgick sysselsättningsgraden till 17,3 procent under andra kvartalet 2017. Bland män i åldersgruppen var andelen 21,2 procent och bland kvinnor 13,5 procent.

Personer i åldern 15-74 år som uppgav att de var sjuka utgjorde 9,8 procent av personerna som inte var i arbetskraften, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med andra kvartalet 2016. Antalet uppgick till 286 000 personer under andra kvartalet 2017, vilket är 25 000 färre jämfört med för ett år sedan.

Flödesstatistiken för personer i åldern 15-74 år visar att många personer rört sig från gruppen Ej i arbetskraften mellan första och andra kvartalet 2017. 85 000 personer har gått från att stå utanför arbetskraften till arbetslöshet samtidigt som 40 000 personer har gått från utanför arbetskraften till sysselsättning. Samtidigt visar flödesdata ett nettoflöde från arbetslösa till sysselsatta.

Arbetsmarknaden i korthet, andra kvartalet 2017:

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

Sysselsättningsgraden var 68,1 procent (67,8 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
Antalet sysselsatta var 5 034 000 (5 013 000), en ökning med 99 000 personer jämfört med andra kvartalet 2016.
Arbetslösheten var 7,3 procent (6,6 procent).
Antalet arbetslösa var 394 000 (354 000).
Arbetskraftstalet var 73,4 procent (72,6 procent), en ökning med 0,4 procentenheter.
Arbetskraften var 5 428 000 (5 367 000), en ökning med 94 000 personer jämfört med andra kvartalet 2016.

Befolkningen 20-64 år:

Sysselsättningsgraden var 82,1 procent (81,8 procent), en ökning med 0,6 procentenheter.
Arbetslösheten var 6,2 procent (6,0 procent).

Sysselsättningsgrad, 15–74 år

Diagram

Arbetslöshet, 15–74 år

Diagram

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Andra kvartalet 2017

Antal

Illustration

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med första kvartalet 2016. De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för andra kvartalet 2017.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se

Fredrik Öhrström

Telefon
010-479 41 12
E-post
fredrik.ohrstrom@scb.se