Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2019

Arbetskraften ökade

Statistiknyhet från SCB 2020-02-04 9.30

Andelen sysselsatta i åldern 15-74 år under fjärde kvartalet 2019 var 68,2 procent, icke säsongrensat, och arbetslöshetstalet var 6,3 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 162,3 miljoner timmar per vecka. Säsongrensat och utjämnat ökade både antalet och andelen sysselsatta, medan data för arbetslösheten visade på små förändringar.

Arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år ökade med 65 000 och uppgick till 5 474 000 under fjärde kvartalet 2019, icke säsongrensat. Antalet män ökade med 34 000 till 2 867 000 och antalet kvinnor ökade med 32 000 till 2 607 000. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 72,7 procent. För kvinnor uppgick det till 70,5 procent och för män till 74,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen personer i arbetskraften, jämfört med närliggande kvartal. Antalet personer i arbetskraften uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 5 529 000, vilket motsvarar 73,5 procent av befolkningen.

Sysselsättningen

Under fjärde kvartalet 2019 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 130 000, icke säsongrensat. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,2 procent. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 443 000 och antalet män var 2 687 000. Bland kvinnor var sysselsättningsgraden 66,1 procent och bland män var den 70,2 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet och andelen sysselsatta, jämfört med närliggande kvartal. Antalet sysselsatta uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 5 150 000 och det motsvarar en sysselsättningsgrad på 68,4 procent.

Anställda

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet anställda till 4 625 000, icke säsongrensat. Av dessa var 2 304 000 kvinnor och 2 321 000 var män. Antalet fast anställda uppgick till 3 878 000 personer, en ökning med 57 000 personer jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet fast anställda kvinnor var 1 896 000 och antalet fast anställda män var 1 982 000. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 747 000 personer, varav 408 000 var kvinnor och 339 000 var män.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet fast anställda och en liten förändring av antalet tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 162,3 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data under fjärde kvartalet 2019.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en liten förändring av antalet arbetade timmar. Under fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 154,0 miljoner timmar per vecka.

Majoriteten av de sysselsatta har en överenskommen arbetstid på 35 timmar eller mer per vecka, så kallad heltid. Under fjärde kvartalet 2019 arbetade 3 970 000 personer heltid, varav 2 269 000 var män och 1 701 000 var kvinnor. Totalt arbetade 365 000 personer kort deltid (1–19 timmar), vilket är en ökning med 31 000 personer jämfört med kvartal fyra år 2018. Totalt 782 000 personer arbetade lång deltid (20–34 timmar).

Den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 31,6 timmar per vecka. Jämfört med fjärde kvartalet 2018 innebär det en minskning med 0,4 timmar. För kvinnor var antalet timmar 29,0, en minskning med 0,5 timmar, och för män var antalet 34,1 timmar.

Undersysselsättning

Bland de sysselsatta i åldern 15–74 år var 279 000 undersysselsatta under fjärde kvartalet 2019, en ökning med 24 000 jämfört med motsvarande period föregående år. Bland de undersysselsatta ökade antalet män med 19 000 till 143 000. Antalet undersysselsatta kvinnor uppgick till 135 000. Undersysselsatta utgjorde 5,4 procent av de sysselsatta.

Arbetslösheten

Under fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 344 000, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,3 procent. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 165 000 och antalet arbetslösa män var 180 000. Arbetslöshetstalet uppgick till 6,3 procent både bland kvinnor och män.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antal och andel arbetslösa, i relation till de föregående kvartalen. Under fjärde kvartalet 2019 uppgick antalet arbetslösa till 379 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,9 procent.

Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa i minst 27 veckor) i åldern 15-74 år ökade under fjärde kvartalet 2019 med 24 000 till 102 000, icke säsongrensat. Bland män var antalet 53 000. Antalet långtidsarbetslösa kvinnor ökade med 17 000 till 49 000.

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 100 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 17,2 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 64 000 heltidsstuderande, en ökning med 15 000.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på små förändringar av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 125 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 19,8 procent.

Ej i arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår de personer som varken klassas som sysselsatta eller arbetslösa. Under fjärde kvartalet 2019 bestod denna grupp av 2 052 000 personer, varav 963 000 var män och 1 089 000 var kvinnor.

Bland de personer som stod utanför arbetskraften var 929 000 pensionärer. Antalet heltidsstuderande uppgick till 659 000. Antalet personer som uppgav att de var långvarigt sjuka var 255 000.

Latent arbetssökande

Antalet latent arbetssökande i åldern 15-74 år var 144 000 personer under fjärde kvartalet 2019, vilket är en ökning med 25 000. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var antalet latent arbetssökande 78 000.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. Under fjärde kvartalet 2019 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 16,6 miljoner timmar per vecka. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 415 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Befolkningen som omfattas av AKU utgörs av personer i åldern 15–74 år. Arbetsmarknadsdeltagandet bland de yngre och äldre i denna åldersgrupp är dock markant lägre av naturliga skäl, exempelvis för att det bland dessa finns en stor andel studerande och pensionärer. För att komma närmare det som kan anses utgöra kärnan av den arbetsföra befolkningen beskrivs situationen för åldersgruppen 20–64 år i följande avsnitt.

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 86,9 procent under fjärde kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland kvinnor uppgick det till 84,3 procent och bland män till 89,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet, som uppgick till 87,4 procent.

Under fjärde kvartalet 2019 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 81,8 procent, icke säsongrensat. Bland kvinnor var motsvarande siffra 79,5 procent och bland män var den 84,1 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av sysselsättningsgraden, som uppgick till 82,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data uppgick arbetslöshetstalet i åldersgruppen 20–64 år till 5,8 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter. Bland kvinnor var arbetslösheten 5,7 procent och bland män var den 5,9 procent. I förhållande till närliggande kvartal visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av andelen arbetslösa, som uppgick till 6,1 procent.

Inrikes och utrikes födda i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 88,7 procent under fjärde kvartalet 2019, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor uppgick det till 87,4 procent och bland inrikes födda män uppgick det till 90,0 procent. Bland utrikes födda i åldern 20-64 år uppgick det relativa arbetskraftstalet till 81,3 procent under fjärde kvartalet 2019. Motsvarande siffra var 75,0 procent bland utrikes födda kvinnor och 87,3 procent bland utrikes födda män. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet bland både inrikes och utrikes födda. Arbetskraftstalet uppgick till 89,3 procent bland inrikes födda och 81,6 procent bland utrikes födda.

Under fjärde kvartalet 2019 var andelen sysselsatta bland inrikes födda i åldern 20–64 år 85,9 procent, icke säsongrensat. Bland inrikes födda kvinnor var sysselsättningsgraden 85,0 procent och bland inrikes födda män var den 86,8 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 69,5 procent. Bland utrikes födda män var motsvarande siffra 75,7 procent och bland utrikes födda kvinnor uppgick den till 63,0 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden jämfört med närliggande kvartal för inrikes födda. För utrikes födda visar data på små förändringar av andelen sysselsatta. Sysselsättningsgraden uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 86,2 procent bland inrikes födda och till 69,5 procent bland utrikes födda.

Det relativa arbetslöshetstalet för inrikes födda i åldern 20–64 år uppgick till 3,1 procent under fjärde kvartalet 2019. Bland inrikes födda kvinnor uppgick arbetslösheten till 2,8 procent och bland män uppgick den till 3,5 procent. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 14,5 procent. Bland utrikes födda kvinnor var den 16,0 procent, en ökning med 2,9 procentenheter, och bland män var den 13,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar i arbetslösheten bland inrikes födda men bland utrikes födda ökade den. Arbetslöshetstalet uppgick till 3,5 procent för inrikes födda och 14,8 procent för utrikes födda.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Kvartal 4 2019   Kvartal 4 2018 Förändring sedan kvartal 4 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Antal Antal    
Befolkningen 7 526   7 482 45    
Män 3 830   3 804 27    
Kvinnor 3 696   3 678 18    
15-24 1 156   1 154 2    
Arbetskraften 5 474 ±34 5 409 65 * 40
Män 2 867 ±24 2 833 34 * 28
Kvinnor 2 607 ±26 2 576 32 * 30
15-24 583 ±20 577 6   23
Sysselsatta 5 130 ±34 5 091 39   41
Män 2 687 ±26 2 662 25   30
Kvinnor 2 443 ±27 2 429 14   32
15-24 483 ±20 484 ‑1   23
Anställda 4 625 ±38 4 585 40   44
Män 2 321 ±29 2 294 27   34
Kvinnor 2 304 ±28 2 291 14   32
Fast anställda 3 878 ±37 3 822 57 * 42
Män 1 982 ±29 1 952 30   33
Kvinnor 1 896 ±27 1 869 27   31
Tidsbegränsat anställda 747 ±31 763 ‑16   39
Män 339 ±21 342 ‑3   27
Kvinnor 408 ±23 421 ‑13   29
Undersysselsatta 279 ±20 254 24 * 23
Män 143 ±14 124 19 * 17
Kvinnor 135 ±14 130 5   16
Arbetade timmar 162 300 ±1 600 162 900 ‑600   1 900
Män 91 500 ±1 200 91 400 100   1 400
Kvinnor 70 700 ±1 100 71 500 ‑800   1 300
Arbetade timmar - kalenderkorrigerat 161 800   163 200 ‑1 400    
Män 91 500   91 600 ‑100    
Kvinnor 70 300   71 600 ‑1 300    
Vanligen arbetad tid 1-19 timmar 365 ±24 334 31 * 28
Män 148 ±16 138 10   19
Kvinnor 217 ±18 196 20   21
Vanligen arbetad tid 20-34 timmar 782 ±29 758 24   34
Män 263 ±17 246 18   21
Kvinnor 518 ±23 512 6   27
Vanligen arbetad tid 35- timmar 3 970 ±37 3 981 ‑12   44
Män 2 269 ±26 2 270 ‑1   31
Kvinnor 1 701 ±29 1 711 ‑11   34
Faktisk medelarbetstid (timmar/vecka) 31,6 0,3 32,0 ‑0,4 * 0,3
Män 34,1 0,3 34,3 ‑0,2   0,4
Kvinnor 29,0 0,4 29,5 ‑0,5 * 0,4
Arbetslösa 344 ±20 318 26   27
Därav heltidsstuderande 116 ±13 105 11   18
Män 180 ±15,0 171 9   20,0
Kvinnor 165 ±16,0 147 18   21,0
15-24 100 ±13,0 93 8   17,0
Arbetslösa mer än 6 mån 102 ±11,0 79 24 * 16,0
Ej i arbetskraften 2 052 ±34 2 073 ‑21   40
Män 963 ±24 970 ‑7   28
Kvinnor 1 089 ±26 1 103 ‑14   30
Latent arbetssökande 144 ±16 120 25 * 19
Män 71 ±11 60 11   13
Kvinnor 73 ±12 59 14   14
Det outnyttjade arbetskraftstutbudet 16 600 ± 800 15 200 1 400 * 1 000
Män 9 000 ± 600 8 400 600   800
Kvinnor 7 600 ± 600 6 800 800 * 800

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
Procent Kvartal 4 2019   Kvartal 4 2018 Förändring sedan kvartal 4 2018   Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Andel procent   Andel procent Procent- enheter    
15-74 år            
Arbetskraftstal 72,7 ±0,4 72,3 0,4   0,5
Män 74,8 ±0,6 74,5 0,3   0,7
Kvinnor 70,5 ±0,7 70,0 0,5   0,8
15-24 50,5 ±1,7 50,0 0,5   2,0
Sysselsättningsgrad 68,2 ±0,5 68,0 0,2   0,5
Män 70,2 ±0,7 70,0 0,2   0,8
Kvinnor 66,1 ±0,7 66,0 0,1   0,9
15-24 41,8 ±1,7 42,0 ‑0,2   2,0
Relativa arbetslöshetstalet 6,3 ±0,4 5,9 0,4   0,5
Män 6,3 ±0,5 6,0 0,3   0,7
Kvinnor 6,3 ±0,6 5,7 0,6   0,8
15-24 17,2 ±2,0 16,1 1,1   2,7
20-64 år            
Arbetskraftstal 86,9 ±0,5 86,8 0,1   0,5
Män 89,3 ±0,6 89,2 0,1   0,7
Kvinnor 84,3 ±0,7 84,2 0,1   0,9
Inrikes födda 88,7 ±0,5 88,6 0,1   0,6
Män 90,0 ±0,6 89,8 0,2   0,8
Kvinnor 87,4 ±0,7 87,2 0,2   0,8
Utrikes födda 81,3 ±1,3 81,1 0,2   1,5
Män 87,3 ±1,5 87,2 0,1   1,8
Kvinnor 75,0 ±2,1 75,0 0,0   2,5
Sysselsättningsgrad 81,8 ±0,5 82,1 ‑0,3   0,6
Män 84,1 ±0,7 84,2 ‑0,1   0,8
Kvinnor 79,5 ±0,8 80,0 ‑0,5   1,0
Inrikes födda 85,9 ±0,5 86,0 ‑0,1   0,6
Män 86,8 ±0,7 87,1 ‑0,3   0,9
Kvinnor 85,0 ±0,8 84,8 0,2   0,9
Utrikes födda 69,5 ±1,4 69,9 ‑0,4   1,7
Män 75,7 ±1,9 74,7 1,0   2,2
Kvinnor 63,0 ±2,3 65,1 ‑2,1   2,7
Relativa arbetslöshetstalet 5,8 ±0,3 5,3 0,5 * 0,5
Män 5,9 ±0,5 5,6 0,3   0,7
Kvinnor 5,7 ±0,6 5,0 0,7   0,8
Inrikes födda 3,1 ±0,3 2,9 0,2   0,4
Män 3,5 ±0,5 3,0 0,5   0,7
Kvinnor 2,8 ±0,4 2,8 0,0   0,6
Utrikes födda 14,5 ±1,2 13,8 0,7   1,6
Män 13,3 ±1,5 14,3 ‑1,0   2,1
Kvinnor 16,0 ±2,1 13,1 2,9 * 2,9

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Kvartal 4 2019 Kvartal 3 2019 Kvartal 2 2019 Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2018 Årsförändringstakten i kvartal 4 2019
Befolkningen 7 525 7 516 7 505 7 493 7 480 35
Män 3 829 3 824 3 818 3 811 3 803 20
Kvinnor 3 695 3 692 3 687 3 682 3 677 15
15-24 1 154 1 155 1 154 1 153 1 153 ‑1
Arbetskraften 5 529 5 511 5 493 5 476 5 461 73
Män 2 897 2 889 2 881 2 871 2 862 30
Kvinnor 2 633 2 622 2 612 2 605 2 600 43
15-24 632 633 631 627 623 ‑2
Sysselsatta 5 150 5 134 5 121 5 114 5 108 66
Män 2 700 2 695 2 690 2 684 2 676 22
Kvinnor 2 450 2 439 2 431 2 430 2 432 45
15-24 507 507 506 503 503 ‑1
Anställda 4 648 4 628 4 614 4 608 4 608 79
Män 2 335 2 327 2 321 2 316 2 312 31
Kvinnor 2 312 2 301 2 293 2 293 2 297 48
Fast anställda 3 883 3 866 3 847 3 834 3 829 69
Män 1 989 1 985 1 977 1 965 1 957 15
Kvinnor 1 894 1 880 1 871 1 869 1 871 54
Tidsbegränsat anställda 765 762 767 775 780 10
Män 346 342 344 350 354 16
Kvinnor 419 420 422 424 425 ‑6
Arbetade timmar 154 154 154 155 155 0
Män 88 88 88 87 87 0
Kvinnor 66 66 67 67 67 0
Arbetslösa 379 377 372 362 353 7
Män 196 194 191 188 186 9
Kvinnor 183 183 181 175 167 ‑2
15-24 125 125 126 124 120 ‑1
Ej i arbetskraften 1 995 2 005 2 012 2 017 2 019 ‑38
Män 933 935 937 940 941 ‑10
Kvinnor 1 063 1 070 1 075 1 077 1 077 ‑28

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år och 20-64 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Kvartal 4 2019 Kvartal 3 2019 Kvartal 2 2019 Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2018 Årsförändringstakten i kvartal 4 2019
15-74 år            
Arbetskraftstal 73,5 73,3 73,2 73,1 73,0 0,6
Män 75,6 75,5 75,5 75,3 75,3 0,4
Kvinnor 71,3 71,0 70,9 70,7 70,7 0,9
15-24 54,8 54,8 54,7 54,4 54,0 ‑0,1
Sysselsättningsgrad 68,4 68,3 68,2 68,2 68,3 0,6
Män 70,5 70,5 70,5 70,4 70,4 0,2
Kvinnor 66,3 66,1 65,9 66,0 66,1 0,9
15-24 43,9 43,9 43,8 43,6 43,6 0,0
Relativa arbetslöshetstalet 6,9 6,9 6,8 6,6 6,5 0,0
Män 6,8 6,7 6,6 6,5 6,5 0,2
Kvinnor 7,0 7,0 6,9 6,7 6,4 ‑0,2
15-24 19,8 19,8 19,9 19,8 19,3 ‑0,1
20-64 år            
Arbetskraftstal 87,4 87,3 87,2 87,2 87,2 0,3
Män 89,8 89,8 89,7 89,6 89,6 0,3
Kvinnor 84,9 84,8 84,7 84,7 84,8 0,4
Inrikes födda 89,3 89,3 89,2 89,1 89,1 0,3
Män 90,5 90,5 90,4 90,3 90,4 0,3
Kvinnor 88,0 88,0 87,9 87,8 87,8 0,3
Utrikes födda 81,6 81,4 81,3 81,2 81,3 0,6
Män 87,6 87,6 87,4 87,2 87,0 0,3
Kvinnor 75,3 75,2 75,1 75,1 75,6 0,6
Sysselsättningsgrad 82,1 82,0 82,1 82,2 82,4 0,2
Män 84,3 84,4 84,4 84,5 84,5 ‑0,1
Kvinnor 79,7 79,6 79,6 79,9 80,1 0,4
Inrikes födda 86,2 86,1 86,1 86,2 86,3 0,4
Män 87,1 87,2 87,3 87,4 87,5 ‑0,1
Kvinnor 85,3 85,1 85,0 85,0 85,1 0,9
Utrikes födda 69,5 69,5 69,6 69,8 70,0 ‑0,1
Män 75,9 75,8 75,6 75,3 75,0 0,3
Kvinnor 63,0 63,2 63,6 64,3 65,1 ‑0,9
Relativa arbetslöshetstalet 6,1 6,1 5,9 5,7 5,6 0,2
Män 6,1 6,0 5,8 5,7 5,7 0,4
Kvinnor 6,1 6,1 6,0 5,7 5,5 ‑0,1
Inrikes födda 3,5 3,5 3,4 3,3 3,2 ‑0,1
Män 3,8 3,7 3,4 3,3 3,3 0,4
Kvinnor 3,1 3,3 3,4 3,3 3,1 ‑0,7
Utrikes födda 14,8 14,6 14,3 14,0 13,8 0,8
Män 13,5 13,5 13,6 13,6 13,8 ‑0,1
Kvinnor 16,4 15,9 15,2 14,4 13,9 1,9

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 4:e kvartalet 2019

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publiceringstillfälle

2020-05-07 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Cajsa Krabbe

Telefon
010-479 43 95
E-post
cajsa.krabbe@scb.se

Magda Tordenmalm

Telefon
010-479 43 64
E-post
magda.tordenmalm@scb.se