Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017:

Antalet och andelen sysselsatta ökar

Statistiknyhet från SCB 2017-07-27 9.30

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år var 5 129 000 i juni 2017, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet arbetslösa uppgick till 407 000 och arbetslöshetstalet uppgick till 7,4 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 156,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,6 procent.

Fortsatt ökning av arbetskraften

Antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år uppgick till 5 536 000 i juni 2017, icke säsongrensat. Jämfört med juni 2016 var det en ökning med 104 000, varav 67 000 män och 37 000 kvinnor. Det relativa arbetskraftstalet uppgick till 74,8 procent. Bland män uppgick det relativa arbetskraftstalet till 77,2 procent och bland kvinnor var motsvarande siffra 72,4 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen personer i arbetskraften jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet personer i arbetskraften till 5 373 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,6 procent.

Sysselsättningsgraden ökade bland män

I juni 2017 var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år 5 129 000, icke säsongrensat. Det var en ökning med 111 000 jämfört med juni 2016. Antalet sysselsatta män uppgick till 2 678 000, en ökning med 79 000 och antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 451 000. Sysselsättningsgraden uppgick till 69,3 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med juni 2016. Bland männen var den 71,3 procent, en ökning med 1,3 procentenheter och bland kvinnor var den 67,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet sysselsatta till 5 020 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,8 procent.

Antalet anställda ökade

Antalet anställda i juni 2017 uppgick till 4 627 000 enligt icke säsongrensade data, en ökning med 97 000 jämfört med juni 2016. Antalet fast anställda uppgick under samma period till 3 783 000, en ökning med 85 000 jämfört med juni 2016. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 844 000 personer. Vidare ökade antalet anställda i kommunal sektor med 88 000 jämfört med juni 2016 och uppgick till 1 225 000.

Jämfört med närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda medan antalet tidsbegränsat anställda inte längre ökar.

Antalet arbetade timmar ökade

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2017 i genomsnitt till 156,2 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat ökade antalet arbetade timmar med 2,1 procent jämfört med juni 2016.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. I juni 2017 uppgick antalet till i genomsnitt 152,6 miljoner per vecka.

Antalet arbetslösa var 407 000

I juni 2017 var antalet arbetslösa i åldern 15–74 år 407 000, icke säsongrensat. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,4 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 223 000 och antalet arbetslösa kvinnor till 184 000. Bland män uppgick arbetslöshetstalet till 7,7 procent och bland kvinnor till 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år var 173 000 arbetslösa. Arbetslösheten bland ungdomarna uppgick till 23,3 procent.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2017 uppgick antalet arbetslösa till 353 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 6,6 procent. Även för ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antalet och andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar var 107 000 och arbetslöshetstalet var 17,1 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2017 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,8 miljoner timmar per vecka, en minskning med 1,7 miljoner timmar jämfört med juni 2016. Detta motsvarar 470 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20–64 år uppgick till 88,7 procent i juni 2017, icke säsongrensat, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med juni 2016. Andelen i arbetskraften var 90,6 procent bland män och bland kvinnor ökade andelen med 1,1 procentenheter till 86,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 87,0 procent.

I juni 2017 var andelen sysselsatta i åldern 20–64 år 83,4 procent, icke säsongrensat, en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med juni 2016. Bland män var sysselsättningsgraden 84,9 procent och bland kvinnor var den 81,9 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningsgraden som uppgick till 81,8 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20–64 år 6,0 procent i juni 2017. Bland män var arbetslösheten 6,3 procent och bland kvinnor var den 5,6 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten, vilken uppgick till 6,0 procent.

Samband på arbetsmarknaden juni 2017

15–74 år

Samband på arbetsmarknaden juni 2017

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-talJuni 2017Juni 2016Förändring
sedan
Juni
2016
 Minimi-
krav för
föränd-
ring**
 Antal Andel
procent
AntalAndel
procent
Antal  
1. Befolkningen (=2+3)
7 398     7 314   84   .
Män
3 758     3 710   49   .
Kvinnor
3 640     3 604   35   .
15-24 år
1 158     1 165   ‑6   .
20-64 år
5 746     5 681   65   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 536 ±38 74,8 5 432 74,3 104 * 46
Män
2 901 ±28 77,2 2 834 76,4 67 * 34
Kvinnor
2 635 ±28 72,4 2 598 72,1 37 * 34
15-24 år
741 ±22 64,0 786 67,5 ‑45 * 26
20-64 år
5 098 ±30 88,7 4 996 87,9 102 * 35
2a. Sysselsatta
5 129 ±39 69,3 5 018 68,6 111 * 47
Män
2 678 ±30 71,3 2 599 70,0 79 * 37
Kvinnor
2 451 ±29 67,3 2 420 67,1 32   35
15-24 år
568 ±22 49,0 603 51,8 ‑35 * 26
20-64 år
4 794 ±32 83,4 4 687 82,5 107 * 39
Anställda
4 627 ±43   4 530   97 * 51
Män
2 312 ±34   2 255   56 * 40
Kvinnor
2 315 ±31   2 275   41 * 36
15-24 år
555 ±22   595   ‑40 * 26
20-64 år
4 374 ±39   4 276   98 * 46
Fast
3 783 ±42   3 698   85 * 48
Tidsbegränsat
844 ±36   832   13   45
Undersysselsatta [1]
243 ±21 4,7 281 5,6 ‑38 * 25
Män
113 ±14 4,2 129 5,0 ‑16   17
Kvinnor
130 ±15 5,3 152 6,3 ‑21 * 18
15-24 år
73 ±11 12,9 83 13,7 ‑10   14
20-64 år
210 ±19 4,4 245 5,2 ‑35 * 23
I arbete
4 462 ±46   4 305   156 * 61
Män
2 409 ±34   2 303   106 * 45
Kvinnor
2 052 ±34   2 002   50 * 45
Arbetade timmar
156 200 ±1 900   152 400   3 800 * 2 200
Män
88 300 ±1 400   86 200   2 100 * 1 700
Kvinnor
67 900 ±1 300   66 200   1 700 * 1 600
2b. Arbetslösa
407 ±26 7,4 414 7,6 ‑7   35
därav heltidsstuderande
142 ±17   127   15   23
Män
223 ±20 7,7 235 8,3 ‑12   27
Kvinnor
184 ±18 7,0 179 6,9 6   25
15-24 år
173 ±18 23,3 183 23,2 ‑10   24
20-64 år
304 ±22 6,0 309 6,2 ‑5   30
Arbetslösa mer än 6 mån
88 ±13 25,0 104 28,0 ‑15   17
3. Ej i arbetskraften
1 862 ±38   1 882   ‑21   46
Män
858 ±28   876   ‑19   34
Kvinnor
1 004 ±28   1 006   ‑2   34
15-24 år
417 ±22   379   39 * 26
20-64 år
648 ±30   685   ‑37 * 35
Latent arbetssökande
80 ±14   95   ‑15   17
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
18 800 ±1 000   20 500   ‑1 700 * 1 400

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd". ** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd". 1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal
1 000-talJuni
2017
Antal
Maj
2017
Antal
April
2017
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i juni 2017
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 401 7 395 7 389 70
Män
3 760 3 757 3 753 37
Kvinnor
3 642 3 639 3 636 33
15-24 år
1 161 1 161 1 162 ‑7
20-64 år
5 748 5 744 5 740 47
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 373 5 367 5 360 76
Män
2 822 2 818 2 813 48
Kvinnor
2 551 2 549 2 546 28
15-24 år
625 627 629 ‑25
20-64 år
5 003 4 997 4 992 65
2a. Sysselsatta
5 020 5 013 5 004 93
Män
2 628 2 623 2 617 60
Kvinnor
2 392 2 390 2 387 33
15-24 år
518 519 519 ‑10
20-64 år
4 704 4 698 4 691 79
Anställda
4 521 4 513 4 504 94
Män
2 267 2 263 2 258 52
Kvinnor
2 254 2 251 2 246 42
15-24 år
505 506 506 ‑10
20-64 år
4 282 4 275 4 268 85
Fast
3 762 3 753 3 743 114
Tidsbegränsat
759 760 761 ‑19
I arbete
4 250 4 242 4 234 86
Män
2 283 2 279 2 275 48
Kvinnor
1 967 1 963 1 960 39
Arbetade timmar
152 600 152 300 152 000 3 500
Män
86 200 86 100 85 900 1 800
Kvinnor
66 400 66 200 66 100 1 700
2b. Arbetslösa
353 354 356 ‑18
Män
194 195 196 ‑13
Kvinnor
159 159 160 ‑5
15-24 år
107 108 110 ‑15
20-64 år
299 300 301 ‑14
3. Ej i arbetskraften
2 028 2 028 2 029 ‑6
Män
938 938 940 ‑11
Kvinnor
1 090 1 090 1 090 5
15-24 år
536 534 533 18
20-64 år
745 747 748 ‑18

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal
ProcentJuni
2017
Andel
Maj
2017
Andel
April
2017
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i juni 2017
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet
72,6 72,6 72,5 0,3
Män
75,1 75,0 75,0 0,5
Kvinnor
70,1 70,1 70,0 0,1
15-24 år
53,8 54,0 54,1 ‑1,8
20-64 år
87,0 87,0 87,0 0,4
2a. Sysselsättningsgraden
67,8 67,8 67,7 0,6
Män
69,9 69,8 69,7 0,9
Kvinnor
65,7 65,7 65,6 0,3
15-24 år
44,6 44,7 44,7 ‑0,6
20-64 år
81,8 81,8 81,7 0,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet
6,6 6,6 6,6 ‑0,4
Män
6,9 6,9 7,0 ‑0,6
Kvinnor
6,2 6,3 6,3 ‑0,3
15-24 år
17,1 17,3 17,4 ‑1,8
20-64 år
6,0 6,0 6,0 ‑0,4

Antal sysselsatta 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017

Andelen sysselsatta av befolkningen 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017

Antal arbetslösa 15–74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15–74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2017

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns på SCB:s webbplats i form av diagram och tabeller, som till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för juli publiceras 2017-08-24 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Peter Beijron

Telefon
010-479 40 06
E-post
peter.beijron@scb.se

Martin Kosola

Telefon
010-479 43 15
E-post
martin.kosola@scb.se