Till innehåll på sidan

Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Sysselsättningen ökar för ungdomar

Statistiknyhet från SCB 2022-07-29 8.00

I juni 2022 var 5 333 000 sysselsatta, icke säsongsrensat. Det är en ökning med 188 000 jämfört med juni 2021. Antalet sysselsatta ungdomar, 15–24 år, ökade med 81 000 till 633 000. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 158,7 miljoner timmar per vecka, vilket kalenderkorrigerat är en ökning med 2,7 procent. Antalet arbetslösa minskade med 87 000 till 504 000. Arbetslöshetstalet var 8,6 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen och en minskning av arbetslösheten som uppgick till 7,6 procent.

Arbetskraften

I juni 2022 uppgick antalet personer i arbetskraften i åldern 15–74 år till 5 837 000, icke säsongrensat, en ökning med 102 000 personer. Antalet kvinnor i arbetskraften ökade med 76 000 och uppgick till 2 784 000 och antalet män var 3 052 000. Det relativa arbetskraftstalet ökade med 1,0 procentenheter och uppgick till 77,4 procent. Bland kvinnor var det 75,1 procent, en ökning med 1,8 procentenheter, och bland män var det 79,6 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av både antalet och andelen i arbetskraften jämfört med närliggande månader. Antalet i arbetskraften uppgick till 5 639 000 personer, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 74,8 procent.

Sysselsättningen

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år uppgick till 5 333 000 i juni 2022, icke säsongrensat. Det är en ökning med 188 000 personer jämfört med juni föregående år. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 513 000 personer, en ökning med 89 000 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 100 000 personer och var 2 820 000. Sysselsättningsgraden ökade med 2,2 procentenheter och uppgick till 70,7 procent. Bland både kvinnor och män ökade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter och uppgick för kvinnor till 67,8 procent och för män till 73,5 procent. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet sysselsatta med 81 000 till 633 000. Det motsvarar en sysselsättningsgrad om 54,1 procent, en ökning med 5,9 procentenheter. Inom Hotell och restaurang har sysselsättningen ökat med 52 000 till 187 000 personer.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet sysselsatta till 5 209 000 personer och sysselsättningsgraden var 69,1 procent. Det är en ökning i både antal och andel jämfört med närliggande månader. Både antalet och andelen sysselsatta ungdomar i åldern 15–24 år ökade i jämförelse med närliggande månader. Antalet sysselsatta ungdomar uppgick till 526 000 och andelen var 45,0 procent.

Anställda

I juni 2022 uppgick antalet anställda till 4 802 000 enligt icke säsongrensade data, vilket är en ökning med 124 000 jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnor var antalet anställda 2 360 000. Bland män ökade antalet anställda med 74 000 till 2 443 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 938 000 personer, av dessa var 1 893 000 kvinnor och 2 045 000 var män. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till totalt 864 000 personer. Av de tidsbegränsat anställda var 467 000 kvinnor och 397 000 män. Bland ungdomar i åldern 15–24 år ökade antalet tidsbegränsat anställda med 58 000 personer till 377 000.

Säsongrensat och utjämnat uppgick antalet anställda till 4 694 000. Motsvarande siffra för fast anställda var 3 944 000 och för tidsbegränsat anställda 751 000. Jämfört med närliggande månader visar det på en ökning av anställda, fast anställda och tidsbegränsat anställda.

Arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juni 2022 till i genomsnitt 158,7 miljoner per vecka enligt icke säsongrensade data. Kalenderkorrigerat motsvarar detta en ökning med 2,7 procent jämfört med juni 2021.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader och uppgick till i genomsnitt 155,8 miljoner per vecka.

Arbetslösheten

I juni 2022 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 504 000 personer, icke säsongrensat, vilket är en minskning med 87 000 jämfört med juni 2021. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,6 procent, en minskning med 1,7 procentenheter. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 271 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 9,7 procent. Antalet arbetslösa män uppgick till 233 000, en minskning med 74 000 personer. Arbetslösheten för män var 7,6 procent, en minskning 2,5 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 219 000. Det motsvarar ett arbetslöshetstal på 25,7 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 93 000 heltidsstuderande.

För personer i åldern 15–74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. I juni 2022 uppgick antalet arbetslösa till 431 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 7,6 procent. Även bland ungdomar i åldern 15–24 år var det en minskning av andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet uppgick till 143 000 personer, vilket ger ett arbetslöshetstal på 21,3 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juni 2022 uppgick det till i genomsnitt 25,4 miljoner timmar per vecka, en minskning med 3,9 miljoner timmar jämfört med juni 2021. Det outnyttjade arbetskraftsutbudet motsvarar 635 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

Antalet undersysselsatta uppgick i juni till 313 000, varav 160 000 var kvinnor och 153 000 män. Antalet latent arbetssökande var 236 000 personer. Av de latent arbetssökande var 117 000 kvinnor och 120 000 män.

Samband på arbetsmarknaden juni 2022, 15–74 år

Samband på arbetsmarknaden juni 2022, 15–74 år

Befolkningen avser boende i privata hushåll. Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)
1 000-tal Juni 2022 Juni 2021 Förändring
sedan
Juni
2021
  Minimi-
krav för
föränd-
ring**
  Antal   Andel
procent
Antal Andel
procent
Antal    
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 545 ±15   7 510   35   .
Män 3 837 ±12   3 814   23   .
Kvinnor 3 708 ±9   3 696   12   .
15-24 år 1 170 ±5   1 145   25   .
20-64 år 5 890 ±12   5 849   41   .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 837 ±54 77,4 5 735 76,4 102 * 68
Män 3 052 ±41 79,6 3 027 79,4 26   51
Kvinnor 2 784 ±43 75,1 2 708 73,3 76 * 55
15-24 år 852 ±32 72,8 779 68,0 73 * 40
20-64 år 5 299 ±45 90,0 5 239 89,6 60 * 56
2a. Sysselsatta 5 333 ±53 70,7 5 144 68,5 188 * 67
Män 2 820 ±44 73,5 2 720 71,3 100 * 55
Kvinnor 2 513 ±46 67,8 2 425 65,6 89 * 59
15-24 år 633 ±31 54,1 552 48,2 81 * 39
20-64 år 4 955 ±46 84,1 4 798 82,0 157 * 59
Anställda 4 802 ±62   4 678   124 * 76
Män 2 443 ±50   2 369   74 * 63
Kvinnor 2 360 ±49   2 309   50   61
15-24 år 615 ±31   539   76 * 38
20-64 år 4 495 ±57   4 403   93 * 71
Fast 3 938 ±66   3 886   53   80
Tidsbegränsat 864 ±57   792   72   75
Undersysselsatta [2] 313 ±37 5,9 297 5,8 16   48
Män 153 ±26 5,4 138 5,1 15   34
Kvinnor 160 ±27 6,4 159 6,5 1   34
15-24 år 99 ±22 15,7 73 13,2 26   28
20-64 år 263 ±35 5,3 270 5,6 ‑8   44
I arbete 4 610 ±66   4 452   158 * 90
Män 2 515 ±51   2 435   80 * 70
Kvinnor 2 095 ±53   2 017   78 * 73
Arbetade timmar 158 700 ±2 700   159 200   ‑500   3 400
Män 90 100 ±2 100   90 600   ‑500   2 700
Kvinnor 68 600 ±2 000   68 700   ‑100   2 500
2b. Arbetslösa 504 ±41 8,6 591 10,3 ‑87 * 59
därav heltidsstuderande 174 ±29   211   ‑37   41
Män 233 ±30 7,6 307 10,1 ‑74 * 42
Kvinnor 271 ±34 9,7 284 10,5 ‑13   48
15-24 år 219 ±30 25,7 227 29,1 ‑8   42
20-64 år 344 ±33 6,5 441 8,4 ‑97 * 47
Arbetslösa mer än 6 mån .. .. .. 184 38,5 .. .. ..
3. Ej i arbetskraften 1 708 ±54   1 775   ‑67   69
Män 784 ±40   787   ‑3   51
Kvinnor 924 ±44   988   ‑64 * 55
15-24 år 318 ±32   366   ‑48 * 40
20-64 år 591 ±44   610   ‑19   56
Latent arbetssökande 236 ±35   243   ‑7   44
Det outnyttjade arbetskraftutbudet 25 400 ±1 600   29 300   ‑3 900 * 2 300

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll. 2) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
1 000-tal Juni
2022
Antal
Maj
2022
Antal
April
2022
Antal
Årsförändringstakten
i Juni 2022
Antal
1. Befolkningen (=2+3) [1] 7 542 7 535 7 529 79
Män 3 836 3 832 3 828 49
Kvinnor 3 705 3 703 3 701 30
15-24 år 1 169 1 165 1 161 48
20-64 år 5 887 5 882 5 876 70
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 639 5 627 5 615 143
Män 2 968 2 962 2 956 69
Kvinnor 2 672 2 665 2 659 74
15-24 år 668 662 656 72
20-64 år 5 176 5 167 5 159 105
2a. Sysselsatta 5 209 5 196 5 183 147
Män 2 754 2 748 2 742 66
Kvinnor 2 455 2 448 2 441 81
15-24 år 526 519 512 74
20-64 år 4 847 4 838 4 827 119
Anställda 4 694 4 682 4 668 148
Män 2 390 2 384 2 376 78
Kvinnor 2 304 2 298 2 292 70
15-24 år 513 507 500 72
20-64 år 4 416 4 407 4 396 113
Fast 3 944 3 939 3 933 61
Tidsbegränsat 751 743 735 87
I arbete 4 412 4 396 4 381 183
Män 2 383 2 376 2 369 87
Kvinnor 2 028 2 020 2 012 96
Arbetade timmar 155 800 155 100 154 400 8 300
Män 87 500 87 200 86 800 4 000
Kvinnor 68 300 67 900 67 500 4 200
2b. Arbetslösa 431 431 432 ‑4
Män 214 214 214 3
Kvinnor 217 217 218 ‑7
15-24 år 143 143 143 ‑3
20-64 år 328 330 332 ‑13
3. Ej i arbetskraften 1 902 1 908 1 914 ‑65
Män 869 870 872 ‑21
Kvinnor 1 034 1 037 1 042 ‑44
15-24 år 501 503 506 ‑24
20-64 år 712 715 717 ‑35

1) Befolkningen avser boende i privata hushåll.

Arbetskraftsundersökningarna 15–74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde)
Procent Juni
2022
Andel
Maj
2022
Andel
April
2022
Andel
Årsförändringstakten
i Juni 2022
Andel
2. Relativa arbetskraftstalet 74,8 74,7 74,6 1,1
Män 77,4 77,3 77,2 0,8
Kvinnor 72,1 72,0 71,9 1,4
15-24 år 57,2 56,8 56,5 3,8
20-64 år 87,9 87,9 87,8 0,7
2a. Sysselsättningsgraden 69,1 69,0 68,8 1,2
Män 71,8 71,7 71,6 0,8
Kvinnor 66,3 66,1 66,0 1,7
15-24 år 45,0 44,6 44,1 4,5
20-64 år 82,3 82,3 82,2 1,0
2b. Relativa arbetslöshetstalet 7,6 7,7 7,7 ‑0,3
Män 7,2 7,2 7,2 ‑0,1
Kvinnor 8,1 8,2 8,2 ‑0,5
15-24 år 21,3 21,6 21,9 ‑2,7
20-64 år 6,3 6,4 6,4 ‑0,4

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Andelen sysselsatta av befolkningen efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Andelen arbetslösa av arbetskraften efter kön, säsongrensade och utjämnade data, 15–74 år
Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juni 2022

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte med icke säsongrensad data. Säsongrensade och utjämnade data skall inte jämföras med icke säsongrensad data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka till exempel visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet avseende Arbetskraftsundersökningarna för AKU juli publiceras 2022-08-18, kl. 8.00.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
aku@scb.se

Förfrågningar

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se

Lena Johansson

Telefon
010-479 40 95
E-post
lena.johansson@scb.se