Till innehåll på sidan

Beskrivning av Lönestrukturstatistik, hela ekonomin

Syftet är att ge en översiktlig och jämförbar statistik om lönestrukturen för hela ekonomin. För den enskilde har lönen stor betydelse för inkomsten och levnadsförhållandena. Det finns därför ett stort allmänintresse av information om löner: lönenivå, löneutveckling, lönespridning och lönestruktur. Lönestatistiken beskriver prisbildningen på arbetsmarknaden.

För att förklara variation i individuell lön eller variation mellan grupper används olika förklaringsfaktorer. Yrke är den faktor som har högst förklaringsvärde för löneskillnader mellan personer. En annan viktig faktor är utbildning. Även ålder har fått stort utrymme, eftersom den samvarierar med yrkeserfarenhet, något som anses påverka produktiviteten, och därmed lönen, positivt.

I databastabellerna beskrivs även löneskillnader mellan kvinnor och män. För att göra detta används faktorer som bidrar till att förklara skillnader i kvinnors och mäns lön. Kvinnor och män väljer t. ex. ofta olika utbildningsinriktningar, vilket leder fram till skilda yrken som återfinns inom olika sektorer på arbetsmarknaden. Dessa skillnader i bakgrundsfaktorer ger upphov till skillnader i lön mellan kvinnor och män.

För att spegla könsuppdelningen på arbetsmarknaden används således faktorer som utbildning, yrke och sektor. I vilken grad löneskillnaderna beror på diskriminering framgår inte av statistiken. För att svara på den frågeställningen krävs en noggrannare analys av materialet, där diskriminering kan vara en av flera tänkbara orsaker till löneskillnader.

Statistiken kan användas som underlag för beslut av arbetsmarknadens aktörer samt för utredningsarbete och forskning. Den kan även användas som utvärderings- och planeringsunderlag för t.ex. lönestrukturanalyser och lönejämförelser mellan olika grupper på arbetsmarknaden, t.ex. kvinnor och män.

Den årliga lönestatistiken som produceras av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet ska vara objektiv och allmäninformativ. Huvudsakliga användare är ekonomiska bedömare, allmänheten och massmedia, företag och organisationer - även internationella genom Eurostat - samt användare av jämställdhetsstatistik och forskare.

Observera att inkomst och lön är två skilda begrepp. Inkomsten påverkas bland annat av frånvaro och arbetstidens längd samt inkluderar även kapitalinkomster. Det innebär att två personer med samma timlön kan ha olika inkomster, beroende på sin sysselsättningsgrad och eventuell övertid. De löneuppgifter som ligger till grund för denna redovisning räknas alltid om till heltidslön och är således inte beroende av arbetstiden.