Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2012:

Vart fjärde företag styrs av en kvinna

Statistiknyhet från SCB 2012-11-07 9.30

Drygt vart fjärde företag i näringslivet, eller 27 procent, drevs av en kvinna år 2010. Kvinnliga företagsledare varierar mycket mellan olika branscher. I vård och omsorg leddes 59 företag av hundra av en kvinna. Sedan 2004 har antalet kvinnor som är operativa företagsledare ökat med 6,6 procent.

Informationen är hämtad från SCB:s Entreprenörskapsdatabas. Den gör det möjligt att få en bild över vilka det är som är operativa företagsledare. Databasen kan exempelvis dela upp företagsledarna efter kön, utbildning, etnicitet, region och bransch. Den här typen av databas torde vara unik i världen. Metoden för att peka ut den operativa företagsledaren samt ett axplock av statistik kring de operativa företagsledarna presenteras bland annat i senaste utgåvan av SCB:s tidskrift Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Företag ledda av invandrare växer snabbare

I samma skrift görs en jämförelse mellan företag drivna av första och andra generationens invandrare och företag med en svensk ledare. Slutsatsen blir att även om invandrares företag generellt har en mindre omsättning, så tenderar de att växa snabbare i termer av omsättning än företag där ledaren har svensk bakgrund. Detta gäller specifikt för företag drivna av andra generationens invandrare. En anledning till den snabbare tillväxten skulle kunna vara att dessa företag inte begränsar försäljningen till sin egen etniska grupp.

Påverkar styrelsens sammansättning produktiviteten i ett företag?

I ytterligare en artikel har styrelsesammansättningen i företag med färre än tio förvärvsarbetande analyserats. I rapporten studeras företag med så kallade gemensamma styrelsemedlemmar, det vill säga personer som sitter i styrelsen för minst två olika aktiebolag. Frågan som ställs är om detta har någon effekt på företagens arbetsproduktivitet?

Analysen visar på att det finns positiva effekter på produktiviteten. Resultaten indikerar också att kvinnor med gemensamma förtroendeuppdrag har en större effekt på produktiviteten jämfört med män. Resultatet gäller vid en oförändrad styrelsesammansättning.

Värt att notera är att analysen även visar att företag med kvinnor som operativa företagsledare har en lägre produktivitetsnivå jämfört med företag där män är operativa företagsledare, allt annat lika. I övrigt indikerar även analysen på att en ökad andel män i bolagsstyrelser ökar produktiviteten i företaget.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Fredrik Andersson

Telefon
010-479 62 61
E-post
fredrik.andersson@scb.se