Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2021

Färre sjukdagar första kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-06-08 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,99 dagar per anställd.

För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,31, medan det för män minskade med 0,23 sjukdagar per anställd.

Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2021.

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 1
Sektor Kön 1:a kvartalet
    2021 2020 Förändring Procentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 1,81 2,12 ‑0,30 ‑14,4
  Män 1,60 1,81 ‑0,21 ‑11,5
  Totalt 1,68 1,93 ‑0,25 ‑12,8
Kommuner Kvinnor 3,41 3,61 ‑0,20 ‑5,7
  Män 2,45 2,75 ‑0,30 ‑11,0
  Totalt 3,18 3,41 ‑0,23 ‑6,8
Regioner Kvinnor 2,76 3,09 ‑0,33 ‑10,6
  Män 1,86 2,17 ‑0,31 ‑14,3
  Totalt 2,57 2,89 ‑0,33 ‑11,3
Stat Kvinnor 1,71 2,52 ‑0,82 ‑32,4
  Män 1,20 1,58 ‑0,37 ‑23,7
  Totalt 1,47 2,07 ‑0,60 ‑29,2
HiO Kvinnor 1,63 2,21 ‑0,58 ‑26,1
  Män 1,07 1,36 ‑0,28 ‑20,7
  Totalt 1,42 1,88 ‑0,46 ‑24,4
Totalt Kvinnor 2,35 2,67 ‑0,31 ‑11,7
  Män 1,65 1,88 ‑0,23 ‑12,1
  Totalt 1,99 2,26 ‑0,27 ‑11,9

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 1
SNI 2007 Kön 1:a kvartalet
    2021 2020 Förändring Procentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 1,84 2,11 ‑0,27 ‑12,6
SNI 2007 A-F Män 2,04 2,15 ‑0,11 ‑5,1
  Totalt 2,00 2,14 ‑0,14 ‑6,6
Servicenäringar Kvinnor 2,40 2,72 ‑0,32 ‑11,7
SNI 2007 G-S Män 1,47 1,75 ‑0,28 ‑16,0
  Totalt 1,99 2,29 ‑0,30 ‑13,1
Totalt Kvinnor 2,35 2,67 ‑0,31 ‑11,7
  Män 1,65 1,88 ‑0,23 ‑12,1
  Totalt 1,99 2,26 ‑0,27 ‑11,9

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,56 dagar per anställd under första kvartalet 2021, vilket är en minskning med 0,24 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2020.  

Antalet sjukfall minskade

Antalet sjukfall per anställd minskade första kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bland kvinnor var det 0,53 sjukfall per anställd och för män 0,35 sjukfall per anställd.

Antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 1
  Antal sjukfall   Sjukfall per anställd   Antal anställda
Sektor 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Näringsliv 1 178 046 1 464 280 0,37 0,45 3 178 040 3 254 909
Kommun 592 933 672 564 0,68 0,77 865 818 872 223
Region 176 477 192 054 0,61 0,68 287 660 282 794
Stat 81 812 125 942 0,30 0,48 269 287 264 139
HiO 31 319 43 677 0,30 0,42 105 353 102 786
Totalt 2 060 586 2 498 518 0,44 0,52 4 706 157 4 776 850

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 82 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 43 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 1 2021
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 1:a kvartalet 2021

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras 2021-09-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se