Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2021

Färre sjukdagar andra kvartalet 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-09-07 9.30

Antalet sjukdagar per anställd minskade under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet sjukdagar under sjuklöneperioden var 1,84 dagar per anställd.

För kvinnor minskade antalet sjukdagar per anställd med 0,33, medan det för män minskade med 0,21 sjukdagar per anställd.

Den pågående pandemin av Covid-19 påverkade statistiken för 2020 stort och fortsätter även påverka statistiken under 2021.

Antal sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön, kvartal 2
Sektor Kön 2:a kvartalet
    2021 2020 Förändring Procentuell förändring
Näringslivet Kvinnor 1,88 1,79 0,09 5,0
  Män 1,51 1,66 ‑0,15 ‑9,1
  Totalt 1,65 1,71 ‑0,06 ‑3,4
Kommuner Kvinnor 2,89 3,74 ‑0,84 ‑22,5
  Män 2,10 2,73 ‑0,63 ‑23,1
  Totalt 2,70 3,50 ‑0,80 ‑22,7
Regioner Kvinnor 2,20 3,35 ‑1,15 ‑34,2
  Män 1,51 2,36 ‑0,85 ‑36,2
  Totalt 2,05 3,13 ‑1,08 ‑34,6
Stat Kvinnor 1,63 1,81 ‑0,18 ‑9,9
  Män 1,17 1,34 ‑0,17 ‑13,0
  Totalt 1,41 1,59 ‑0,17 ‑11,0
HiO Kvinnor 1,35 1,73 ‑0,38 ‑22,2
  Män 0,94 1,19 ‑0,25 ‑21,2
  Totalt 1,19 1,52 ‑0,33 ‑21,7
Totalt Kvinnor 2,17 2,50 ‑0,33 ‑13,3
  Män 1,53 1,75 ‑0,21 ‑12,1
  Totalt 1,84 2,11 ‑0,27 ‑12,7

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter näringsgren SNI 2007 och kön, kvartal 2
SNI 2007 Kön 2:a kvartalet
    2021 2020 Förändring Procentuell förändring
Poduktionsnäringar Kvinnor 1,90 1,52 0,37 24,6
SNI 2007 A-F Män 1,72 1,88 ‑0,16 ‑8,2
  Totalt 1,76 1,81 ‑0,05 ‑2,6
Servicenäringar Kvinnor 2,19 2,59 ‑0,40 ‑15,4
SNI 2007 G-S Män 1,45 1,68 ‑0,24 ‑14,0
  Totalt 1,86 2,19 ‑0,33 ‑14,9
Totalt Kvinnor 2,17 2,50 ‑0,33 ‑13,3
  Män 1,53 1,75 ‑0,21 ‑12,1
  Totalt 1,84 2,11 ‑0,27 ‑12,7

Ersättningsdagar

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,43 dagar per anställd under andra kvartalet 2021, vilket är en minskning med 0,18 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd totalt ökade andra kvartalet 2021, jämfört med motsvarande kvartal 2020. Bland kvinnor var det 0,51 sjukfall per anställd och för män 0,35 sjukfall per anställd.

Antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, kvartal 2
  Antal sjukfall   Sjukfall per anställd   Antal anställda
Sektor 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Näringsliv 1 253 022 1 111 031 0,38 0,34 3 300 114 3 251 244
Kommun 543 196 577 881 0,62 0,66 876 407 872 210
Region 152 777 173 320 0,52 0,61 291 648 285 580
Stat 81 977 81 008 0,31 0,31 268 724 262 648
HiO 31 366 32 186 0,27 0,29 115 194 109 270
Totalt 2 062 338 1 975 426 0,43 0,41 4 852 087 4 780 951

De flesta sjukfallen varade högst en vecka

Av alla sjukfall var cirka 83 procent upp till en vecka långa. En och två dagar långa sjukfall var vanligast förekommande och utgjorde cirka 47 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd, kvartal 2 2021
Konjunkturstatistik över sjuklöner, 2:a kvartalet 2021

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, det vill säga antalet sjukfall som varar en dag, två dagar och så vidare.

 

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller inte. 

Sjukfall är varje tillfälle då en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive dagar med karensavdrag).

Alla förändringssiffor beräknas från uppgifter som inte är avrundade. Undersökningen publiceras kvartalsvis.

HiO står för Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet publiceras 2021-12-07 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lena Österberg

Telefon
010 479 60 19
E-post
lena.osterberg@scb.se

Linda Karbing

Telefon
010-479 66 49
E-post
linda.karbing@scb.se