Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet 2017:

Antalet sjukdagar ökade

Statistiknyhet från SCB 2017-12-05 9.30

Antalet sjukdagar per anställd ökade under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal 2016. Totalt var antalet sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden 1,27 dagar.

Under tredje kvartalet 2017 ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,06 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2016. Vilket motsvarar en ökning på 5 procent. Antalet sjukdagar per anställd ökade med 0,06 dagar vardera för kvinnor och män.

I näringslivet ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,06 dagar och uppgick till 1,15 dagar. Inom Offentlig förvaltning i kommunal sektor var antalet sjukdagar per anställd 1,71 dagar, vilket är en ökning med 0,08 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2016. Bland anställda inom landsting ökade antalet sjukdagar med 0,07 dagar. Inom staten ökade antalet sjukdagar med 0,05 dagar. Totalt uppgick antalet sjukdagar per anställd inom landsting och stat till 1,51 respektive 1,10 dagar.

Inom produktionsnäringar ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,01 dagar och i service- och tjänstenäringar ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,07 dagar. Antalet sjukdagar per anställd uppgick till 1,22 dagar inom produktionsnäringar och 1,28 dagar inom service-och tjänstenäringar.

Sjuklön utbetalades i genomsnitt för 1,02 dagar per anställd under tredje kvartalet 2017, vilket är en ökning med 0,05 ersättningsdagar jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Alla förändringarna är inte statistiskt säkerställda. Läs mer under fördjupad information:

Konjunkturstatistik över sjuklöner

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
SektorKön3:e kvartalet
  20172016
Näringslivet[1]
Kvinnor
1,30 1,26
 
Män
1,05 0,99
 
Totalt
1,15 1,09
Kommuner
Kvinnor
1,82 1,74
 
Män
1,34 1,27
 
Totalt
1,71 1,63
Landsting
Kvinnor
1,62 1,55
 
Män
1,09 1,05
 
Totalt
1,51 1,44
Stat
Kvinnor
1,42 1,36
 
Män
0,77 0,73
 
Totalt
1,10 1,05
HiO
Kvinnor
1,16 1,16
 
Män
0,69 0,75
 
Totalt
0,95 0,99
Totalt
Kvinnor
1,49 1,43
 
Män
1,06 1,00
 
Totalt
1,27 1,21

Antalet sjukfall ökade

Antalet sjukfall per anställd ökade med 0,02 fall jämfört med motsvarande period 2016. Vilket är en ökning med 6,6 procent. Totalt uppgick antalet fall per anställd för kvinnor och män till 0,37 respektive 0,27 fall. I näringslivet var antalet sjukfall per anställd 0,34 fall bland kvinnor och 0,28 fall bland män. Inom Offentlig förvaltning var antalet sjukfall bland sektorn kommun 0,43 fall för kvinnor och 0,35 fall för män. Inom landsting var antalet sjukfall per anställd 0,39 fall bland kvinnor och 0,28 fall bland män. Antalet sjukfall per anställd var inom statlig sektor 0,34 bland kvinnor och 0,18 bland män.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor, tredje kvartalet 2017
 Antal sjukfall Antal anställda
Sektor2017201620172016
Näringslivet[2]
956 331 861 756 3 194 305 3 083 488
Kommun
360 484 341 651 883 157 867 435
Landsting
100 492 94 356 272 867 266 842
Stat
64 428 60 038 245 997 242 190
HiO
24 804 25 259 111 443 108 652
Totalt
1 506 539 1 383 060 4 707 769 4 568 607

Antal sjukfall per fallängd tredje kvartalet 2017

Antalet sjukfall uppgick till drygt 1 500 000 fall under tredje kvartalet, vilket är en ökning med omkring 120 000 sjukfall jämfört med samma period 2016. Ökningen motsvarar cirka 9 procent. Av dessa sjukfall var 88,1 procent upp till en vecka långa. En- och tvådagarssjukfall var vanligast förekommande och utgjorde 49,2 procent av alla sjukfall. Kvinnor står för 56 procent av alla sjukfall.

Antal sjukfall per fallängd
Konjunkturstatistik över sjuklöner, tredje kvartalet 2017

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

Totala sjukfrånvaron minskade

Den totala sjukfrånvaron minskade under tredje kvartalet 2017 med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2016. Den totala sjukfrånvaron innefattar såväl den korta som den långa sjukfrånvaron.

Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, tredje kvartalet
  3:e kvartalet
SektorKön20172016
Näringslivet[3]
Kvinnor
3 3,2
 
Män
2,2 2,4
 
Totalt
2,5 2,7
Kommuner
Kvinnor
4,5 4,9
 
Män
2,6 2,7
 
Totalt
4,1 4,4
Landsting
Kvinnor
4,4 4,5
 
Män
2,6 2,6
 
Totalt
4 4,1
Stat
Kvinnor
3 3,1
 
Män
1,6 1,6
 
Totalt
2,3 2,4
HiO
Kvinnor
3,2 4
 
Män
1,7 2,9
 
Totalt
2,5 3,5
Totalt
Kvinnor
3,6 3,9
 
Män
2,2 2,4
 
Totalt
2,9 3,1

Definitioner och förklaringar

Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011

Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl näringsliv som Offentlig förvaltning. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma

Ny sektorkodsindelning fr.o.m. 2: kvartalet 2015

Från och med tredje kvartalet 2015 används en ny indelning av sektorer. Det är främst tidigare Privat sektor som påverkas då Hushållens icke-vinstdrivande organisationer (HiO) redovisas separat. Privat sektor benämns i och med förändringen Näringsliv. Offentlig sektor (Kommun, Landsting och Stat) påverkas endast marginellt av förändringen och benämns Offentlig förvaltning.

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön (första 14 dagarna).

Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.

Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Ersättningsdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet som arbetstagaren har rätt till sjuklön (inklusive karensdagen).

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-08 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för löner- och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Haris Zemanic

Telefon
010-479 60 53
E-post
haris.zemanic@scb.se