Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 2:a kvartalet 2021

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-08-20 9.30

Antal anställda ökade med 1,5 procent under andra kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 852 085 anställda i riket. Näringslivet ökade med 1,5 procent till 3 300 113 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 436 778 anställda, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 2,3 procent och i regionerna med 2,1 procent. I kommunerna ökade antalet anställda med 0,5 procent.

Kultur, nöje och fritid ökade med 15,9 procent. Tillverkning av datorer, elektronik och optik ökade med 7.3 procent. Resebyrå och resetjänster samt grafisk produktion och reproduktion av inspelningar minskade med 22,8 procent respektive 14,4 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,7 procentenheter under andra kvartalet 2021.

Lönesumman ökade med 6,8 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 518 miljarder kronor, en ökning med 6,8 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 7,2 procent och i offentlig förvaltning med 5,6 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 5,1 procent, statlig sektor 4,3 procent och i regionerna med 8,3 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 5,6 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman inom Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 9,8 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustrin ökade med 7,1 procent. I de mindre branscherna ökade Vattenförsörjning, avlopp-, avfall o sanering med 13,0 procent och minskade inom Hotell och restaurang med 2,3 procent.

Antal lediga jobb ökar

Andra kvartalet 2021 fanns det cirka 132 000 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 52,1 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 86 800.

Av de lediga jobben fanns 86 900 i näringslivet, en ökning med 74,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 36 400 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 95,2 procent jämfört med andra kvartalet 2020.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 2,6 under årets andra kvartal, vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2020 då den var 1,5.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 42 400 lediga jobb, vilket är en ökning med 21,9 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet lediga jobb ökade något inom såväl stat som kommun med 5,9 respektive 1,3 procent, men låg kvar på oförändrad nivå inom regionerna.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-19 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Löner och sysselsättning

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se