Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 3:a kvartalet 2021

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-11-19 9.30

Antal anställda ökade med 2,7 procent under tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 908 241 anställda i riket. Näringslivet ökade med 3,2 procent till 3 352 241 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 438 759 anställda, vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 2,1 procent och i regionerna med 1,8 procent. I kommunerna ökade antalet anställda med 0,6 procent.

Tillverkningsindustrin ökade med 1,6 procent. Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade med 19,2 procent. Utbildning ökade med 9,3 procent och Kultur, nöje och fritid ökade 22,2 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,1 procentenheter under tredje kvartalet 2021.

Lönesumman ökade med 7,2 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 514 miljarder kronor, en ökning med 7,2 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 8,1 procent och i offentlig förvaltning med 5,1 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 4,9 procent, statlig sektor 4,5 procent och i regionerna med 6,5 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 6,0 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman inom Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 8,5 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustrin ökade med 7,0 procent. I de mindre branscherna ökade lönesumman inom Kultur, nöje och fritid med 19,4 procent.

Antal lediga jobb ökar

Tredje kvartalet 2021 fanns det cirka 110 500 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 64,8 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 67 000.

Av de lediga jobben fanns cirka 85 000 i näringslivet, en ökning med 75,4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 39 600 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 123,9 procent jämfört med tredje kvartalet 2020.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 2,5 under årets tredje kvartal, vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2020 då den var 1,5.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 23 500 lediga jobb, vilket är en ökning med 39,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet lediga jobb ökade inom såväl stat som kommun med 43,7 respektive 32,7 procent. På regional nivå ökade de lediga jobben med 49,8 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statististiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

2022-02-18 klockan 08.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se