Till innehåll på sidan

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2021

Antalet anställda ökar

Statistiknyhet från SCB 2022-02-18 8.00

Antal anställda ökade med 4,0 procent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 4 952 098 anställda i riket. Näringslivet ökade med 5,3 procent till 3 397 086 anställda.

Inom offentlig förvaltning fanns det 1 441 573 anställda, vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört med samma kvartal föregående år. I statlig sektor ökade antalet anställda med 1,0 procent och i regionerna med 1,8 procent. I kommunerna ökade antalet anställda med 0,8 procent.

Tillverkningsindustrin ökade med 2,7 procent. Post-och kurirverksamhet ökade med 13,5 procent. Fastighetsverksamhet samt hotell- och restaurangverksamhet ökade med 20,1 procent respektive 23,6 procent.

Sjukfrånvaron minskade med 0,2 procentenheter under fjärde kvartalet 2021.

Lönesumman ökade med 6,6 procent

Den totala lönesumman i Sverige uppgick till 512 miljarder kronor, en ökning med 6,6 procent jämfört med samma period förra året.

Inom näringslivet ökade lönesumman med 8,4 procent och i offentlig förvaltning med 2,3 procent. I kommunal sektor ökade lönesumman med 1,4 procent, statlig sektor 3,7 procent och i regionerna med 2,8 procent. Inom Hushållens icke-vinstdrivande organisationer ökade lönesumman med 5,7 procent.

Bland näringslivets stora branscher fanns den största ökningen av lönesumman inom Informations- och kommunikationsverksamhet, som ökade med 12,0 procent. Lönesumman i Tillverkningsindustrin ökade med 6,1 procent. I de mindre branscherna ökade lönesumman inom Hotell och restauranger med 21,3 procent.

Antal lediga jobb ökar

Fjärde kvartalet 2021 fanns det cirka 127 100 lediga jobb på arbetsmarknaden, en ökning med 68,0 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020 då antalet lediga jobb uppgick till cirka 75 700.

Av de lediga jobben fanns cirka 92 400 i näringslivet, en ökning med 77,2 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Av dessa var cirka 45 000 vakanser (obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart), vilket är en ökning med 110,0 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020.

Rekryteringsgraden (andel lediga jobb av antal anställda) i näringslivet var 2,7 under årets fjärde kvartal, vilket är en ökning jämfört med motsvarande kvartal 2020 då den var 1,6.

I den offentliga förvaltningen fanns det cirka 31 900 lediga jobb, vilket är en ökning med 47,3 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020. Antalet lediga jobb ökade inom såväl stat som kommun med 50,8 respektive 53,9 procent. På regional nivå ökade de lediga jobben med 30,6 procent.

Alla förändringar är inte statistiskt säkerställda.

Nästa publiceringstillfälle

2022-05-20 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik:

Nicole Nguyen

Telefon
010-479 66 12
E-post
nicole.nguyen@scb.se

Konjunkturstatistik över vakanser:

Freja Sahrblom

Telefon
010-479 61 36
E-post
freja.sahrblom@scb.se

Lönesummor, arbetsgivaravgifter, prel. A-skatt:

Kenneth Lambertson

Telefon
010-479 62 91
E-post
kenneth.lambertson@scb.se