Till innehåll på sidan

Beskrivning av Konjunkturstatistik över vakanser

Konjunkturstatistik över vakanser är en företags­baserad urvals­under­sökning som syftar till att bidra med information om efter­fråge­sidan på arbets­marknaden, inom både privat och offentlig sektor. Till­gången på arbets­marknaden beskrivs av antalet arbets­lösa, denna variabel under­söks i Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU).

Variablerna som redovisas är antalet lediga jobb, antalet vakanser, rekry­terings­grad och vakans­grad. Variablerna rekry­terings­grad och vakans­grad bildas genom att normalisera variablerna lediga jobb respektive vakanser med avseende på antalet syssel­satta i respektive redovisnings­grupp.

Resultaten presenteras cirka sex veckor efter under­sök­nings­periodens slut och redovisas då efter sektor, bransch, arbets­ställe­storlek och region.

Beslut har fattats om en gemensam europeisk vakans­under­sökning. Syftet med denna är att utveckla en gemensam metodologi för att säker­ställa konsistens mellan respektive lands vakans­under­sökningar.

Från och med 2009 ska varje medlemsland ha en vakansundersökning.