Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik helåret 2021

Folkmängden ökar i sju av tio kommuner

Statistiknyhet från SCB 2022-02-22 8.00

Under 2021 ökade Sveriges befolkning med 73 031 personer, vilket var 21 325 fler än under 2020. Den 31 december 2021 uppgick Sveriges folkmängd till 10 452 326 personer. Befolkningen bestod av 49,7 procent kvinnor och 50,3 procent män.

Sveriges folkökning på 0,5 procent under 2020 var den lägsta sedan 2005. År 2021 var folkökningen större än året före, men fortfarande lägre än övriga år sedan 2005. I relativa tal ökade Sveriges befolkning med 0,7 procent under 2021.

Folkökning i Sverige, 2005–2021, procent

diagram

Jämfört med 2020 ökade antalet födda något samtidigt som antalet döda minskade betydligt, vilket innebär att födelseöverskottet ökade från 14 953 år 2020 till 22 305 år 2021.

Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, ökade under 2021. Utvandringen minskade marginellt. Jämfört med 2020 ökade invandringsöverskottet från 33 581 till 42 347 personer.

Befolkningen i Sverige ökar dels för att det föds fler än det dör, men i än högre utsträckning eftersom fler invandrar än utvandrar. Cirka 31 procent av 2021 års folkökning förklaras av att antalet födda var fler än antalet döda medan 58 procent förklaras av invandringsöverskottet. Resterande 11 procent förklaras främst av att det under 2021 har inrapporterats ovanligt många invandringar från före årsskiftet 2020/2021. Dessa ingår inte i invandringsöverskottet under 2021 utan redovisas i en justeringspost.

Antalet födda något fler än 2020

Det föddes 114 263 barn i Sverige under 2021, av dessa var 51,2 procent pojkar och 48,8 procent flickor. Jämfört med året före var det en ökning med 1 186 födda barn, eller 1,0 procent, men det föddes något färre barn än åren 2014–2019.

Antal födda i Sverige per kön, 2012–2021

diagram

Flest dog i januari

Under 2021 avled 91 958 personer i Sverige. Något fler var män, 46 484 mot 45 474 kvinnor. Jämfört med 2020 var det en stor minskning, drygt 6 000 färre döda, men jämfört med 2019 var det drygt 3 000 dödsfall fler. Antalet döda under 2021 var i nivå med 2017 och 2018 då det också dog omkring 92 000 personer.

Antal döda i Sverige per kön, 2012–2021

diagram

Vanligtvis noteras flest dödsfall under kvartal ett och fyra medan lägst antal dödsfall sker under kvartal tre. Under 2020 dog ovanligt många, till stor del beroende på många extra dödsfall med covid-19 som dödsorsak, och säsongsmönstret avvek från det normala. Antalet döda 2020 var särskilt många under april, maj och december. Perioden med många dödsfall i december fortsatte under januari 2021 då 10 180 personer avled. Förutom under januari har antalet döda under 2021 varit på lägre nivåer. Lägst antal döda var det i juni då 6 609 personer dog, vilket gör det till månaden med lägst antal döda sedan september 1975.

Antal döda i Sverige per månad, åren 2020 och 2021

diagram

Födda i Sverige största invandrargruppen

År 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige, en ökning med 8 113 personer eller 9,8 procent jämfört med 2020. Det är första året sedan 2016, då 163 005 personer invandrade till Sverige, som invandringen ökade.

Den invandrargrupp som bidrog mest till ökningen var personer födda i Indien. Gruppen ökade med 1 956 personer eller 48,2 procent jämfört med föregående år. Andra födelseländer som ökade i antal var Tyskland, Pakistan och Polen. Den största invandrargruppen var återinvandrade personer födda i Sverige, med 10 480 personer. Gruppen minskade dock med 10,1 procent eller med 1 180 personer jämfört med 2020.

Invandring efter födelseland, 2020 och 2021

Rang 2021 (2020)Födelseland20202021Förändring
    AntalProcent
 Samtliga 82 518 90 631 8 113 9,8
1 (1) Sverige 11 660 10 480 ‑1 180 ‑10,1
2 (2) Indien 4 061 6 017 1 956 48,2
3 (3) Syrien 3 293 3 538 245 7,4
4 (6) Tyskland 2 393 3 501 1 108 46,3
5 (5) Pakistan 2 441 3 240 799 32,7
6 (4) Polen 2 530 3 181 651 25,7
7 (10) Iran 2 082 2 443 361 17,3
8 (7) Irak 2 271 2 122 ‑149 ‑6,6
9 (11) Turkiet 1 853 2 077 224 12,1
10 (12) Kina 1 838 2 025 187 10,2
  Övriga länder 48 096 52 007 3 911 8,1

Utrikesfödda utvandrare flyttar oftast till födelselandet

Jämfört med den ökande invandringen så minskade utvandringen från Sverige under 2021 jämfört med året före, om än marginellt. Under 2021 utvandrade 48 284 personer, vilket var 1,3 procent färre än under föregående år.

Det vanligaste födelselandet bland de som utvandrande under 2021 var Sverige, totalt 16 975 utvandrare, vilket var 9,2 procent fler än 2020. Av de inrikes födda utvandrarna flyttade 10,4 procent till Förenade kungariket. Det var även vanligt att flytta till något av våra grannländer, till Norge och Danmark utvandrade 10,0 respektive 8,3 procent av de inrikes födda utvandrarna. Det är även till de tre nämnda länderna som nettoutvandringen av inrikes födda var störst. Högst nettoinvandring av inrikes födda under 2021 hade Libanon.

Invandring och utvandring av personer födda i Sverige efter ut-/ och inflyttningsland, 2021

diagram

Anm: Länder med högst nettoinvandring och nettoutvandring av personer födda i Sverige.

En stor del av de utrikesfödda utvandrarna återvänder till sina födelseländer. Under förra året återvände 55,9 procent av de utrikesfödda utvandrarna till sitt födelseland. Flest utvandrare till födelselandet hade Finland, 1 609 personer. Antalet födda i Finland som gjorde den omvända flytten var 1 422, vilket innebär att gruppen hade en nettoutvandring på 187 personer. Även 2020 var det fler personer födda i Finland som flyttade till födelselandet än vad det var Finlandsfödda som flyttade från Finland till Sverige.

Syrien vanligast i 121 kommuner

Vid årsskiftet var antalet utrikes födda i Sveriges befolkning 2 090 503 personer. Det är en ökning med 43 772 personer, eller 2,1 procent jämfört med året innan. Vanligaste födelselandet för utrikes födda var Syrien följt av Irak och Finland. Till skillnad från Syrien och Irak minskade antalet personer födda i Finland. Det beror dels på en liten nettoutvandring, dels på att personer födda i Finland har hög medelålder och relativt många dör. Under 2021 avled 3 598 personer födda i Finland.

Vanligaste födelseländer för utrikes födda, 31 december 2021, antal personer

diagram

Antalet personer födda i Syrien har ökat kraftigt det senaste decenniet och de har bosatt sig runt om i hela Sverige. I 121 av 290 kommuner är Syrien numera det vanligaste födelselandet för utrikes födda. Personer födda i Finland är vanligast i 69 kommuner. I en kommun, Grästorp, delar Syrien och Finland förstaplatsen. Högst andel syrier vid årsskiftet hade Lessebo, där 7,5 procent av befolkningen är född i Syrien. Högst andel utrikes födda med samma födelseland hade Haparanda. Var tredje Haparandabo är född i Finland.

Antal kommuner efter vanligaste födelseland för utrikes födda i kommunen, 31 december 2021

diagram

Folkökning i 71 procent av Sveriges kommuner

Under 2021 ökade folkmängden i 19 av 21 län och i 205 av landets 290 kommuner. Det är fler än 2020 då 17 län och 167 kommuner hade en folkökning.

Störst nettoutflyttning till övriga Sverige under 2021 hade Stockholms län, där 7 846 personer fler flyttade från länet än vad som flyttade till länet. Det var en ökning med 2 250 personer jämfört med 2020, då Stockholms län hade en inrikes nettoutflyttning på 5 596 personer. Stockholms län hade trots det den största befolkningsökningen bland länen med 23 149 personer. Det förklaras av att både födelseöverskott och invandringsöverskott var högre än den inrikes nettoutflyttningen.

Störst inrikes nettoinflyttning hade Uppsala län med 3 147 personer, vilket är en ökning jämfört med 2020. Under 2020 hade Uppsala län en inrikes nettoinflyttning på 2 305 personer. Uppsala län hade även den relativt största folkökningen. Befolkningen ökade med 6 632 personer, vilket motsvarar 1,7 procent. Liksom år 2020 var den enskilt största faktorn bakom folkökningen för Uppsala län en stor nettoinflyttning från andra län i Sverige.

Två län hade en minskad folkmängd under år 2021. I Västernorrlands län minskade befolkningen med 361 personer och i Blekinge län minskade befolkningen med 119 personer jämfört med föregående år.

Störst folkökning bland kommunerna hade Göteborg (4 493), följt av Malmö (3 800), Uppsala (3 757) och Stockholm (3 219). Störst relativ folkökning noterades i Knivsta, där ökade befolkningen med 712 personer eller 3,7 procent. Därefter följer Österåker (3,4 procent) och Upplands-Bro (2,9 procent).

I 85 kommuner minskade folkmängden under år 2021. Det är 38 kommuner färre än 2020. Störst befolkningsminskning noterades i Lomma (-238) följt av Bengtsfors (-182), Karlshamn (-176) och Ronneby (-172). Bengtsfors kommun hade den relativt sett största befolkningsminskningen, minus 1,9 procent. Innan 2021 hade Lommas folkmängd ökat varje år under 2000-talet.

Flest asylsökande från Afghanistan

Sedan 2015 då 162 877 personer sökte asyl i Sverige har antalet asylsökande minskat betydligt. Under 2021 sökte 11 425 personer asyl i Sverige vilket var en minskning med 1 566 personer eller 12 procent jämfört med året innan. Minskningen jämfört med 2020 ligger främst på första kvartalet. Antalet asylsökande under 2020 minskade betydligt i samband med att restriktioner infördes för att bekämpa coronapandemin och de asylsökande har varje månad varit färre än antalet asylsökande under mars 2020.

Antal asylsökande per månad, 2020 och 2021

diagram

Sedan 2012 har medborgare i Syrien varit det vanligaste medborgarskapet bland asylsökande. Under 2021 har däremot medborgare i Afghanistan varit flest. Totalt ansökte 1 488 afghanska medborgare om asyl i Sverige vilket är 208 personer fler än medborgarna i Syrien. Särskilt många afghaner kom i augusti när talibanerna tog kontroll över Afghanistan.

Antal asylsökande per månad, 2020 och 2021, medborgare i Afghanistan och Syrien

diagram

Definitioner och förklaringar

Befolkningsstatistiken baseras på folkbokförd befolkning. För att ingå i statistiken ska man någon gång under året ha varit folkbokförd i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Folkökningen kan vara positiv eller negativ. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2021, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2021. Detta medför att folkökningen skiljer sig från summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd ökade under 2021 med 8 379 personer till följd av händelser som har rapporterades under året men inträffat före 2021. Det var en historiskt mycket hög siffra och berodde till största del på att många invandringar registrerades efter att den slutliga befolkningsstatistiken för 2020 fastställts.

Födelsenetto (överskott och underskott) är differensen mellan antal levande födda och antal döda under året.

Invandringsnetto (överskott och underskott) är differensen mellan antalet invandringar och antalet utvandringar under året.

Utrikes född är en person som är bosatt i Sverige men är född i ett annat land.

Invandring avser en varaktig flyttning till Sverige från ett annat land, och som registreras i folkbokföringen. Asylsökande ingår inte i statistiken över invandrade förrän de har fått uppehållstillstånd och folkbokfört sig i Sverige.

Utvandring avser en varaktig flyttning från Sverige till ett annat land, och som registreras i folkbokföringen.

Asylsökande är en utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden.

Statistik om invandring – frågor och svar

Nästa publiceringstillfälle

2022-03-22 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Förfrågningar

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se