Till innehåll på sidan

Regionala befolkningsframskrivningar, 2021–2040

Folkmängden väntas öka mest i större län

Statistiknyhet från SCB 2021-06-03 9.30

I Sverige beräknas det år 2040 finnas drygt 11 miljoner invånare. Det är en ökning med drygt 900 000 eller 9 procent jämfört med 2020. Stockholms län beräknas öka mest fram till år 2040, medan Västernorrlands och Norrbottens län beräknas minska mest. Detta gäller både antalsmässigt och procentuellt.

SCB publicerar sedan år 2020 årligen en framskrivning av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Framskrivningen redovisas i Statistikdatabasen uppdelat på ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år under perioden 2021–2070. I rapporten fokuseras på perioden 2021–2040. Regionala befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat kommunala och statliga verksamheter, men även privata aktörer använder regionala befolkningsframskrivningar i sitt planeringsarbete.

Folkökningen ojämnt fördelad i riket

Stockholms län, som är det folkrikaste länet, beräknas öka mest fram till år 2040, både antalsmässigt och procentuellt. Folkmängden i Stockholms län beräknas öka med drygt 16 procent och Uppsala län beräknas öka nästan lika mycket, knappt 16 procent. Även i Hallands, Skåne och Västra Götalands län beräknas folkmängden öka mer procentuellt än i riket som helhet. I åtta län beräknas folkmängden minska fram till år 2040 och störst minskning väntas i Västernorrlands och Norrbottens län. I båda dessa län beräknas folkmängden minska med drygt 5 procent jämfört med idag.

Folkmängd 2020 och 2040 samt förändring i antal och procent i länen
LänFolkmängd
2020
Folkmängd
2040
Förändring
2020–2040
antal
Förändring
2020–2040
procent
Stockholm 2 392 000 2 786 300 394 400 16,5
Uppsala 388 400 449 700 61 300 15,8
Södermanland 299 400 321 600 22 200 7,4
Östergötland 467 200 506 300 39 100 8,4
Jönköping 365 000 388 200 23 200 6,4
Kronoberg 202 300 212 100 9 900 4,9
Kalmar 246 000 244 200 ‑1 800 ‑0,7
Gotland 60 100 63 300 3 200 5,3
Blekinge 159 100 155 700 ‑3 300 ‑2,1
Skåne 1 389 300 1 546 900 157 600 11,3
Halland 336 700 377 000 40 300 12
Västra Götaland 1 734 400 1 897 900 163 400 9,4
Värmland 282 900 279 400 ‑3 500 ‑1,2
Örebro 305 600 324 200 18 500 6,1
Västmanland 277 100 299 200 22 000 8
Dalarna 287 700 287 300 ‑400 ‑0,1
Gävleborg 287 500 283 300 ‑4 200 ‑1,5
Västernorrland 244 600 231 700 ‑12 800 ‑5,3
Jämtland 131 200 129 600 ‑1 500 ‑1,2
Västerbotten 273 200 282 500 9 400 3,4
Norrbotten 249 600 236 700 ‑12 900 ‑5,2
Sverige 10 379 300 11 303 300 924 000 8,9

Under 2010-talet var invandringen till Sverige hög. Det medförde att invandringsöverskottet hade störst betydelse för folkökningen i alla län mellan 2011 och 2020. De kommande åren förväntas migrationen till Sverige vara lägre, men invandringsöverskottet bidrar fortsatt till en folkökning i alla län. Sett till hela perioden 2021–2040 totalt är invandringsöverskottet fortsatt det största bidraget till den framtida folkökningen i de flesta länen. Det gäller för alla län utom Stockholms län, där det högre antalet födda än döda beräknas ha en något större betydelse, och Gotlands län, där den inrikes omflyttningen beräknas ha störst betydelse. 

I tretton län beräknas antalet avlidna överstiga antalet födda och i samma antal län beräknas fler lämna länet för att flytta till någon annan del av Sverige än vad som beräknas flytta till länet från övriga Sverige. Uppsala, Östergötlands, Skåne och Örebro län är de enda län där såväl födelseöverskott som inrikes och utrikes flyttningsöverskott beräknas bidra till folkökningen.

I de flesta län finns både kommuner som beräknas öka sin folkmängd och kommuner som beräknas minska fram till 2040. Undantaget är Uppsala län där folkmängden beräknas öka i alla kommuner i länet och Västernorrlands län där alla kommuner beräknas få en minskande folkmängd.

Andelen äldre ökar i alla län

Utmärkande för den framtida befolkningen är att andelen äldre i befolkningen ökar. Andelen 65 år och äldre ökar i samtliga län och i de flesta av kommunerna. Det är särskilt andelen 80 år och äldre som ökar, det gäller i alla län och kommuner. I hela riket beräknas 8 procent av folkmängden vara 80 år eller äldre år 2040, jämfört med 5 procent idag. Ökningen beror på att dödligheten minskar, men också på att de stora kullarna födda på 1940-talet passerar 80 års ålder de närmaste åren. Gotlands län och Kalmar län är de län där andelen 80 år och äldre förväntas vara högst år 2040, 11 procent. I Stockholms län förväntas den lägsta andelen äldre, drygt 6 procent. Detta kan jämföras med dagens andel på 7 procent i Gotland och Kalmar respektive 4 procent i Stockholm.

Förutsättningar för beräkningarna

De regionala befolkningsframskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. I beräkningarna tas ingen hänsyn till kommunernas planerade bostadsbyggande, etableringar av företag eller andra framtida mål och förutsättningar.

Befolkningsframskrivningar för alla län och kommuner tillgängliga på scb.se

I statistikdatabasen publiceras uppgifter om befolkningen; födda, döda, inrikes in- och utflyttade, immigranter och emigranter efter ålder och kön för varje år under perioden 2021–2070. Befolkningen redovisas även efter inrikes/utrikes födda, ålder och kön 2021–2070. I en rapport beskrivs utvecklingen i län och kommuner fram till år 2040.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd

Adress
SCB, Klostergatan 23
701 89 Örebro
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Alexandra Malm

Telefon
010-479 69 47
E-post
alexandra.malm@scb.se

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se