Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2021–2070

Drygt 2 miljoner fler invånare i Sverige om 50 år

Statistiknyhet från SCB 2021-04-28 9.30

Om 50 år beräknas folkmängden i Sverige att vara 12,6 miljoner. Det är 2,2 miljoner fler än 2020 och motsvarar en ökning med 22 procent. Det är en något långsammare ökning än de senaste 50 åren, sedan 1970 har befolkningen ökat med 28 procent.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Den publiceras uppdelat på ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år under perioden 2021–2070. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter. Vidare används statistiken som underlag till annan statistik hos SCB som beskriver framtiden i Sverige.

Vi blir allt äldre - både när vi får barn och när vi avlider

Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. År 2070 beräknas drygt 25 procent av befolkningen att vara under 25 år, drygt 25 procent 65 år och äldre och knappt 50 procent mellan 25 och 64 år. Jämfört med idag är det en högre andel i de äldre åldrarna, en lägre andel i åldrarna 25-64 år och en något lägre andel i de yngre åldrarna.

Befolkningen väntas att öka både för att fler föds än det avlider och för att fler invandrar än utvandrar. På lång sikt antas omkring 100 000 invandra varje år. Det är mer än under de senaste 50 åren, men ungefär som genomsnittet på 2000-talet. Antalet utvandrare väntas att öka och vara fler än tidigare år. År 2070 beräknas 32 000 fler invandra än utvandra.

Både kvinnor födda i Sverige och kvinnor födda utomlands väntas vara äldre när de får barn och i genomsnitt föda färre barn än idag. Dessutom minskar skillnaderna i barnafödande mellan utrikes och inrikes födda kvinnor.

Att antalet och andelen äldre i befolkningen ökar beror på att medellivslängden väntas att öka med knappt 6 år för kvinnor och med 7 år för män till år 2070. Det är ungefär ett års mindre ökning de kommande 50 åren än vad det varit de senaste 50 åren.

Den ålder som flest avlider i beräknas år 2070 att vara 93 år för kvinnor och 92 år för män. Förra året var vanligaste åldern 89 år för kvinnor och 87 år för män.

Definitioner och förklaringar

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället göra att förutsättning¬arna för framskrivningen förändras. 

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Den 3 juni publiceras befolkningsframskrivningar för regioner och kommuner.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se