Till innehåll på sidan

Sveriges framtida befolkning 2022–2070

Osäker framtid med anledning av invasionen av Ukraina

Statistiknyhet från SCB 2022-04-13 8.00

Sveriges folkmängd beräknas öka med knappt 900 000 personer fram till år 2040 och då vara 11,4 miljoner. Den framtida befolkningsutvecklingen är osäker, särskilt vad gäller asylinvandringen från Ukraina. Enligt olika scenarier om denna invandring beräknas befolkningen till mellan 11,4 och 12,1 miljoner år 2040.

SCB publicerar varje år en framskrivning av Sveriges befolkning. Den publiceras efter ålder, kön och inrikes/utrikes födda för varje år perioden 2022–2070. Befolkningsframskrivningar utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter. Statistiken används också som underlag till annan statistik hos SCB som beskriver framtiden i Sverige.

I befolkningsframskrivningarna görs en framskrivning av den folkbokförda befolkningen. Personer som får uppehållstillstånd i Sverige genom massflyktsdirektivet ska inte folkbokföras i Sverige och ingår därmed inte i denna framskrivning. Framskrivningen har därför kompletterats med fem olika scenarier av den framtida invandringen där också de som får uppehållstillstånd enligt direktivet ingår i beräkningarna. Beräkningarna är gjorda under perioden 14–18 mars.

Ökande andel äldre och fler utrikes födda i befolkningen

Sedan år 2000 har Sveriges befolkning ökat från 8,9 till knappt 10,5 miljoner personer. Det motsvarar en ökning på i genomsnitt 1 procent per år. De närmaste 10 åren beräknas befolkningen fortsatt att öka, men i en långsammare takt. År 2040 beräknas folkmängden att ha ökat med drygt 900 000 personer och vara nära 11,4 miljoner. Det motsvarar en genomsnittlig ökning på 0,5 procent per år.

I framskrivningen antas en fortsatt ökande livslängd och att fler invandrar än utvandrar. Antalet födda barn per kvinna antas minska de närmaste åren för att sedan öka och på längre sikt nå en högre nivå än 2021. Fler beräknas födas än avlida under hela framskrivningsperioden, fram till 2070.

En ökande livslängd leder till en åldrande befolkning och andelen 65 år och äldre beräknas öka. År 2021 var andelen 20 procent, år 2040 väntas den vara 23 procent och i slutet av framskrivningsperioden, år 2070, beräknas 26 procent vara 65 år eller äldre.

Fler invandrare än utvandrare leder till fler utrikes födda i befolkningen. År 2021 var 20 procent av Sveriges befolkning födda utomlands. Den andelen beräknas öka till 23 procent år 2040 och 24 procent år 2070.

Olika scenarier beskriver utvecklingen på kort och lång sikt

Invandringen är alltid svår att förutse och nu kanske svårare än någonsin. Det är osäkert hur många som kan komma att söka skydd i Sverige och få uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det är också mycket osäkert hur lång tid de kan behöva skydd, och vad som händer när direktivet upphör att gälla. I fem scenarierna görs antaganden med olika nivå på den asylrelaterade invandringen från Ukraina och eventuellt närliggande länder. I scenarierna antas också olika längd på konflikten, vilket kan få betydelse för hur många som stannar kvar i Sverige på längre sikt. De olika scenarierna är här numrerade från 1 till 5, men inget av de fem scenarierna ska ses som mer sannolikt än något annat.

Antaganden om invandring 2022–2026 i de fem scenarierna

Antaganden om invandring 2022–2026 i de fem scenarierna

I de första två scenarierna påverkas befolkningen endast under år 2022, och folkmängden beräknas till knappt 10,6 miljoner respektive drygt 10,7 miljoner år 2022. I det tredje scenariot ökar folkmängden till 11 miljoner fram till år 2023, men minskar under 2024 för att därefter vara något högre än enligt den officiella framskrivningen. År 2040 är befolkningen drygt 11,4 miljoner enligt scenario 3, 66 000 fler än enligt den officiella framskrivningen.

Scenario 4 och 5 har en tydlig påverkan på befolkningen även på längre sikt. I scenario 4 ökar folkmängden till drygt 11,6 miljoner år 2040, 280 000 fler än i den officiella framskrivningen. I scenario 5 ökar folkmängden till 12,1 miljoner år 2040. Enligt detta scenario beräknas en ökning med nära 1,7 miljoner personer fram till 2040, eller 750 000 fler jämfört med den officiella framskrivningen. I både scenario 4 och 5 antas en invandring under åren 2022–2026 och det är under dessa år som skillnaden gentemot den officiella framskrivningen ökar som mest. På grund av barnafödande påverkas befolkningen även på längre sikt.

Folkmängd 2000–2021 samt framskrivning 2022–2040 enligt SCB:s officiella framskrivning och enligt de fem scenarierna

Folkmängd 2000–2021 samt framskrivning 2022–2040 enligt SCB:s officiella framskrivning och enligt de fem scenariernag

Definitioner och förklaringar

Massflyktsdirektivet

Den 24 februari invaderade Ryssland Ukraina och den 4 mars aktiverades massflyktsdirektivet (direktiv 2001/55/EG), vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Enligt ett rättsligt ställningstagande från Migrationsverket gäller det till den 4 mars 2023. Den perioden bör förlängas med sex månader i taget om behovet av skydd kvarstår. Det innebär att personer som kommer till Sverige genom direktivet inte ska folkbokföras i Sverige.

Migrationsverket redovisar löpande statistik om hur många som sökt skydd enligt massflyktsdirektivet och de presenterade i ett pressmeddelande den 11 mars scenarier över hur många personer som kan komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni i år. I deras huvudscenario beräknas antalet till 76 000 personer och i deras högre scenario 212 000.

De fem scenarierna

 • Scenario 1:
  Invandring motsvarande Migrationsverkets huvudscenario under 2022, 76 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2023 och alla återvänder.
 • Scenario 2:
  Invandring motsvarande Migrationsverkets högre scenario under 2022, 212 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2023 och alla återvänder.
 • Scenario 3:
  Invandringen i detta scenario motsvarar Migrationsverkets högre scenario på kort sikt, men med en fortsatt invandring under hösten 2022 och under 2023, totalt 450 000 personer. Massflyktsdirektivet upphör att gälla under 2024 och de flesta återvänder. En mindre andel personer beräknas få uppehållstillstånd på grund av arbete och stanna kvar i Sverige.
 • Scenario 4:
  Invandring under åren 2022–2026, totalt 240 000 personer. Detta scenario kan motsvara en situation med ett mer långsiktigt skyddsbehov, längre än den treårsperiod som massflyktsdirektivet maximalt kan gälla. I scenariot beräknas att de personer som söker skydd enligt massflyktsdirektivet får uppehållstillstånd som flyktingar. I det här scenariot kan även flyktingar från andra länder i området komma att söka och få asyl i Sverige.
 • Scenario 5:
  Motsvarande scenario 4, med en invandring under perioden 2022–2026, men på en högre nivå, totalt 650 000 personer.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Den 25 maj publiceras befolkningsframskrivningar för regioner och kommuner.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Lena Lundkvist

Telefon
010-479 46 78
E-post
lena.lundkvist@scb.se

Karin Lundström

Telefon
010-479 41 87
E-post
karin.lundstrom@scb.se