Till innehåll på sidan

Födda och döda efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

Födda och döda 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-4.1.png

Födda efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-4.2.png

Döda efter kön och födelseland 1970–2021 samt framskrivning 2022–2070

22-4.3.png

Kommentarer

Antalet födda har varierat kraftigt mellan åren. Det beror dels på att det under vissa perioder är fler och vissa perioder färre kvinnor i fertil ålder. Det beror också på att kvinnor och män anpassar sitt barnafödande med hänsyn till vad som varit optimalt ur ekonomisk eller praktisk synvinkel. Under 1990-tals-krisen valde många att studera vidare och antalet födda barn minskade. Den närmaste framtiden beräknas antalet födda öka något. Det beror på att kvinnor i de stora kullarna födda 1990–1992 kommer upp i de mest barnafödande åldrarna.

I takt med att det finns allt fler utrikes födda i Sverige ökar antalet barn med en utrikes född mamma. Under 1970-talet hade drygt 10 procent av de nyfödda barnen en utrikes född mamma. Andelen har ökat och 2021 har 30 procent av de nyfödda barnen en utrikes född mamma. Andelen är kvar på denna nivå fram till mitten av 2040-talet. Mot slutet av framskrivningsperioden antas drygt en fjärdedel av de födda barnen ha en mamma född utomlands.

Det föds fler pojkar än flickor och i framskrivningen räknar vi med att det föds 106 pojkar på 100 flickor. Det är samma relation mellan könen som medelvärdet för perioden 1960–2016.

Fram till slutet av 1990-talet avled det fler män än kvinnor i Sverige, men sedan vände det och fler kvinnor än män avled. Det kan förklaras av att dödligheten minskat mer för männen än för kvinnorna. Men 2020 och 2021 var undantag, då något fler män än kvinnor avled. Antalet avlidna har länge varit ungefär 90 000 per år, men 2020 var det 98 000. När de stora kullarna födda på 1940-talet blir allt äldre kommer antalet avlidna att öka.

Tidigare har det inte funnits många utrikes födda i de äldre åldrarna och antalet avlidna som är födda utomlands har varit relativt få. De flesta som invandrar är i 20‒30 års ålder. När de åldras kommer också antalet avlidna som är födda utomlands att öka. År 1970 var ett fåtal procent av de som avled födda utomlands och år 2021 var det 14 procent. År 2070 beräknas drygt en fjärdedel av de som avlider vara födda utomlands.

På kort sikt kan framskrivningen ses som en befolkningsprognos. På längre sikt ska framskrivningen ses som just en framskrivning av befolkningen, om det beteende och de trender som vi idag kan se fortsätter i framtiden. Dessutom antas att de regelverk som gäller i dag fortsätter att gälla under hela framskrivningsperioden. Redan på kort sikt kan förändringar i samhället eller i omvärlden göra att förutsättning­arna för framskrivningen förändras.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-04-13

Har du frågor om statistiken?