Till innehåll på sidan

Vanliga frågor om Hyror i bostadslägenheter

Vilken statistik redovisas?

Hyresnivåer och hyresförändringar i lägenheter som är upplåtna med hyresrätt. Statistiken är uppdelad efter region, byggår, antal rum och ägarkategori.

Hyresnivåerna redovisas på kommunnivå samt för stadsdelsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. För några större kommuner samt stadsområden i Stockholm redovisas hyran uppdelat efter byggår och antal rum. För storstadsområden och kommungrupper redovisas uppgifterna efter byggår, antal rum och ägarkategori.

Hyresförändringen redovisas efter storstadsområden och kommungrupper, byggår, antal rum och ägarkategori.

I urvalet ingår inte specialbostäder och vissa andra typer av lägenheter. Mer information om statistiken finns i dokumentationen för undersökningen som ligger på produktsidan Hyror i bostadslägenheter under rubriken Dokumentation.

Hur många lägenheter är representerade i undersökningen?

Mellan 15 500 och 16 000 lägenheter ingår i urvalet varje år. Urvalet består till ungefär lika delar av lägenheter som ägs av privata respektive allmännyttiga fastighetsägare.

Var finns statistiken?

Från och med år 2016 redovisas all statistik i statistikdatabasen. Den finns på Hyror i bostadslägenheter under rubriken Tabeller i statistikdatabasen.

Statistik för år 2015 och tidigare finns dels i statistikdatabasen, dels i publikationer som finns under rubriken Rapporter på produktsidan. Statistik för år 2015 finns i statistikdatabasen och i 2014 års publikation.

Var finns uppgifter på län- och kommunnivå för år 2015 och tidigare?

Hyresuppgifter för län och ett urval av större kommuner för år 2015 och tidigare finns i publikationer som kan hittas under rubriken Rapporter på produktsidan Hyror i bostadslägenheter. För Stockholm, Göteborg och Malmö kommuner redovisas statistiken efter värdeår och lägenhetstyp. I senaste publikationen (Hyror i bostadslägenheter 2014) finns dessa uppgifter i tabellerna 12,13 och 14 på sidan 29–33.

Varför finns inte statistik för samtliga kommuner/stadsdelar?

Vissa skattningar redovisas inte på grund av för stor osäkerhet. Det resulterar vanligtvis i att några kommuner och ett par stadsdelsområden inte kan redovisas.

Hur stort är bortfallet i undersökningen?

Bortfallet varierar från år till år. Bortfallet för respektive år finns i dokumentation om Statistiken kvalitet som kan hittas under rubriken Dokumentation på produktsidan Hyror i bostadslägenheter.

Vad menas med ± tecknet i statistiken?

Eftersom undersökningen är baserad på ett urval av hyresrätter och inte samtliga hyresrätter i Sverige betyder det att siffrorna som presenteras endast är skattningar, med tillhörande osäkerhet. Ett sätt att visa osäkerheten hos en skattning är med en felmarginal som kallas konfidensintervall. ± tecknet skapar just ett sådant intervall runt skattningen och visar med 95 procents sannolikhet att medelvärdet för samtliga hyresrätter befinner sig inom intervallet. Ju större intervall desto större osäkerhet.

Finns det ingen statistik på lokalhyror hos SCB?

Det finns inga prisuppgifter i kronor för lokalhyror, däremot ingår lokalhyror i en underkategori av Producentprisindex för tjänster (TPI). Indexserien kan användas för att se prisutvecklingen av tjänster avseende uthyrning och förvaltning av lokaler. Gör egna tabelluttag under produktgrupp 68.2A-E för SPIN 2015.