Till innehåll på sidan

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2021

Norska ägandet av svenska fritidshus störst

Statistiknyhet från SCB 2022-03-24 8.00

I Sverige ägdes 38 152 fritidshus av utländska ägare år 2021 vilket är en marginell ökning jämfört med året innan. Av det utländska ägandet står norrmännen för den största andelen (33 procent). Därefter följer tyskar (28 procent) och danskar (26 procent).

Utländskt ägande av fritidshus:

Det norska ägandet störst

Det norska ägandet är fortfarande störst med totalt 12 598 fritidshus följt av tyska ägare med 10 508 och danskarna med 10 076 fritidshus.

Störst andel utlandsägda fritidshus i Kronoberg och Värmland

De regionala skillnaderna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andel utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 38 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland däremot uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 846), Värmland (6 549), Kronoberg (4 533) och Skåne (3 402). Favoritlän för norska ägare är Västra Götaland, för danskarna är det Kronoberg och Skåne, för tyskarna Kalmar medan holländarna föredrar Värmland.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2021 samt därav utländska ägare efter land
LänTotalt antal fritidshus ägda av fysiska personerDärav med ägare från Andel utlandsägda fritidshus
  DanmarkNorgeTysklandNederländernaÖvriga länderOkänt landSumma 
Stockholm 73 660 13 18 66 9 116 12 234 0,3
Uppsala 17 991 1 5 9 4 28 9 56 0,3
Södermanland 20 260 4 4 53 4 35 14 114 0,6
Östergötland 23 136 70 7 215 32 50 19 393 1,7
Jönköping 13 644 874 10 795 70 91 28 1 868 13,7
Kronoberg 11 998 2 935 13 1 335 85 114 51 4 533 37,8
Kalmar 31 942 547 41 2 083 128 154 74 3 027 9,5
Gotland 12 453 0 14 38 3 26 4 85 0,7
Blekinge 13 379 895 12 467 22 63 25 1 484 11,1
Skåne 44 216 2 425 92 589 37 189 70 3 402 7,7
Halland 24 977 1 123 33 458 18 57 24 1 713 6,9
Västra Götaland 77 713 503 5 194 1 556 129 326 138 7 846 10,1
Värmland 27 278 407 3 988 1 282 505 234 133 6 549 24,0
Örebro 14 730 38 22 235 48 44 21 408 2,8
Västmanland 9 661 1 4 10 1 18 3 37 0,4
Dalarna 45 218 132 352 365 89 154 26 1 118 2,5
Gävleborg 27 818 9 21 125 26 88 26 295 1,1
Västernorrland 25 223 12 50 224 35 139 46 506 2,0
Jämtland 32 213 40 1 476 238 64 125 33 1 976 6,1
Västerbotten 33 133 37 780 221 22 270 50 1 380 4,2
Norrbotten 29 729 10 462 144 17 455 40 1 128 3,8
Totalt 610 372 10 076 12 598 10 508 1 348 2 776 846 38 152 6,3

Utlandssvenskars ägande av fritidshus:

Totalt finns det 13 169 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare boende utomlands, en minskning med 300 stycken jämfört med 2020. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 881 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 570, Storbritannien och Nordirland 1 161, USA 1 111, Schweiz 1 109 och Danmark med 1 006 fritidshus.

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 558), Skåne (1 930) och Stockholms län (1 629).

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2021 samt därav utlandssvenska ägare efter land
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med svenska ägare boende i   Andel ägda av utlandssvenskar
    Norge Schweiz Storbritannien och Nordirland Tyskland USA Danmark Övriga länder Summa  
Stockholm 73 660 80 195 190 160 212 34 758 1 629 2,2
Uppsala 17 991 13 18 17 12 36 3 112 211 1,2
Södermanland 20 260 18 19 44 59 43 6 140 329 1,6
Östergötland 23 136 44 42 34 53 30 16 151 370 1,6
Jönköping 13 644 18 22 18 61 15 56 85 275 2,0
Kronoberg 11 998 18 19 15 77 13 139 54 335 2,8
Kalmar 31 942 60 64 39 118 47 56 197 581 1,8
Gotland 12 453 25 14 14 21 20 6 91 191 1,5
Blekinge 13 379 28 30 20 50 28 83 76 315 2,4
Skåne 44 216 129 234 239 269 164 307 588 1 930 4,4
Halland 24 977 86 60 49 88 65 82 199 629 2,5
Västra Götaland 77 713 1 009 179 207 248 168 83 664 2 558 3,3
Värmland 27 278 607 39 40 73 36 41 150 986 3,6
Örebro 14 730 39 11 21 44 19 9 68 211 1,4
Västmanland 9 661 20 10 17 11 10 3 76 147 1,5
Dalarna 45 218 177 57 56 56 61 23 206 636 1,4
Gävleborg 27 818 62 28 41 40 35 9 129 344 1,2
Västernorrland 25 223 53 15 29 42 35 9 136 319 1,3
Jämtland 32 213 178 20 31 24 30 19 119 421 1,3
Västerbotten 33 133 123 23 24 36 24 13 119 362 1,1
Norrbotten 29 729 94 10 16 28 20 9 213 390 1,3
Totalt 610 372 2 881 1 109 1 161 1 570 1 111 1 006 4 331 13 169 2,2

Definitioner och förklaringar

I denna statistiknyhet definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113), Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Nyheter fr.o.m. 2019 års publicering av fritidshus

En typkod har lagts till. Det är Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113). 

Alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) betraktas nu som fritidshus. 

För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt. Fr.o.m. 2019 räknas endast de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts. 

De förändringar som gjorts resulterar i drygt 24 000 fler fritidshus för år 2019 jämfört med den tidigare använda metoden. 

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2021 (FTR 2021) och avser läget 2021-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se