Till innehåll på sidan

Priser för nyproducerade bostäder 2020

Priserna för nyproducerade flerbostadshus högre än föregående år

Statistiknyhet från SCB 2021-11-18 9.30

Priset för nyproducerade bostäder, det vill säga den kostnad byggherren betalar, var högre 2020 jämfört med 2019 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

Enligt Byggnadsprisindex (BPI) ökade priset på byggnation med drygt 5 procent för flerbostadshus, och drygt 11 procent för gruppbyggda småhus år 2020 jämfört med 2019. Föregående år var ökningen drygt 5 procent för flerbostadshus och en minskning med 2 procent för gruppbyggda småhus. Byggnadsprisindex mäter prisutvecklingen där skillnader i kvalitet är borträknade.

Högsta totala produktionspriset i Stor-Stockholm

I riket som helhet var det genomsnittliga totala produktionspriset år 2020 45 859 kr per kvadratmeter lägenhetsarea i flerbostadshus. Det totala produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 56 760 kr. Lägst var det i norra Sverige med 37 151 kr.

För gruppbyggda småhus låg det totala produktionspriset i riket som helhet på i genomsnitt 36 166 kr per kvadratmeter bostadsarea. Produktionspriset var högst i Stor-Stockholm med 45 281 kr, och lägst i länsregion 2 (mittersta Sverige) med 31 165 kr.

Högre totalt produktionspris för bostadsrätter

Det totala produktionspriset per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt är högre, knappt 43 procent, jämfört med hus upplåtna med hyresrätt (55 548 kr respektive 38 925 kr). Högre markpris för bostadsrätter förklarar en stor del av skillnaden.

För riket uppgick markpriset år 2020 i genomsnitt till 8 906 kr per kvadratmeter lägenhetsarea för flerbostadshus. För bostadsrätter var markpriset 14 158 kr per kvadratmeter lägenhetsarea, medan den för hyresrätter var 5 147 kr.

Genom att de nyproducerade bostäderna varierar i antal och utförande mellan åren kan det vara svårt att göra relevanta jämförelser över tid. Årets resultat pekar dock på att priserna för flerbostadshus är högre och för gruppbyggda småhus lägre, men att mönstret liknar tidigare år vad gäller skillnader mellan bostads- och hyresrätter.

Tekniska variabler

Materialet i flerbostadshusens stommar är till en övervägande del betong. 80 procent av flerbostadshusen byggs med betongstomme och 19 procent byggs med trästomme. Statistik för tekniska variabler finns från 1995 och framåt och avser hela riket. Tabellerna återfinns i Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.

Definitioner och förklaringar

Produktionspris utgör det totala priset för bostadsprojektet, det vill säga summan av byggnadspriset och markpriset inklusive moms och eventuell vinst eller förlust. Produktionspriset motsvarar försäljningspriset för objektet. Försäljningspriset baseras på anbud/kontraktssummor eller byggherrens beräkningar. Avdrag för eventuella bidrag har inte gjorts.

Med gruppbyggda småhus avses småhus som ska försäljas eller upplåtas med hyresrätt eller bostadsrätt.

Som bostadsarea räknas (med vissa inskränkningar) area ovan mark i lägenhet. Arean begränsas av färdigställda insidor av de väggar som omsluter varje lägenhet. I arean inräknas köksskåp, garderober och liknande.

Med lokallägenhetsarean avses den uthyrningsbara lokalarean (LOA-h).

Lägenhetsarea är summan av bostadsarea och lokallägenhetsarea.

För att mäta kostnadsutvecklingen med skillnader i kvalitet, utförande och läge eliminerade så långt det är möjligt rekommenderas Byggnadsprisindex, BPI.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Tommy Lindkvist

Telefon
010-479 47 26
E-post
tommy.lindkvist@scb.se

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se