Till innehåll på sidan

Utländskt ägande och utlandssvenskars ägande av fritidshus i Sverige 2019

Det norska ägandet av fritidshus fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB 2020-03-25 9.30

I Sverige ägdes 37 740 fritidshus av utländska ägare år 2019. Det är en liten ökning jämfört med året innan. Av de länder med störst ägande fortsätter det norska ägandet av fritidshus att öka. Störst ökning av fritidshus i Sverige på 17 procent har utlandssvenskar boende i Portugal.

Ny metod för att mäta antal fritidshus

SCB har förändrat sin metod för att ta fram antal fritidshus i landet. Detta metodbyte påverkar det totala antalet fritidshus men även antal utlandsägda fritidshus och antalet fritidshus ägda av utlandssvenskar. För mer information, se under ”Definitioner och förklaringar”.

Utländskt ägande av fritidshus:

Norska ägandet fortsätter att öka

Av de länder som står för det största ägandet av fritidshus i Sverige var det bara det norska ägandet som ökade signifikant 2019. Ökningen låg på 177 fritidshus. Det danska ägandet fortsatte däremot att minska för sjunde året i rad och hamnade på 198 hus. Antal fritidshus med ägare från Tyskland ökade marginellt medan antalet ägare från Nederländerna minskade något. I och med 2019 års minskning har det nederländska fritidshusägandet minskat sex år i rad. Gruppen övriga länder ökade något 2019, och mest ökade fritidshus med ägare från Schweiz med 25 stycken.

Det norska ägandet störst

Det norska ägandet är klart störst och man fortsätter dra ifrån övriga länder. Ägare från Norge äger nu 12 416 stycken fritidshus i Sverige. Antalet fritidshus med danska ägare är 10 386 och med tyska 10 140 fritidshus. 87 procent av de utlandsägda fritidshusen kommer från dessa tre länder. Därefter följer ägare från Nederländerna som äger 1 342 hus. Flest fritidshus i gruppen övriga länder har ägare från Schweiz, Storbritannien och Finland med 529, 456 respektive 402 fritidshus.

Tyskar först – norrmän nu

Om man jämför utvecklingen av de utlandsägda fritidshusen för de tre dominerande länderna Norge, Danmark och Tyskland sedan år 2000 skiljer den sig åt.

Sedan år 2000 har ägare från Norge ökat med knappt 9 800 fritidshus (384 procent), ägare från Danmark med drygt 5 800 fritidshus (132 procent) medan ägare från Tyskland endast ökat med cirka 1 000 fritidshus (11 procent. Det beror på att ägare från Tyskland var de första som började köpa fritidshus i Sverige och hade ett stort innehav redan år 2000.

38 procent utlandsägt i Kronoberg

De regionala variationerna av det utländska ägandet av fritidshus är stora. Andelen utländskt ägande är störst i Kronoberg och Värmland med 38 respektive 24 procent av det totala fritidshusbeståndet. I 12 län understiger det utländska ägandet 5 procent och i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Gotland och Västmanland uppgår det utländska ägandet till mindre än 1 procent av beståndet.

Olika favoritlän

Största antalet utlandsägda fritidshus återfinns i Västra Götaland (7 702), Värmland (6 422), Kronoberg (4 571) och Skåne (3 511). Favoritlän för norska ägare är Västra Götaland, för danskarna är det Kronoberg och Kalmar, för tyskarna Kalmar medan holländarna föredrar Värmland. De största minskningarna av utländska fritidshusägare 2019 har skett i Skåne och Kronoberg medan de största ökningarna har skett i Västra Götaland, Västerbotten och Norrbotten

6 av 10 fritidshus utlandsägda i Markaryd

I 19 av Sveriges kommuner är minst en tredjedel av det totala fritidshusbeståndet utlandsägt. Störst andel utlandsägda hus finns i Markaryd med 57 procent och i Tingsryd, Eda, Älmhult, Munkfors och Uppvidinge med 45 – 47 procent.

De sex kommuner med antalsmässigt flest utlandsägda fritidshus är Strömstad, Tanum, Åre, Torsby, Ljungby och Årjäng. Det är endast i dessa kommuner de utlandsägda fritidshusen överstiger 1 000 stycken och flest finns i Strömstad med 1 602 fritidshus. I 11 kommuner finns inga utlandsägda fritidshus alls.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2019 samt därav utländska ägare efter land
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med ägare från   Andel utlandsägda fritidshus
    Danmark Norge Tyskland Nederländerna Övriga länder Okänt land Summa  
Stockholm 72 949 14 15 64 5 107 17 222 0,3
Uppsala 18 112 1 4 12 4 28 8 57 0,3
Södermanland 20 192 4 4 48 5 35 13 109 0,5
Östergötland 23 088 70 9 218 31 52 22 402 1,7
Jönköping 13 807 911 10 776 68 87 30 1 882 13,6
Kronoberg 11 978 2 999 14 1 300 87 120 51 4 571 38,2
Kalmar 31 446 563 36 2 003 116 138 81 2 937 9,3
Gotland 12 137 0 14 39 4 24 6 87 0,7
Blekinge 13 296 911 12 460 22 60 24 1 489 11,2
Skåne 44 629 2 516 90 593 40 197 75 3 511 7,9
Halland 25 155 1 165 37 466 17 62 27 1 774 7,1
Västra Götaland 77 620 535 5 030 1 562 130 286 159 7 702 9,9
Värmland 27 246 411 3 976 1 191 522 202 120 6 422 23,6
Örebro 14 854 37 25 226 54 44 16 402 2,7
Västmanland 9 725 1 5 10 3 17 5 41 0,4
Dalarna 44 764 133 374 350 84 134 27 1 102 2,5
Gävleborg 27 640 8 23 118 26 83 32 290 1,0
Västernorrland 25 023 13 55 176 32 138 39 453 1,8
Jämtland 31 577 44 1 448 223 51 115 28 1 909 6,0
Västerbotten 32 471 39 779 195 24 242 42 1 321 4,1
Norrbotten 29 211 11 456 110 17 420 43 1 057 3,6
Totalt 606 920 10 386 12 416 10 140 1 342 2 591 865 37 740 6,2

Ytterligare uppgifter om utländskt ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Utlandssvenskars ägande av fritidshus:

Portugal och USA ökar

Totalt finns det 13 249 fritidshus belägna i Sverige med svenska ägare boende utomlands, en liten ökning jämfört med 2018. Svenskar bosatta i Norge äger flest fritidshus i Sverige, 2 833 stycken. Därefter följer ägare bosatta i Tyskland med 1 604, Storbritannien med 1 261, Schweiz med 1 113 och Danmark med 1 001 fritidshus.

Den största ökningen svarar svenskar bosatta i Portugal och USA för. År 2019 var ökningen för svenska ägare bosatta i Portugal 102 fritidshus vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Även fritidshus ägda av svenskar bosatta i USA ökade 2019 jämfört med 2018. Ökningen var 101 fritidshus, motsvarande 12 procent.

Utlandssvenskarna äger flest fritidshus i Västra Götaland, Skåne och Stockholm

Vanligast är det att utlandssvenskarna äger fritidshus i Västra Götaland (2 553), Skåne (1 939) och Stockholms län (1 661).

Det finns 29 kommuner där 100 eller fler fritidshus ägs av utlandssvenskar. Flest i Värmdö kommun med 460 stycken. Därefter följer Norrtälje kommun, 394, Tanum med 383 och Båstad med 327 fritidshus.

Antal fritidshus ägda av fysiska personer 2019 samt därav utlandssvenska ägare efter land
Län Totalt antal fritidshus ägda av fysiska personer Därav med svenska ägare boende i   Andel ägda av utlandssvenskar
    Norge Schweiz Storbritannien och Nordirland Tyskland Danmark Övriga länder Okänt land Summa  
Stockholm 72 949 81 203 218 167 31 961 0 1 661 2,3
Uppsala 18 112 13 11 26 11 7 132 1 201 1,1
Södermanland 20 192 17 22 47 66 6 176 1 335 1,7
Östergötland 23 088 46 40 40 50 17 181 0 374 1,6
Jönköping 13 807 19 21 22 64 55 107 0 288 2,1
Kronoberg 11 978 15 12 16 71 150 72 0 336 2,8
Kalmar 31 446 64 53 49 131 61 243 4 605 1,9
Gotland 12 137 30 16 22 24 4 102 0 198 1,6
Blekinge 13 296 26 30 21 45 72 109 0 303 2,3
Skåne 44 629 119 240 252 275 299 749 5 1 939 4,3
Halland 25 155 76 65 47 93 80 277 1 639 2,5
Västra Götaland 77 620 985 189 217 241 79 839 3 2 553 3,3
Värmland 27 246 616 42 30 74 35 181 1 979 3,6
Örebro 14 854 35 10 23 45 13 93 0 219 1,5
Västmanland 9 725 19 11 21 14 2 99 1 167 1,7
Dalarna 44 764 174 57 72 59 29 253 2 646 1,4
Gävleborg 27 640 61 29 43 36 10 163 1 343 1,2
Västernorrland 25 023 47 16 30 46 12 167 2 320 1,3
Jämtland 31 577 179 23 28 24 14 154 0 422 1,3
Västerbotten 32 471 121 16 19 38 17 145 1 357 1,1
Norrbotten 29 211 90 7 18 30 8 210 1 364 1,2
Totalt 606 920 2 833 1 113 1 261 1 604 1 001 5 413 24 13 249 2,2

Ytterligare uppgifter om utlandssvenskars ägande och redovisning på kommunnivå kan tas fram efter beställning på uppdragsbasis.

Definitioner och förklaringar

I denna statistiknyhet definieras fritidshus som värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113), Småhus på lantbruk, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).

Nyheter fr.o.m. 2019 års publicering av fritidshus

En typkod har lagts till. Det är Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kronor (typkod 113).

Alla värderingsenheter Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) betraktas nu som fritidshus.

För lantbruksenheter krävs också att lantbruket ej är aktivt. Fr.o.m. 2019 räknas endast de med lantbruksrelaterade näringslivskoder som aktiva lantbruk vilket innebär att färre lantbruksenheter utesluts.

De förändringar som gjorts resulterar i drygt 24 000 fler fritidshus för år 2019 jämfört med den tidigare använda metoden.

SCB kommer att publicera nya tidsserier enligt den nya definitionen senare i vår då jämförelser kan göras för längre tidsperioder.

Utländskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress och inte har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen.

Utlandssvenskt ägande innebär att den deklarationsansvarige taxerade ägaren inte har en svensk adress men har svenskt personnummer. Det land som redovisas är ägarens adressland och det är bara fysiska personer som ingår i undersökningen. 

Uppgifterna är hämtade från Fastighetstaxeringsregistret 2019 (FTR 2019) och avser läget 2019-01-01. SCB erhåller FTR från Skatteverket.

Redovisningsobjekt är värderingsenheter/taxeringsenheter. Värderingsenheter/taxeringsenheter i FTR definieras som vad som värderas/taxeras för sig och består i allmänhet av en fastighet med tomt och byggnad.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se