Till innehåll på sidan

Area för bostäder och lokaler enligt fastighetstaxeringen 2018

Endast uppgifter för skattepliktiga taxeringsenheter med uppgift om taxeringsvärde för byggnad redovisas

 BostadsareaBiutrymmesareaLokalareaByggnadsarea
 (1 000 kvm)(1 000 kvm)(1 000 kvm)(1 000 kvm)
Totalt småhus, hyreshus, industrier och ekonomibyggnader
477 618 84 680 232 209 100 403
därav
       
Småhus (typkod 220,223,225,230)
267 587 77 287 . .
Småhus på lantbruk (typkod 120)
32 113 7 393 . .
177 917 . 98 899 .
Industrier (typkod 420-433)
. . 133 310 .
Ekonomibyggnader på lantbruk (typkod 110-121)
. .   100 403

1) Hyreshus omfattar flerbostadshus (hyres- och bostadsrätt) samt olika typer av lokalhus.

Definitioner och förklaringar

Bostads-, biutrymmes- och lokalarea enligt svensk standard (SIS 021053).

För vissa industrier avser uppgiften om area bruttoarea enligt SIS 021053.

För ekonomibyggnader redovisas byggnadsarea, dvs byggnadens area på marken.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-12-13

Har du frågor om statistiken?

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se