Till innehåll på sidan

Beskrivning av Fastighetstaxeringar och Fastighetstaxeringsregistret (FTR)

Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt 6:e och 11:e kapitlen fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) i uppdrag att upprätta och publicera redogörelser över utfallet av den allmänna, förenklade och särskilda fastighetstaxeringen. För detta ändamål framställs ett fastighetstaxeringsregister vid SCB. Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och ska som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd.

Fastighetstaxeringsstatistik har publicerats i serien Sveriges officiella statistik (SOS) sedan 1970.

Huvudindelningen i fastighetstaxeringarna är typ av taxeringsenhet:

  1. Lantbruksenheter
  2. Småhusenheter
  3. Hyreshusenheter
  4. Industrienheter
  5. Ägarlägenhetsenheter
  6. Täktenheter
  7. Elproduktionsenheter
  8. Specialenheter

Redovisningen görs med underindelning på typkoder.

Alla fastigheter är skattepliktiga med undantag av specialbyggnader (special­enheter). Principen för undantagen från skatteplikt kan mycket grovt sägas vara att fastigheternas användning i någon mening anses vara för samhällsnyttiga ändamål. Undantagen anges i 3 kapitlet i Fastighets­taxerings­lagen.

Skattefri fastighet ska inte åsättas något taxeringsvärde.

Innehåll

Fastighetstaxeringsregistret innehåller för de skattepliktiga fastigheterna flera hundra variabler. Några exempel på variabler för några fastighetstyper beskrivs nedan.

 Näringsgren

Ägarkategori

Alla (inkl. ej skattepliktiga

Markareal

Alla (inkl. ej skattepliktiga

Taxeringsvärden för mark och byggnader

Alla (inkl. ej skattepliktiga

Bostadsarea och biarea

Småhusenheter

Ålder

Småhusenheter, Hyreshusenheter, Industrienheter

Standard

Småhusenheter

Typ av byggnad

Småhusenheter, Industrienheter

Värdefaktorer för skog, åker etc.

Lantbruksenheter

Bostadsarea

Hyreshusenheter

Lokalarea

Hyreshusenheter

Skräddarsydd statistik

Statistik finns publicerad på SCB:s hemsida, men finns inte den statistik som du behöver kan specialbearbetningar av olika slag göras.

Vill du veta mer om fastighetstaxeringar kan du kontakta Magnus Walestad på 010-479 44 18 eller byggande.bebyggelse@scb.se.