Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus 2019

8 900 lediga lägenheter i september

Statistiknyhet från SCB 2020-01-23 9.30

Den första september 2019 var drygt 26 000 hyreslägenheter outhyrda. 8 900 av dem var lediga för omedelbar uthyrning. Det är 0,6 procent av samtliga hyreslägenheter i landet.

2019 var drygt 14 400 lägenheter outhyrda på grund av reparation eller ombyggnad. Det var den vanligaste orsaken till att en lägenhet var outhyrd.

Outhyrda bostadslägenheter åren 2008 – 2019
Orsak 1:a september
 2008200920112013201520172019
Lediga till uthyrning 18 590 24 951 16 128 13 648 6 794 6 406 8 899
Under reparation eller ombyggnad 5 583 6 257 8 573 10 078 11 664 9 969 14 397
Utrymda p.g.a. förestående rivning 340 647 903 768 248 596 825
Outhyrda av annan orsak 1 899 2 082 1 803 1 708 2 567 1 914 2 037
Outhyrda totalt 26 412 33 937 27 407 26 202 21 273 18 885 26 158

Antalet lediga lägenheter för omedelbar uthyrning har minskat sedan slutet av 1990-talet. Den högsta noteringen gjordes 1998, då drygt 62 000 lägenheter var lediga. Därefter har antalet totalt outhyrda och lediga lägenheter minskat kraftigt för att år 2017, då statistiken publicerades senast, vara på den lägsta nivån sedan 1990.

År 2019 har både antalet totalt outhyrda lägenheter och antalet lediga lägenheter ökat jämfört med 2017, med cirka 7 300 respektive 2 500 lägenheter. Antalet lediga lägenheter 2019 är dock fortfarande en av de lägsta sett över tid.

Fördelningen av antalet lediga lägenheter skiljer sig åt regionalt. 72 procent av de lägenheter som är lediga för uthyrning finns i kommuner med färre än 75 000 invånare. Motsvarande siffra för storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) är 14 procent.

Antal outhyrda lägenheter och därav lediga till uthyrning i flerbostadshus 1979 – 2019

Diagram: Antal outhyrda lägenheter och därav lediga till uthyrning i flerbostadshus 1979 – 2019

Definitioner och förklaringar

Undersökningen baseras på samtliga ordinära lägenheter i allmännyttiga bostadsföretag, samt ett urval av lägenheter upplåtna med hyresrätt i privatägda flerbostadshus. Specialbostäder som exempelvis bostäder för äldre eller studentbostäder ingår inte i undersökningen.

Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Malin Sundberg

Telefon
010-479 41 62
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Åsa Törlén

Telefon
010-479 41 47
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se