Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda, avhopp 2014–2018

Drygt var femte folkvald hoppade av från kommunfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2019-01-16 9.30

Avhoppen från folkvalda församlingar fortsatte att öka under föregående mandatperiod, störst är ökningen i landstingsfullmäktige. Ökningen av avhopp är större bland män än bland kvinnor. Unga folkvalda i kommun- och landstingsfullmäktige hoppar av mest.

Nu publicerar SCB statistik om avhopp bland folkvalda kandidater under föregående mandatperiod (2014–2018). Andelen avhopp var de största under de fyra mandatperioder SCB har studerat detta. Att hoppa av var vanligast bland folkvalda ledamöter i kommunfullmäktige av vilka 22 procent lämnade sitt uppdrag i fullmäktige innan mandatperiodens slut. Jämfört med föregående mandatperiod ökade dock avhoppen mest bland ledamöter i landstingsfullmäktige. Där var andelen avhopp 19 procent, en ökning med nära 5 procentenheter. Det är framförallt i kommun- och landstingsfullmäktige som andelen avhopp har ökat. Däremot var ökningen av avhopp bland riksdagens ledamöter marginell, liksom föregående mandatperiod hoppade 10 procent av under mandatperioden.

Avhopp bland folkvalda politiker under mandatperioder 2002–2006 – 2014–2018. Andelar (%)

Det finns skillnader mellan att vara riksdagsledamot och att vara folkvald i en kommun eller ett landsting. Endast några procent av kommun- och landstingspolitikerna är hel- eller deltidsarvoderade. Det innebär att den stora merparten av de folkvalda är fritidspolitiker och erhåller ett arvode som understiger motsvarande en 30-procentig tjänst. Samtliga riksdagsledamöter har däremot ett grundarvode som kan jämställas med en heltidsanställning. Vidare kan fullmäktigarbete i kommuner och landsting vara förlagt på tider som kan vara svåra att förena med arbets- och privatliv. Enligt kommunallagen ska personen vara folkbokförd i den kommun eller det landsting där den sitter i fullmäktige, och en eventuell flytt till en annan del av landet innebär att ledamoten måste lämna sitt uppdrag.

Avhoppen ökar mer bland män

Bland valda till landstingsfullmäktige var andelen avhopp bland män för första gången större än bland kvinnor. Även bland valda till riksdagen var avhoppen större bland män än bland kvinnor. Bland kvinnor valda till riksdagen minskade avhoppen något jämfört med avhoppen under 2010-2014. Att hoppa av från kommunfullmäktige är fortfarande vanligare bland kvinnor, men ökningen av avhopp är även där större bland män än bland kvinnor, dock marginellt.

Avhopp bland folkvalda politiker efter kön under mandatperioder 2002–2006 – 2014–2018. Andelar (%)

Unga hoppar i större utsträckning av från landstings- och kommunfullmäktige

Det finns betydande skillnader mellan olika åldersgrupper när det gäller avhopp från folkvalda församlingar. Bland unga (18–29 år) som valts in till landstings- och kommunfullmäktige är det vanligare att hoppa av uppdraget än bland äldre. Bland unga folkvalda i landstings- och kommunfullmäktige hoppade närmare fyra av tio av uppdraget innan mandatperioden var slut. I riksdagen är det mindre skillnader mellan åldersgrupperna och avhoppen var tvärt om lägre bland unga folkvalda jämfört med äldre. Det var genomgående en högre andel avhopp bland unga kvinnor än bland unga män.

Att unga är mer benägna att flytta, exempelvis för studier eller arbete på annan ort, har tidigare mandatperioder bidragit till att unga hoppar av i högre utsträckning än äldre.

Avhopp bland folkvalda politiker efter ålder under mandatperioden 2014–2018. Andelar (%)


Jämfört med mandatperioden 2010–2014 har andelen avhopp bland unga riksdagsledamöter minskat med 9 procentenheter. Unga riksdagsledamöter är dock en relativt liten grupp och därför får varje enskilt avhopp inom gruppen relativt stor påverkan. Ungas avhopp minskade också något bland valda till kommunfullmäktige, med 2 procentenheter jämfört med mandatperioden 2010–2014. Från landstingsfullmäktige ökade däremot avhoppen bland unga med 8 procentenheter under mandatperioden 2014–2018.

SD hade störst andel avhopp från kommunfullmäktige

Flest avhopp sker från kommunfullmäktige. Efter parti var andelen avhopp störst bland Sverigedemokraternas ledamöter, följt av Miljöpartiets. Centerpartiets ledamöter var minst benägna att hoppa av under mandatperioden.

Avhopp från kommunfullmäktige efter parti under mandatperioden 2014–2018. Andelar (%)

Ledamöter från Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet var de som hoppade av i störst utsträckning från landstingsfullmäktige. Lägst andel avhopp skedde bland Centerpartiets ledamöter.

Avhopp från landstingsfullmäktige efter parti under mandatperioden 2014–2018. Andelar (%)

Vänsterpartiets ledamöter var mest benägna att hoppa av från riksdagen under föregående mandatperiod. Av de som valdes in 2014 hoppade 24 procent av under mandatperioden. Lägst andel avhopp var det bland Miljöpartiets riksdagsledamöter, där mindre än fem procent hoppade av under mandatperioden. Här ska vi vara medvetna om att det är små grupper och att enskilda avhopp därför får större betydelse (exempelvis utgörs Miljöpartiets och Vänsterpartiets avhopp bara av en respektive fem ledamöter).

Avhopp från riksdagen efter parti under mandatperioden 2014–2018. Andelar (%)

Minst andel avhopp från kommunfullmäktige i Torsås

Störst andel avhopp från kommunfullmäktige hittar vi i Malå kommun i Västerbottens län där drygt fyra av tio lämnade under mandatperioden, följt av Säter i Dalarnas län. Minst avhopp från kommunfullmäktige var det i Torsås i Kalmar län.

Kommuner med mest och minst avhopp från fullmäktige 2014–2018. Andelar (%)
Mest avhoppAndel (%)Minst avhoppAndel (%)
Malå 44,0 Torsås 2,9
Säter 40,0 Ydre 4,8
Svenljunga 39,4 Trosa 5,7
Sigtuna 39,2 Högsby 5,7
Ockelbo 38,7 Sölvesborg 6,1

I rapporten Demokratins representanter presenteras resultat från studier som SCB har genomfört bland folkvalda i kommunfullmäktige under mandatperioden 2010–2014. De har visat att det framförallt är svårigheter med att förena det politiska uppdraget med privatliv och arbete som ligger bakom avhoppen när vi har frågat politikerna själva. Vidare var de som hade tidigare erfarenhet av att vara folkvalda och de som tillhörde den styrande majoriteten i kommunen mindre benägna att hoppa av under mandatperioden. Det framgår också att det bland de som hoppar av är många som kan tänka sig att kandidera igen längre fram.

Demokratins representanter (pdf)

Definitioner och förklaringar

Riksdag, landsting och kommuner rapporterar löpande in kandidater som väljer att lämna sina uppdrag under mandatperioden till Valmyndigheten. Utifrån dessa uppgifter tar SCB årligen, samt efter avslutad mandatperiod fram uppgifter om folkvalda kandidater som hoppat av under mandatperioden. I SCB:s uppgifter om avhopp ingår endast kandidater som ursprungligen valdes in och därmed inte avhopp bland ersättare, vilket finns med i Valmyndighetens redovisning.

Våra valda församlingar är olika stora och därmed får ett enskilt avhopp olika stor betydelse för andelen avhopp. I 2014 års val valdes 349 kandidater till riksdagen, till Sveriges 20 landstingsfullmäktige valdes 1 678 kandidater och till våra 290 kommunfullmäktige valdes 12 763 kandidater in.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se