Till innehåll på sidan

Fakta om statistiken över nominerade och valda

I samband med val till Europaparlament, riksdag, landstings‑ och kommun­full­mäktige fram­ställer SCB statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater.

Statistiken omfattar redovis­ningar av kandidat­erna efter bakgrunds­variabler som exempelvis parti, kön, ålder, inkomst, utbild­ning, födelse­land och medborgar­skaps­land. Dessutom redovisas även statistik över avhopp bland valda kandidater efter olika bakgrunds­variabler.

Statistiken över nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen är en betydelsefull källa vid studier av de folkvaldas sociala represent­ativitet. Huvud­användare är de politiska partierna, mass­media, den sam­hälls­vetenskap­liga forsk­ningen och den politiskt intresserade allmänheten.

Röstberättigade och valbara vid de allmänna valen

Den som har rösträtt vid val till riksdag, lands­tings­full­mäktige och kommun­full­mäktige är också valbar i dessa val. Enligt vallagen gäller följande röst­rätts­regler:

Val till riksdagen

Rösträtt till riksdagen har svenska medborgare om de fyller 18 år senast på valdagen och är bosatta i Sverige eller någon gång har varit folk­bok­förda i Sverige.

Val till landstings- och kommun­full­mäktige

Vid val till landstings- och kommun­full­mäktige är förutom svenska medborgare bosatta i Sverige, även utländska medborgare röst­berätt­igade. Röst­berätt­igade utländska medborgare i dessa val är:

  • Medborgare i någon av Europeiska unionens medlems­stater samt medborgare i Island och Norge som fyller 18 år senast på val­dagen och är folk­bok­förda i lands­tinget respektive kommunen.
  • Övriga utländska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen som är folk­bok­förda i lands­tinget respektive kommunen och som har varit folk­bok­förda i Sverige i minst tre år i följd före valdagen.

Så görs statistiken

Register över nominerade och valda kandidater upprättas av Val­myndig­heten och levereras till SCB. Med hjälp av dessa register, kompletterat med bak­grunds­informa­tion från SCB:s olika register, tar SCB fram statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater.

De redovisade uppgifterna bygger på en total­räkning. De fördel­ningar som redovisas avser valdagen, dvs. när samman­räkningen av valet avslutades. Detta innebär att dessa fördel­ningar kan förändras när ersättare tar över mandat.

Vissa definitioner och förklaringar

Ålder

Med ålder avses ålder den 31 december valåret.

Födelseland

Informationen om kandidaternas födelse­land hämtas från SCB:s befolk­nings­register (RTB) vars uppgifter i sin tur bygger på folk­bok­föringen. När nya stats­bild­ningar uppstår försvåras redovis­ningen efter födelse­land. Det födelse­land som finns registrerat i statistiken kan avse ett land som har förändrats geografiskt eller upphört att existera. Fram till år 1947 räknades alla personer som fötts i utlandet som utrikes födda. Sedan 1947 registreras inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets födelse var folk­bok­förd i Sverige. Observera att i redovis­ningar som beskriver valen till landstings‑ och kommun­full­mäktige kan även utländska medborgare ingå i gruppen utrikes födda.

Senaste invandringsår

Med senaste invandringsår avses år för den senaste registrerade invandringen.

Medborgarskapsland

Uppgifter om en persons medborgarskap hämtas från SCB:s befolk­nings­register (RTB) vars uppgifter i sin tur bygger på folk­bok­föringen. Kvaliteten på upp­gifterna om med­borgar­skap är god utom i ett avseende. När nya stats­bild­ningar uppstår kan personer bosatta i Sverige byta medborgar­skap från den gamla stats­bild­ningen till nya, till exempel från Jugo­slavien till Slovenien. Det är inte alltid som sådana byten meddelas till folk­bok­föringen, vilket har en negativ påverkan på statistikens kvalitet.

Utbildning

Uppgifter om utbildning har hämtats från SCB:s register Befolk­ningens utbild­ning som innehåller uppgifter om högsta slutförda utbild­ning för personer i åldrar 16‑74 år. Uppgifterna har hämtats från den register­version som avser 1 januari för respektive valår. Utbild­ningarna är klassi­ficerade enligt Svensk utbild­nings­nomenklatur (SUN). Sedan år 2001 används standarden SUN 2000 som beskrivs närmare i Meddelanden i sam­ord­nings­frågor för Sveriges officiella statistik (MIS) 2000:1.

Inkomst

Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomst‑ och taxerings­register (IoT). Med inkomst avses summan av den samman­räknade för­värvs­inkomsten, dvs. inkomst av tjänst och inkomst av närings­verk­samhet. Inkomst av kapital ingår inte. Inkomst­klasserna är baserade på percentiler och redovisas i följande grupper: 0‑20, 21‑40, 41‑60, 61‑80, 81‑100. De är beräknade utifrån hela Sveriges befolk­ning över 18 år. Exempelvis innebär detta att de personer som redovisas i inkomst­klassen 0‑20 tillhör de 20 procent av befolk­ningen över 18 år som har lägst inkomster. De personer som saknat deklarerad inkomst eller av andra skäl inte deklarerat någon inkomst redovisas i en separat grupp. Uppgifterna avser inkomster året innan valåret enligt valårets taxering.

Avhopp

Statistiken avseende personer som lämnat sitt uppdrag under pågående mandat­period är baserad på de personer som ursprung­ligen valdes vid valets samman­räknande. Avhopp kan även ske bland dem som valts in som ersättare.

Publicering och valstatistik

Ändrad publicering

Från och med de allmänna valen 2006 publiceras inte uppgifter om nominerade, valda och ej valda kandidater i Statistiska meddelanden. Publicering av statistiken sker dels i form av färdiga tabeller på SCB:s webbplats, dels i form av statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater i SCB:s Statistik­databasen. Dessutom redovisas statistiken från och med 2006 års val i SCB:s publikation Allmänna valen, del 4.

Annan statistik

Efter val till Europaparlament, riks­dag, lands­tings‑ och kommun­full­mäktige publicerar SCB även annan val­statistik, som statistik över antal röst­berätt­igade, val­resultat, val­del­tag­ande och väljar­beteenden.

Motsvarande statistik publiceras även efter eventuella riks­omfatt­ande folk­omröst­ningar (dock inte över nominerade och valda kandidater).

Valmyndigheten tar även fram en del statistik kring nominerade och valda kandidater vid allmänna val.

Valmyndigheten