Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Nästa publicering: 2020-10-16

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Ändrat publiceringsdatum

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik December 2019 som skulle ha publicerats 2020-02-18 har flyttats till 2020-02-19.

Revideringar i Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Energimyndigheten har tillsammans med SCB identifierat osäkerheter i dataunderlagen till Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik som påverkar statistikens kvalitet. Revideringar från och med referensperioden januari 2018 till och med augusti 2019 har gjorts.

Undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik har genomgått omfattande förändringar i syfte att möta ökade statistikbehov både nationellt och internationellt. Den nya insamlingen som startade från och med referensperioden januari 2018 har lett till både förbättringar och försämringar i datakvaliteten och båda delarna påverkar jämförelser över tid.

Energimyndigheten genomför tillsammans med SCB olika aktiviteter för att förbättra kvaliteten. Det handlar om jämförelser med andra datakällor, justeringar av tidigare lämnade uppgifter samt ändringar och tillägg av variabler i blanketten, vilka införs avseende januari 2020. Statistiken kan komma att revideras ytterligare under 2020.

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Viktor Ahlberg

Telefon
010-479 44 04
E-post
viktor.ahlberg@scb.se

William Sörman Olofsson

Telefon
010-479 63 24
E-post
william.sormanolofsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0107